Beantwoording SV Nieuwe concessie Connexxion

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over de nieuwe concessie Connexxion:

Geachte heer, mevrouw,
Op 19 december 2017 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de Nieuwe Concessie Connexxion.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Is het College van mening dat de vervoerder zich met de in de e-mail geschetste gang van zaken conformeert aan het Plan van Eisen, waarmee Connexxion de concessie wist te verkrijgen? Kunt u uw antwoord motiveren?
Antwoord:
De bieding van Connexxion voldoet aan het Programma van Eisen waarmee Connexxion de concessie heeft verkregen. Wij betreuren de door u geschetste gang van zaken die zich heeft voorgedaan bij de start van de nieuwe concessie. De combinatie van nieuwe lijnvoering, nieuwe voertuigen, nieuwe boordcomputers, nieuwe software en de introductie van de nieuwe productformule Amstelland Meerlanden Flex (AML Flex) is gepaard gegaan met aanloopproblemen. Bovendien was sprake van extreme weersomstandigheden met een weeralarm voorzien van code oranje en code rood. Al deze factoren bij elkaar opgeteld hebben helaas geleid tot situaties waarin niet alles is gestart zoals verwacht.

Vraag 2:
Welke maatregelen gaat het College op korte termijn nemen om noodzakelijke verbeteringen af te dwingen?
Antwoord:
De Vervoerregio is wettelijk opdrachtgever van het openbaar vervoer aan Connexxion. Conform de met de Vervoerregio gemaakte afspraken sturen wij alle klachten over de nieuwe concessie die bij ons binnenkomen door aan Connexxion.

De Vervoerregio en Connexxion zijn in overleg met elkaar om de klachten op te lossen. De ervaringen van de eerste weken van de nieuwe concessie worden nu door beide partijen gemonitord. Er zijn inmiddels al diverse gesprekken geweest die, gelet op de urgentie, begin februari aanstaande tot een eerste evaluatie leiden. Indien nodig kan er snel een bijstelling van de uitvoering van het Vervoerplan plaatsvinden.
De betreffende gemeenten zijn actief betrokken in dit proces waarbij door alle partijen voortdurend aan verbetering wordt gewerkt met als doel om de problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.

Vraag 3:
Is het college het met ons eens, dat het hier een zaak met hoge urgentie betreft, die geen afwachtende houding of ‘gewenningsperiode’ rechtvaardigt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Zoals hierboven aangegeven betreft het hier een zaak waarbij de Vervoerregio en Connexxion alles in het werk stellen om de implementatie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en indien nodig snel bij te sturen. Het is redelijk om een vervoerder die een zeer ambitieus vervoerplan heeft uit te voeren onder moeilijke (weers-) omstandigheden de ruimte te geven om aanloopproblemen aan te pakken. Van een afwachtende houding is dan ook geen sprake. Alle partijen zitten er bovenop om zo snel als mogelijk de dienstregeling naar behoren te laten functioneren. Sommige zaken zijn inmiddels al opgelost, andere zaken worden naar verwachting binnen een maand opgelost.

Vraag 4:
Op welke termijn verwacht het college en/of de Vervoersregio hier maatregelen op genomen te hebben?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 5:
Wat gaat het College doen om AML Flex beter te communiceren naar de inwoners in Haarlemmermeer?
Antwoord:
De Vervoerregio heeft met Connexxion afspraken gemaakt over de communicatie.
In de weken voorafgaand aan de start van de nieuwe concessie heeft Connexxion
een speciale folder over AML Flex huis aan huis verspreid in Rijsenhout, Abbenes en Buitenkaag. Daarnaast zijn er twee speciale informatieavonden geweest, zijn de reizigers vooraf geïnformeerd in de lijnen 163/164 en zijn er diverse krantenberichten geweest.
Op de website van Connexxion www.connexxion.nl/aml/amlflex staat een uitgebreide toelichting per rubriek. Inmiddels groeit het aantal uitgevoerde ritten en kan worden geconcludeerd dat de informatie over AML Flex bij veel inwoners is aangekomen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                          de burgemeester,

drs. Carel Brugman               Onno Hoes

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!