Beantwoording schriftelijke vragen Winkelcentrum Pax

Onderstaande antwoorden heeft HAP ontvangen op de schriftelijke vragen HAP aan het college van B&W over het Winkelcentrum Pax:

Geachte heer, mevrouw,

Op 7 juni 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over De renovatie van winkelcentrum Pax.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
In het HCNieuws van 4 juni 2021 staat een verontrustend artikel over de aanstaande verbouwing van winkelcentrum Pax. Ook ontving de raad op dinsdag 1 juni j.l. een ingezonden brief van een betrokken buurtbewoner. Verontrustend omdat hierin vermeld staat dat er nauw overleg is met de gemeente en de winkeliers, en mijn fractie zorgelijke signalen ontvangt van winkeliers/ ondernemers over genoemde situatie en dan in het bijzonder over het gebrek aan communicatie en begrip voor hun positie als (kleine) lokale ondernemers. Vorig jaar heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Beleid voor commerciële voorzieningen in Haarlemmermeer; Regels en Ruimte’ vastgesteld. Hierin staat niets vermeld over de op handde zijnde renovatie van winkelcentrum Pax. Ook in de nota ‘Uitvoeringsprogramma’s zes wijkwinkelcentra Hoofddorp: Floriande, Toolenburg, ’t Paradijs, Skagerhof, Pax en Graan voor Visch’, gedateerd 2 februari 2021, wordt niets vermeld over gesprekken tussen gemeente en de eigenaar (Hoorne Vastgoed) met als doel een renovatie, met het ingrijpende gevolg dat er nadien geen plaats meer is voor zes winkeliers (kapper, fietsenwinkel, tattoo-atelier, snackbar, gehoorcentrum en café), maar slechts voor één supermarkt. Bent u bekend met deze situatie?

Antwoord:
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. In zowel het raadsvoorstel beleid voor commerciële voorzieningen Haarlemmermeer; regels en ruimte van 5 november 2019 (2019.0057889) als in de nota van B&W uitvoeringsprogramma’s zes wijkwinkelcentra Hoofddorp: Floriande, Toolenbrug, ’t Paradijs, Skagerhof, Pax en Graan voor Visch van 2 februari 2021 (2021.0000186) wordt aangegeven dat het winkelgebied is verouderd, de centra onder druk staan en dat wij er voor openstaan als eigenaren in het gebied plannen voorstaan die het winkelcentrum
leefbaarder maken.

Al enkele jaren is er ambtelijk overleg met de verschillende vastgoedeigenaren van het winkelcentrum Pax (waarvan Hoorne Vastgoed en Amstelring de belangrijkste zijn) om te komen tot een vernieuwd buurtverzorgend winkelcentrum, met detailhandel, horeca, waarbij de supermarkt aan moderne en rendabele eisen voldoet en waarbij er (zorg)woningen worden ontwikkeld. Hiervoor is door Hoorne Vastgoed destijds een integraal conceptplan ontwikkeld waar wij als gemeente en Amstelring in principe achter zouden kunnen staan.

De strategie van Hoorne Vastgoed was het opkopen van al het benodigd vastgoed om het integrale conceptplan zelf uit te voeren. In december 2020 bleek, het voor Hoorne Vastgoed niet mogelijk de vastgoedeigenaren uit te kopen, en zou het integrale conceptplan (dat nog steeds door alle partijen onderschreven wordt) alleen in gezamenlijkheid kunnen worden uitgevoerd. Hoorne Vastgoed heeft in december in de ambtelijke projectgesprekken aangegeven voornemens te zijn de huren op te zeggen. Ondanks dit voornemen kwam de uitvoering van het integrale conceptplan en daarmee de uitvoering van het beleid niet onder druk.

Op 15 februari is er telefonisch contact geweest met de portefeuillehouder Economie & Ondernemerschap en één van de huurders uit het winkelcentrum over de steunmaatregelen corona. In dat gesprek was een eventuele huuropzegging vanuit Hoorne Vastgoed niet aan de orde geweest. Op 18 februari is er door een andere huurder (Café de Eersteling) contact opgenomen met dezelfde portefeuillehouder om haar zorgen te uiten over de voorgenomen huuropzegging. Er heeft daarna ook een gesprek plaatsgevonden tussen deze portefeuillehouder en de Eersteling, waarin aangegeven is dat wij niet blij zijn met het voornemen van Hoorne Vastgoed om de huren op te zeggen, en dat wij dat ook aan Hoorne Vastgoed hebben laten weten. De huuropzegging is een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen huurder en verhuurder waarin wij als gemeente geen handelingsperspectief hebben.

Op 31 mei heeft Hoorne Vastgoed (met verschillende beëindigingstermijnen) daadwerkelijk afscheid genomen van zijn huurders en een opzeggingsbrief gestuurd om als eerste stap voor een integrale ontwikkeling alleen op het eigen terrein alvast een supermarkt en woningen te kunnen ontwikkelen.

Op 4 juni zijn we zowel ambtelijk als bestuurlijk verrast door het krantenartikel, waarin Hoorne Vastgoed afstand doet van de ontwikkeling van het integrale conceptplan.

Er is nog geen sprake van een bouwplan en een aanstaande verbouwing. Zowel Hoorne Vastgoed als Amstelring staan een verbetering van het winkelgebied tot op de dag van vandaag nog voor. Na bestuurlijke gesprekken tussen gemeente en Hoorne Vastgoed en Gemeente en Amstelring zijn we tot de conclusie gekomen dat de realisatie van een buurtwinkelcentrum met ruimte voor horeca, detailhandel en een supermarkt ieders grootste wens is. We blijven dus nog in overleg en er zullen afspraken gemaakt moeten worden in een anterieure overeenkomst met de vastgoedeigenaren om dit te borgen.

Wij zijn het niet eens met de strategie die Hoorne Vastgoed volgde en wij betreuren het ook ten zeerste voor de vaak lang zittende huurders. Wij zijn op dit moment alleen van plan mee te werken aan een bestemmingsplanprocedure als wij zicht hebben op een verbeterd buurtcentrum met een supermarkt en een verscheidenheid aan winkels inclusief een café of restaurant.

a. Zo ja, sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte?

Antwoord:
Ja, in december 2020 heeft de initiatiefnemer Hoorne Vastgoed in een ambtelijk projectgesprek de overweging te kennen gegeven het plan in fasen te willen uitvoeren en hierdoor afscheid te willen nemen van de overige detailhandelsfuncties. Omdat in de ontwikkeling mogelijk sprake zou zijn dat de detailhandel bij een andere eigenaar ondergebracht zou worden en het om een (mogelijk) voornemen ging is hier niets in de rapportages over opgenomen. Immers de gesprekken met de andere vastgoedeigenaren verliepen in goede orde. Op 18 februari bleken er buiten ons beeld beëindigingsgesprekken te zijn gevoerd door Hoorne Vastgoed met de huurders. Op dat moment is er contact geweest met de portefeuillehouder Economie & Ondernemerschap en het café de Eersteling naar aanleiding van de zorg over het voornemen van Hoorne Vastgoed de huren op te zeggen. Hierna kwamen het nieuwe conceptplan van
Hoorne Vastgoed en de signalen van de huurders in de media.

b. Wat is de reden dat de raad hiervan niet op de hoogte is gesteld?

Antwoord:

De duidelijkheid dat Hoorne Vastgoed daadwerkelijk de huren zou opzeggen kwam na het vaststellen van het uitvoeringsprogramma voor de zes wijkwinkelcentra Hoofddorp van 2 februari 2021. Op 31 mei 2021 zijn de huren definitief opgezegd door Hoorne Vastgoed. Tussentijds rapporteren over een voornemen dat is geuit in december tijdens een onderhandeltraject gaf onvoldoende basis, mede omdat alle vastgoedeigenaren het integrale conceptplan waarin detailhandel een plek bleef houden in het nieuwe plan tot op de dag van vandaag onderschrijven.

c. Wat is de reden dat dit niet opgenomen is in het Uitvoeringsprogramma Wijkwinkeigebieden?

Antwoord:
In het uitvoeringsprogramma zes wijkwinkelcentra Hoofddorp wordt de situatie in Pax wel degelijk genoemd en komt overeen met de situatie toentertijd. Het volgende is hierover opgeschreven “Winkelcentrum Pax stamt uit 1970 en is verouderd. Onder andere de Vomar heeft aangegeven graag uit te willen breiden. Er zijn daarom plannen voor nieuwbouw /uitbreiding van het winkelgebied. Dit gaat in overleg met eigenaar Hoorne Vastgoed, zorgverlener Amstelring en de gemeente. De gemeente ziet toe op een integrale gebiedsontwikkeling”. Alle partijen onderschrijven nog steeds het plan waarin detailhandel een plek krijgt.

Vraag 2
Wat is de mening van het college over genoemde situatie als toekomstbeeld voor het wijkwinkelcentrum, in relatie tot het door de raad vastgestelde beleid voor commerciële voorzieningen in Haarlemmermeer?

Antwoord:
Onze ambitie is verwoord in het beleid voor commerciële voorzieningen Haarlemmermeer; regels en ruimte. In dit beleid streven we een vitaal wijkwinkelcentrum na in Pax.
Om dit te bereiken zijn wij in gesprek met alle partijen in het gebied en proberen we een volwaardig buurtverzorgend centrum te creëren wat gericht is op het doen van dagelijkse aankopen en waarnaast aanvullende functies zoals horeca het verblijf veraangenamen.

Vraag 3
Onze fractie krijgt al enige tijd verontrustende signalen van winkeliers / ondernemers over de renovatieplannen van de eigenaar van wijkwinkelcentrum Pax, Hoorne Vastgoed Vastgoed, en de zorgen die bij hen leven over de toekomst van hun bedrijf vanwege deze plannen. Bent u ervan op de hoogte hoe de plannen van de eigenaar zijn gecommuniceerd met de winkeliers en andere betrokkenen ?

a. Zo ja, wat is de mening van het college over hun werkwijze?

Antwoord:
Ja, we zijn globaal op de hoogte hoe de plannen tot nu toe zijn gecommuniceerd met de winkeliers en andere betrokkenen. Hoorne Vastgoed voerde deze gesprekken met de winkeliers. Hoorne Vastgoed heeft na een langere periode van plannen maken toch besloten zijn koers daadwerkelijk drastisch te wijzigen en de huren op te zeggen. Hierbij heeft Hoorne Vastgoed een conceptplan via de media gedeeld. Dat betreffende plan is als losstaand onderdeel zonder garantie voor overige detailhandel in het gebied en afspraken over aanpassingen in de openbare ruimte niet akkoord. De raad gaat u over het bestemmingplan en kan hier sturing aan geven. Dat geldt dus ook voor dit plan als Hoorne Vastgoed een verzoek zou doen voor alleen dat plan.

Hoorne Vastgoed geeft als motivatie aan zich te lang in een status quo te bevinden en dat het hen niet lukt om een integraal plan in één keer te kunnen uitvoeren. Op deze wijze zouden zij op het eigen terrein in ieder geval als eerste stap een beter renderende supermarkt kunnen realiseren. De overige detailhandel zou dan niet meer in dat deelplan passen, maar in een latere fase door de andere vastgoedeigenaren ontwikkeld kunnen worden. Wij hebben aangegeven dit geen goede zaak te vinden. Wij zijn van mening dat er één integraal plan moet zijn en een bijbehorend afsprakenkader. Tevens hebben wij aangegeven ons te blijven inspannen voor een integraal buurtverzorgend centrum met verschillende detailhandelsfuncties en in gesprek te blijven met de verschillende eigenaren in het gebied.

b. Zo nee, bent u bereid zich hier op korte termijn over te laten informeren en de raad hiervan op de hoogte te stellen?

Antwoord:
Hoe Hoorne Vastgoed omgaat met zijn huurders is geen gemeentelijke aangelegenheid. Wel kunnen wij met het bestemmingplan sturen om een buurtverzorgend centrum te ontwikkelen. Komende periode willen we dit in de verschillende gesprekken bewerkstelligen. Als deze gesprekken leiden tot een verbeterd detailhandelsgebied en haalbare plannen zal de raad hiervan op de hoogte worden gesteld middels de benodigde bestemmingsplanprocedure.

Vraag 4
Naar onze informatie is er geen sprake geweest van overleg tussen gemeente en winkeliers/ ondernemers. Kunt u ons aangeven of dit juist is.

a. Zo ja, kunt u ons aangeven wat hiervoor de motivatie is. ?

Antwoord:
Er zijn gesprekken geweest met Hoorne Vastgoed om te komen tot een conceptplan voor de ontwikkeling. Dit is ook logisch omdat het hier uiteindelijk om privaatrechtelijke afspraken gaat tussen eigenaar en gemeente. Ook speelt mee dat het tot op heden nooit verder is gekomen dan een conceptplan. Er zijn vanuit de gemeente geen gesprekken geweest met de winkeliers tot bekend werd dat Hoorne Vastgoed de huren daadwerkelijk bleek te hebben opgezegd.

Vraag 5
In hoeverre is het college in gesprek met eigenaren en ontwikkelaars van wijkwinkelcentra in het algemeen, en dan in het bijzonder over dergelijke grootschalige renovaties zoals voorgesteld bij wijkwinkelcentrum Pax ?

Antwoord:
Ter uitvoering van het beleid commerciële voorzieningen gemeente Haarlemmermeer is per winkelgebied een uitvoeringsprogramma opgesteld om inzicht te geven in de te realiseren doelen en activiteiten. In deze programma’s rapporteren wij terug in welke winkelcentra er sprake is van veranderingen en eventuele grootschalige renovaties. Wij voeren dit uit binnen de rol van de gemeente als uitvoerder van de kaders die de raad heeft gesteld.

Vraag 6
In het door de raad vastgestelde beleid voor commerciële voorzieningen in Haarlemmermeer; Regels en Ruimte wordt wijkwinkelcentrum Pax als type buurt verzorgend centrum omschreven. Bent u het met de fractie van HAP eens dat lokale ondernemers die bijvoorbeeld al 40 jaar in een wijkwinkelcentrum ondernemen, niet zonder meer uit een wijkwinkelcentrum met buurt verzorgende functie zouden moeten verdwijnen?

Antwoord:
Wij hebben aan Hoorne Vastgoed aangegeven niet gelukkig te zijn met hun keuze de huren op te zeggen. Wij kunnen hier echter niets aan doen. De eerder genoemde ambitie uit het beleid voor een buurtverzorgend centrum dat gericht is op het doen van dagelijkse aankopen en beschikt over aanvullende functies zoals horeca, een kapper, zorg etcetera brengen wij in gesprekken naar voren.

Vraag 7
Bent u het met de fractie van HAP eens dat hier geen sprake is van consolideren of optimaliseren, waarvan sprake zou moeten zijn vanuit het door de raad vastgestelde beleid voor commerciële voorzieningen in Haarlemmermeer?

Antwoord:
Ja, wij zijn het hiermee eens. Wij zijn ons aan het beraden hoe om te gaan met de koers die Hoorne Vastgoed heeft ingezet. Om deze reden blijven we in gesprek met de verschillende eigenaren in het gebied vanuit de bovengenoemde doelstelling vanuit het beleid voor commerciële voorzieningen Haarlemmermeer; regels en ruimte en verder te werken vanuit de gezamenlijk gedragen ambitie er voor te zorgen dat er een nieuw divers winkelcentrum ontstaat in Pax.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!