Beantwoording SV Driehoeksoverleg en ondernemersvereniging Lisserbroek

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over het driehoeksoverleg en ondernemersvereniging Lisserbroek:

Geachte heer, mevrouw,

 Op 14 maart 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over het Driehoeksoverleg Lisserbroek en Ondernemersvereniging Lisserbroek.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van de wens van de Ondernemersvereniging Lisserbroek om meer betrokken te worden bij de plannen voor Lisserbroek 2040?
Ja, wij zijn bekend met de wens van de Ondernemersvereniging Lisserbroek om meer betrokken te worden.

Vraag 2:
Is het College bereid om tegemoet te komen aan de wens van de Ondernemersvereniging? Zo ja, op welke manier gaat u dit concreet doen? Zo nee, waarom niet?
In het plan van aanpak van de Gebiedsontwikkeling Lisserbroek met deelgebied ‘Lisserbroek binnen Turfspoor’ is aangegeven dat het overleggremium het ‘Driehoeksoverleg’ is met een afvaardiging van de private partijen, de gemeente (ambtelijk) en de bewoners van Lisserbroek. Tevens is in het plan van aanpak opgenomen dat de woordvoerders van de bewoners verantwoordelijk zijn om hun eigen achterban te betrekken. Tot de achterban behoren ook de ondernemers, zoals gespecificeerd is in het plan van aanpak.
De dorpsvertegenwoordiging heeft tijdens het driehoeksoverleg van 29 maart jongstleden nogmaals aangegeven ook de ondernemers te vertegenwoordigen.
Op 22 en 23 september 2017 hebben keukentafelgesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden in Lisserbroek. Veel ondernemers hebben hier gebruik van gemaakt. Ook daarna is er overleg geweest met verschillende ondernemers. De ondernemers kunnen bij eventuele vragen altijd contact opnemen met de gemeente. Daarom heeft het wat ons betreft geen zin om de Ondernemingsvereniging aan te laten schuiven bij het Driehoeksoverleg Lisserbroek.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                       de burgemeester,
drs. Carel Brugman.          Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!