Beantwoording schriftelijke vragen Speelgelegenheid Spaarnebuiten

Onderstaande antwoorden heeft HAP 26 november 2021, ontvangen van het college van B&W op de schriftelijke vragen die gesteld zijn op 20 oktober 2021 betreft de Speelgelegenheid Spaarnebuiten:

Geachte heer, mevrouw.

Op 20 oktober 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over
Speelgelegenheid SpaarneBuiten.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Is het juist dat er in November 2019, ook een speelgelegenheid is toegezegd aan de inwoners
van de wijk SpaarneBuiten?

  1. Zo ja, kunt u aangeven waarom deze nog niet is gerealiseerd?

Antwoord:
Ja, dit is juist.
Nu het grootste deel van de woningen en de openbare ruimte is opgeleverd worden de
speeltuintjes gerealiseerd. Een eerste wordt dit najaar gerealiseerd, waarna de andere drie
gefaseerd zullen worden uitgevoerd komend voorjaar en zomer. De verwachting is dat medio
2022 alle speelvoorzieningen zijn gerealiseerd.

Vraag 2
Wat is beleidsmatig het uitgangspunt voor het plaatsen van een speelgelegenheid in een nieuwe
woonwijk?

Antwoord:
Beleidsmatig wordt het ontwerp van de speeltuinen afgestemd op leeftijdsgroepen van de
kinderen. Hiervoor zijn verschillende leeftijdsgroepen bepaald, die worden afgeleid uit de
gemiddelde bevolkingsopbouw van een nieuwe wijk, gedifferentieerd naar woningtype. Dit is
verankerd in de beleidsnota ‘Kom in beweging’ Speelruimte in de gemeente Haarlemmermeer
(raadsbesluitnr. 2021.0000721). Daarnaast zijn de eisen voor het beheren van speelplekken
richtinggevend, deze zijn vastgelegd in de DIOR.

Vraag 3
Kunt u ons aangeven of er een participatietraject zal gaan lopen, zodat de Inwoners mee kunnen
praten, over de aanleg van een speelgelegenheid?

Antwoord:
Het participatietraject is al gestart in oktober 2019 toen de bewoners over de uitstraling en
verschijningsvorm van de speeltuinen in een enquête hun voorkeur konden opgeven. Als het
Voorlopig Ontwerp (VO) van de speelplekken gereed is, wordt de bewoners via een digitale
stemronde de mogelijkheid geboden mee te denken over de inrichting van de speelplek. Op
deze manier wordt de participatie vormgegeven. De uitkomsten van deze stemronde worden
uiteraard verwerkt in het ontwerp, dat daarna definitief wordt gemaakt.

Vraag 4
Bent u het met de fractie van HAP eens, dat als inwoners een speelgelegenheid is toegezegd, het
niet nodig zou hoeven zijn dat inwoners nu een petitie moeten starten?

Antwoord:
De petitie is gestart terwijl het ontwerp- en voorbereidingsproces van de speeltuintjes liep. Één
speelplek wordt nog dit najaar aangelegd. Het ontwerp van de speeltuintjes is opgenomen in de
digitale nieuwsbrief die inmiddels is verzonden.

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!