Beantwoording SV omruilen restafvalcontainer

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over het omruilen van restafvalcontainers:

Geachte heer, mevrouw,

Op 6 maart 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over het omruilen van een restafvalcontainer. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Bent u het met HAP eens dat inwoners moeten worden gestimuleerd zo min mogelijk restafval aan te bieden waardoor zij een kleinere restafvalcontainer nodig hebben?

Antwoord:
Ja, dat zijn wij met de fractie van de HAP eens. Zo hebben wij dat ook verwoord in de Startnotitie Huishoudelijk Grondstoffenplan 2017-2021 d.d. 15 maart 2016 (2016.0004672).

Vraag 2:
Bent u het met HAP eens dat het betalen van €19,50 voor het omruilen van een grote naar een kleine restafvalcontainer niet echt een goede stimulans is?

Antwoord:
Ja, dat zijn wij met de fractie van de HAP eens. Momenteel bereiden wij een raadsvoorstel voor, waarin wij een nieuw inzamelsysteem voor de hele gemeente voorstellen. Een onderdeel hiervan is dat er bij de omruil naar een kleinere rolemmer geen administratiekosten meer verschuldigd zullen zijn. Bij de omruil naar een grotere rolemmer worden wel administratiekosten doorberekend. Dit om inwoners te stimuleren zo min mogelijk restafval aan te bieden.

Vraag 3:
HAP is van mening dat die kosten wel doorberekend kunnen worden aan mensen die een kleine restafvalcontainer omruilen voor een grotere, zodat die stap misschien ontmoedigd wordt. Wat is hierover de mening van het college?

Antwoord:
Dat zijn wij met de fractie van de HAP eens, zie het antwoord op vraag 2.

Vraag 4:
Is het mogelijk dat het omruilen van een grotere naar een kleine restafvalcontainer gratis wordt, en het omruilen van een kleine naar een grote restafvalcontainer wel geld blijft kosten?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                                de burgemeester,
Drs. Carel Brugman                    Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!