Beantwoording schriftelijke vragen Stand van zaken Nieuwe Kom

Onderstaande antwoorden hebben wij van B&W ontvangen op de schriftelijke vragen over de stand van zaken in Nieuwe Kom:

Geachte heer, mevrouw.

Op 3 september 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over stand van
zaken Nieuwe Kom te Nieuw-Vennep.

We begrijpen dat u snel resultaat wilt zien en aan de slag wil. Dat willen wij ook. Alleen ligt niet
alles binnen het bereik van de gemeente. Het is een samenspel tussen meerdere partijen. Los
van het feit dat corona roet in het eten gooit, is het een taai proces. De ambitie is er zeker en
het belang wordt ook gezien en gedeeld, maar er komt veel bij kijken.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
In uw brief van 3 april 2020 staat: “Uiteraard heeft de gebiedsmanager in de tussentijd met de
individuele deelnemers contact over de voortgang.” Welk contact heeft er plaatsgevonden
tussen 3 april 2020 en 2 september 2020?

Antwoord:
In deze periode heeft op initiatief van de portefeuillehouder minimaal wekelijks en vaak
dagelijks contact plaatsgevonden met alle partners die betrokken zijn bij het centrum van
Nieuw-Vennep én het project Nieuwe Kom. Deze zijn de Dorpsraad Nieuw-Vennep, de
Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ), de Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
Centrum Nieuw-Vennep (in oprichting), de (vastgoed)eigenaren van het bestaande
winkelcentrum De Symfonie en Venneperhof en de eigenaar/ontwikkelaar van de panden aan
de Venneperstraat. Bij een aantal van deze gesprekken is de portefeuillehouder aanwezig
geweest. Daarnaast wordt de portefeuillehouder door de projectgroep op de hoogte gehouden
en geïnformeerd over ontwikkelingen in het gebied.

Vraag 2
Hebben de acties die gepland stonden voor de zomer van 2020 plaatsgevonden, zoals
beschreven in uw brief van 3 april 2020?

Antwoord:
Ja, voor het overgrote deel wel. We moeten ook concluderen dat corona een flinke domper is
voor ondernemers en instellingen. De prioriteit komt voor ondernemers meer te liggen op
continuïteit, dan op bloembakken. Dat is misschien niet volgens afspraak, maar de gemeente
heeft er zeker alle begrip voor. In de bijlage vindt u een overzicht met alle afspraken en de stand
van zaken.

Vraag 3
Welke concrete stappen gaat u dit jaar nog nemen en hoe worden wij als raad hierover
geïnformeerd?

Antwoord:
Het overleg met alle betrokken partijen wordt de komende maanden op dezelfde wijze
voortgezet om alle nog openstaande acties uitgevoerd te krijgen. De portefeuillehouder gaat
ook verder in gesprek met vastgoedeigenaren en de eigenaar/ontwikkelaar van de locatie
tussen de Venneperstraat en Poststraat. De ontwikkeling van deze locatie heeft de volle
aandacht. Voor het eind van dit jaar ligt er een vraagprijs bij de eigenaar/ontwikkelaar voor de
gemeentegrond die voor deze ontwikkeling nodig is én een afkoopsom voor de
parkeerplaatsen, die niet op de eigen locatie kunnen worden gerealiseerd. Verder wordt het
gedeelte van De Doorbraak ter hoogte van Pier K ingericht met definitieve bestrating en groen.
Voor het kerstreces van 2020 informeren wij u met een vervolgbrief over de stand van zaken.

Vraag 4
Ben u het met HAP eens dat het college ook de regie zou moeten nemen inzake de communicatie
richting alle inwoners van Nieuw-Vennep om ook hen op de hoogte te houden van de
voortgang?

Antwoord:
Dat zijn wij zeker met u eens en die regie heeft de portefeuillehouder ook genomen.
Communicatie vindt plaats via InforMeer, onze website (pagina over Nieuw-Vennep), de
nieuwsbrief Nieuw-Vennep en via de Dorpsraad Nieuw-Vennep. Het is goed om te realiseren
dat een contact met een ontwikkelaar anders loopt, dan met een inwoner of ondernemer. Ook
de frequentie en wijze van het contact is anders.

Vraag 5
In april zouden de gesprekken met de eigenaar/ontwikkelaar van de locatie tussen de
Venneperstraat en Poststraat al in een ver ontwikkeld stadium zijn, voor een plan met
commerciële voorzieningen en woningen. De verwachting was nog voor de zomer van 2020 met
een ruimtelijk en financieel haalbaar plan naar de raad te kunnen komen. Kunt u de raad dit
plan doen toekomen? Zo nee, wat is de reden dat dit plan vertraagd is?

Antwoord:
De verwachting was dat er voor de zomer van 2020 voor de locatie tussen de Venneperstraat en
Poststraat een ruimtelijk en financieel haalbaar plan zou liggen op basis waarvan een
overeenkomst kon worden gesloten. Nog niet dat er met een plan naar de raad kon worden
gekomen. Het haalbare plan is nog niet gereed, omdat er op dit moment nog gesprekken
plaatsvinden met de eigenaar/ontwikkelaar over de financiële aspecten van het plan, zoals de
vraagprijs voor onze grond en een afkoopsom voor het parkeren. Omdat het over
onderhandelingen gaat en wij onze onderhandelingspositie zakelijk willen houden, kunt u
begrijpen dat wij inhoudelijk nog niet veel meer hierover kunnen zeggen. Zodra we over deze
aspecten overeenstemming hebben, wordt aan u een voorstel ter besluitvorming voorgelegd,
naar verwachting eind 2020/begin 2021. Zie ook de beantwoording bij vraag 3.

Vraag 6
Voor de zomer zou er meer duidelijkheid komen over de locaties van het Marktgebouw en het
Harmonieplein met betrekking tot de actualisatie van het programma, het opnieuw bekijken van
het stedenbouwkundig kader en het onderzoeken van de mogelijkheden van onteigening en
uitzetten van een inschrijving op de markt. Kunt u de raad hier een actuele status van geven?

Antwoord:
Alle aandacht en tijd gaat uit naar de ontwikkeling van de locatie tussen de Venneperstraat en
Poststraat, omdat hiermee veel leegstaande panden gesloopt kunnen worden én een
belangrijke vervolgimpuls aan het centrum kan worden gegeven na de
woningbouwontwikkeling aan de Jonkheer Van de Pollstraat. Daarnaast wordt hard gewerkt
aan de locatie van het Marktgebouw en de locatie tegenover het Harmonieplein, onder andere
aan het programma, het stedenbouwkundig kader, parkeeroplossingen en te nemen
planologische maatregelen. De benodigde informatie en actualisaties zijn voor 75% gereed. Er
moet bijvoorbeeld nog wel een parkeeronderzoek worden uitgevoerd. Dit loopt door coronatijd
vertraging op. Ook vinden er voor het Marktgebouw gesprekken plaats met een ontwikkelaar.
Als dit niet tot resultaten leidt, wordt gekeken naar alternatieven. In het eerste kwartaal van
2021 verwachten wij meer duidelijkheid te kunnen geven.

Vraag 7
Heeft het gesprek wat gepland stond op 1 september 2020 doorgang gevonden ? Zo niet,
wanneer staat dit gesprek gepland?

Antwoord:
Ja, dit gesprek heeft plaatsgevonden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!