Beantwoording SV follow-up motie verduurzamen huurwoningen

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over de follow-up van de motie verduurzamen huurwoningen:

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 september 2017 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over follow- up motie verduurzamen huurwoningen.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Heeft het college onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot het aanwenden van rijksmiddelen voor het verduurzamen van huurwoningen en wat is de uitkomst van dat onderzoek?

Antwoord:
Deze rijksmiddelen zijn bestemd voor coöperaties. We zijn in gesprek met Ymere over de inzet daarvan in verduurzaming van woningbezit van Ymere in Haarlemmermeer. Het is verder aan Ymere om die middelen ook aan te vragen.

Vraag 2:
Klopt het wat Ymere stelt, dat zij niet in aanmerking komt voor die subsidie en zo ja, waar ligt dat aan?

Antwoord:
Deze veronderstelling klopt niet. Ymere onderzoekt bij elk nieuwbouw-, renovatie en onderhoudsproject de mogelijkheden op subsidies. Aanvragen worden en zijn al ingediend. Er zijn nog geen uitkeringen gedaan uit de STEP (Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursectorj-subsidiepot om energieprestatie van huurwoningen te verbeteren. Dat zal in 2018 gebeuren en zal ten goede komen aan Haarlemmermeerse projecten. Bijvoorbeeld bij het project Lipkensstraat in Hoofddorp, daar is een STEP-subsidie aangevraagd die € 4.500 per woning bedraagt (76 woningen).

Vraag 3:
Indien Ymere inderdaad niet in aanmerking komt: waar ligt het aan dat het college dit niet op eigen gelegenheid heeft gedeeld met de raad?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 4:
Indien Ymere toch wel in aanmerking komt voor die subsidie: wat gaat het college doen om alsnog aan te dringen dat Ymere zich steviger inzet voor het verduurzamen van huurwoningen en de vele miljoenen die bij het Rijk beschikbaar zijn, aan te spreken?

Antwoord:
Wij stellen samen met Ymere, als uitwerking op de prestatieafspraken, een samenwerkingsagenda Duurzaamheid op. Hierover wordt de raad in december nog geïnformeerd.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris                                           de burgemeester
(Drs. Carel Brugman),                       (drs. Theo Weterings).

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!