Beantwoording schriftelijke vragen Voortgang Woon- en winkelcomplex Concourslaan-Tuinweg te Hoofddorp

Onderstaande antwoorden hebben van B&W ontvangen van de schriftelijke vragen over de Voortgang van Woon- en winkelcomplex Concourslaan-Tuinweg te Hoofddorp:

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 5 juli 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fracties van de PvdA, VVD, CDA en HAP
over Voortgang Woon- en winkelcomplex Concourslaan-Tuinweg te Hoofddorp

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Bent u het eens met de in het raadsadres genoemde redenen voor de vertraging
in het ontwikkelproces? Wij zien graag een gedetailleerde motivering van uw
antwoord tegemoet.

Antwoord:
Wij zijn het op enkele onderdelen met de fracties van de PvdA, VVD, CDA en HAP eens dat de in
het raadsadres genoemde redenen oorzaak zijn van vertraging in het ontwikkelproces.
In het raadsadres worden de volgende redenen genoemd:

 • Een door Square Garden B. V. ingediend bezwaar bij de gemeentelijke
  bezwaarschriftencommissie en bij de rechtbank.
  Het door Garden Square ingediende bezwaar is niet gericht tegen het bouwplan voor
  Concourslaan 53 en 55, dus dit veroorzaakt geen vertraging in het ontwikkeiproces.
 • Een wijziging van het bouwplan.
  Tijdens de behandeling van de bezwaren tegen de vergunning voor de Concourslaan 53 en 55
  hebben de eigenaren een aangepast plan aangeleverd dat aan de bezwaren tegemoet kwam.
  Dit aangepaste plan is bij de beslissing op bezwaar vergund. Na het onherroepelijk worden van
  deze omgevingsvergunning hebben de eigenaren desgevraagd aangegeven dat ze dat plan niet
  in die vorm willen gaan realiseren. Ze willen het plan aanpassen en dat veroorzaakt inderdaad
  vertraging.
 • Een trage reactie van de gemeente op vragen met betrekking tot de voorgenomen
  wijziging van het bouwplan.
  De aanvraag om vooroverleg over de aanpassing van het onherroepelijke bouwplan voor de
  Concourslaan 53 -55 is door de eigenaren op 1 juli 2020 ingediend. Van een trage reactie van de
  gemeente is derhalve geen sprake.

Vraag 2
Na de vergunningverlening heeft de ontwikkelaar 26 weken de tijd om met de
werkzaamheden te starten. Bent u op basis van uw antwoord op vraag 1 bereid
deze termijn te verlengen? Kunt u uw antwoord motiveren?

Antwoord:
Wij zijn met de fracties van de PvdA, VVD, CDA en HAP van mening dat het woon- en
winkelcomplex zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden. Het verlengen van termijnen voor
de start past daar niet bij.

Vraag 3
Geven het raadsadres met bijlagen en uw antwoorden op voorgaande vragen een
compleet beeld op de huidige situatie met betrekking tot de ontwikkeling van de
percelen Concourslaan 53-55?Zo nee, kunt u ons dan voorzien van de
ontbrekende informatie?

Antwoord:
Ja, het is echter goed te realiseren dat de ontwikkeling van het woon- en winkelcomplex aan de
Concourslaan-Tuinweg te Hoofddorp breder is dan de twee kavels Concourslaan 53 en 55.
Met de wettelijke kaders van vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn de
mogelijkheden om de totale voortgang te beïnvloeden voor de gemeente beperkt. Een
omgevingsvergunning die niet gebruikt wordt kan, onder voorwaarden, weer ingetrokken
worden. Maar een partij kan niet gedwongen worden een vergunning te gaan uitvoeren.
Recente navraag vanuit de gemeente naar de laatste stand van zaken van het vooroverleg bij de
Omgevingsdienst NZKG (OD) over de planaanpassingen Concourslaan 53-55 levert het volgende
op. De aangevraagde wijziging houdt in dat in plaats van een parkeerlaag, die vergund is op de
eerste verdieping, een verzoek is gedaan voor een ondergrondse parkeerkelder. De eerste
interne toetsing heeft inmiddels plaatsgevonden en naar aanleiding daarvan zijn er vragen
gerezen over de haalbaarheid van het nieuwe plan. Daarover wordt op dit moment overlegd
tussen de OD en de architect.

Met de toevoeging over de laatste stand van zaken vanuit de OD heeft u het meest recente
beeld.

Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van gemeente Haarlemmermeer

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!