Beantwoording schriftelijke vragen Ruimte woonwagenbewoners

Onderstaande antwoorden op de schriftelijke vragen heeft HAP ontvangen op 25 januari 2022, die gesteld zijn op 4 november 2021, van het college van B&W betreft de ruimte voor woonwagenbewoners:

Geachte heer, mevrouw.

Op 4 november 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over ruimte voor woonwagenbewoners. Helaas is deze beantwoording fors vertraagd door de complexiteit van dit dossier, het kerstreces en vertrek van medewerkers. Met excuses voor deze vertraging, treft u onderstaand de beantwoording aan.

Vraag 1
Klopt het dat er in 2018 toezeggingen zijn gedaan om extra plekken te bouwen? Zo ja waarom is dit nog steeds niet gebeurd?

Antwoord:
In 2018 is aangegeven dat onderzoek gestart zou worden en wij ons gingen inspannen om voor extra plekken, maar een harde toezegging is niet gedaan.
In 2017 heeft de Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners Nederland (VSRWN) een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan nieuwe woonwagenstandplaatsen in Haarlemmermeer. Dit onderzoek is aangeboden aan toenmalig wethouder Wonen. In april 2019 is er een overleg geweest tussen de wethouder Wonen en de commissie Woonwagenbelangen Haarlemmermeer (WBH). Daarin is een eerste aanzet gegeven over hoe om te gaan met de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in Haarlemmermeer. Er is toen aangegeven dat gestart zou worden met het onderzoeken van de vraag naar standplaatsen en het verkennen van de mogelijkheden van uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. Van 2020 tot en met begin 2021 is een quickscan gedaan naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de acht huidige woonwagenlocaties en toevoeging van een alternatieve locatie. Medio 2021 is voor de meest geschikte locatie een verdiepend onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, maar voor uitbreiding met enkele standplaatsen zou het complete kamp geherstructureerd moeten worden. Daarom is aan de WBH medegedeeld dat er meer tijd nodig is om oplossingen te zoeken, dit traject loopt komende tijd door.

Vraag 2
Klopt het dat er in 2019 gesprekken hebben plaatsgevonden met Ymere en de gemeente waar ook een toezegging is gedaan dat er binnen een jaar extra standplaatsen gerealiseerd zouden worden?

Antwoord:
Er is toegezegd dat er onderzoek zou worden gedaan naar locaties ten behoeve van extra standplaatsen, maar daadwerkelijke realisatie binnen een jaar is niet door ons toegezegd.

Vraag 3
Is het college het met mijn fractie eens dat er al te vaak loze beloften zijn gedaan richting Haarlemmermeerse woonwagenbewoners en dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen?

Antwoord:
Wij hebben steeds de intentie uitgesproken om extra standplaatsen te realiseren op korte termijn, maar geen beloftes gedaan over de haalbaarheid of het resultaat. Graag benadrukken we dat wij ons werkelijk inzetten om de belangen van woonwagenbewoners te ondersteunen en het betreuren dat er nog resultaat is behaald. Komende tijd gaan wij hieraan verder werken.

Vraag 4
Bent u het met mijn fractie eens dat, gezien de lange historie, de wachtlijst voor een plekje op een woonwagenkamp veel langer is dan de gemiddelde wachtlijst voor een sociale huurwoning en dat er dus geen sprake is van een gelijkwaardig aanbod?

Antwoord:
Helaas hebben we te kampen met enorme wachtlijsten zowel voor woonwagenstandplaatsen als sociale huurwoningen. Wij werken er hard aan om die wachtlijsten te verkorten, zowel voor de sociale huurwoningen als woonwagenstandplaatsen. In de praktijk zijn beide wachtlijsten vergelijkbaar.

Vraag 5
Klopt het dat er vanuit de gemeente is aangegeven dat verdere gesprekken pas weer plaatsvinden na de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart?
a. Zo ja, bent u het met HAP eens dat dit onacceptabel is gezien de geschiedenis en beloften die er zijn gedaan en dat er nu al concrete stappen moeten worden gemaakt om in ieder geval al een aantal plaatsen te creëren?

Antwoord:
Het klopt dat de vervolggesprekken later in jaar weer opgestart worden. Dit gebeurt in samenspraak met Ymere. Zoals eerder aangegeven hebben wij de afgelopen jaren geen concrete beloftes gedaan over uitbreiding. Wel hebben wij aangegeven ons hiervoor te zullen inspannen en daartoe onderzoeken te doen, hiermee gaan wij dit jaar ook verder.

Vraag 6
Mijn fractie heeft begrepen dat de gemeente woonwagenbewoners heeft gevraagd zelf met opties voor locaties te komen voor de nieuw te creëren plekken, is dit juist?
Zo ja, bent u het met ons eens dat dit niet de juiste werkwijze is, omdat de woonwagenbewoners geen inzicht hebben in waar het wel of niet mogelijk is om plekken te creëren, en dit ook niet hun verantwoordelijkheid is?

Antwoord:
Dit is juist. Het is ook juist dat dit niet de verantwoordelijkheid is van de bewoners. Onze gemeente heeft echter geen geschikte locaties extra standplaatsen te creëren op korte termijn. Daarom hebben we ook gekeken of er gronden van andere partijen zijn en woonwagenbewoners gevraagd zelf met locatie voorstellen te komen.

Vraag 7
Bent u het met mijn fractie eens dat het nu tijd is om concreet plaatsen aan te wijzen waar de plekken gecreëerd kunnen worden en deze dan voor overleg aan te bieden aan de woordvoerder woonwagen belangen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 5.

Vraag 8
In het woonbeleidsprogramma lezen wij slechts deze zinnen: “In juli 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een beleidskader gemeentelijk woonwagen­ en standplaatsenbeleid gepubliceerd. Hierin is bepaald dat gemeenten verplicht zijn beleid te maken voor woonwagens en standplaatsen.
Wij gaan de mogelijkheden verkennen voor meer standplaatsen op termijn. Op basis van deze verkenning gaan we beleid maken. Ymere is in Haarlemmermeer de partij die standplaatsen en huurwagens in eigendom heeft. Dit willen wij continueren.”

Mijn fractie kan zich niet herinneren dat, hier sinds het debat over het woonbeleid in december 2019, over gesproken is in de gemeenteraad.

Kan het college aangeven wat er sinds 2018/2019 is gedaan om een geldend beleid te maken in Haarlemmermeer voor woonwagens en standplaatsen?

Antwoord:
Wij hebben prioriteit gegeven aan het onderzoek naar mogelijkheden om op korte termijn extra standplaatsen te creëren en daarmee de eerste nood te lenigen. Het uitblijven van resultaat geeft de complexiteit van dit onderwerp aan, waar alle gemeenten in Nederland mee kampen. De complexiteit om tot beleid en uitvoering te komen is gedeeld door gemeenten met de (destijds demissionair) minister van Binnenlandse Zaken. Deze heeft hierop besloten om een onderzoek uit te laten voeren en op basis daarvan voor gemeenten instrumenten voor werkbaar beleid te ontwikkelen. Onze gemeente is een van de tien gemeenten die deelneemt aan dit onderzoek. Naar verwachting wordt dit onderzoek in maart 2022 gepresenteerd aan het Ministerie van BZK. Wij hopen dat het rijk naar aanleiding van de uitkomsten betere ondersteuning en middelen beschikbaar zal stellen voor gemeenten om uitbreiding van standplaatsen mogelijk te maken.

Vraag 9
Bent u het met mijn fractie eens, gezien de lange historie van de gesprekken en de urgentie van de problematiek, dat de gemeenteraad al lang een besluit hierover had moeten kunnen nemen?

Antwoord:
Het inventariseren van de geschikte locaties heeft inderdaad meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Zodra de uitkomsten van het landelijke onderzoek en vervolgstappen van het ministerie van BZK bekend zijn informeren wij u. Vervolgens zullen wij u betrekken bij eventuele besluitvorming over uitbreiding van standplaatsen.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!