Beantwoording SV Openbaar Vervoer Connexxion

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over het Openbaar Vervoer door Connexxion:

Geachte heer, mevrouw,

Op 13 februari 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over Openbaar Vervoer Bushaltes aanvullend OV in Badhoevedorp. Onderstaand treft u de beantwoording aan. Onze excuses voor het feit dat de reactie later is dan de hiervoor gestelde termijn.

Vraag 1:
Kan het College aangeven waarom de gemeente Amstelveen er in diverse gesprekken wel in slaagt de VRA en Connexxion tot verbeteringen aan te zetten en lukt dat de gemeente Haarlemmermeer niet?
Antwoord:
Het is de gemeente Haarlemmermeer zeker gelukt om de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en Connexxion aan te zetten tot verbeteringen. De gesprekken die wij vóór de besluitvorming over het vervoerplan hebben gevoerd met de VRA en Connexxion hebben in Haarlemmermeer al voor de start van de nieuwe dienstregeling geleid tot door de gemeente gewenste verbeteringen in de lijnvoering. Onze aanpassingen pasten binnen de voorwaarden voor de concessie en konden daarmee snel door het dagelijks bestuur van de VRA worden vastgesteld. Voor de dienstregeling worden onder meer de volgende verbeteringen doorgevoerd:
het in stand houden van lijn 145 tussen Hoofddorp en Badhoevedorp;
het niet opheffen van lijn 169 in Hoofddorp;
uitbreiding van de bedieningstijden van AML Flex (vraagafhankelijk vervoersysteem dat Connexxion in Rijsenhout, Abbenes, Buitenkaag en Nes aan de Amstel heeft uitgerold) in de avonduren.

Amstelveen heeft net als Haarlemmermeer voor de start van het vervoerplan zijn wensen bij de VRA en Connexxion kenbaar gemaakt. Om precies te zijn hebben alle betrokken gemeenten hun wensen afgestemd in de adviescommissie onder voorzitterschap van Haarlemmermeer. Dit heeft geleid tot een formeel advies van 23 juni 2017 aan de VRA. Bij de totstandkoming van dit advies zijn de woordvoerders verkeer en vervoer uit de gemeenteraad van Haarlemmermeer betrokken geweest. In tegenstelling tot Haarlemmermeer is het Amstelveen niet gelukt zijn wensen al bij de start van het vervoerplan gehonoreerd te krijgen. Het is Amstelveen later alsnog gelukt om dit geregeld te krijgen. Deze maatregelen zijn relatief eenvoudig en tegen weinig kosten in de bestaande dienstregeling van Connexxion in te passen.

Vraag 2:
Heeft Haarlemmermeer ook het initiatief genomen om met de VRA en Connexxion te overleggen en zijn de Regioraadsleden en de reacties vanuit de gebruikers en bewoners daarbij meegenomen?Antwoord:
Ja, Haarlemmermeer heeft individueel, maar ook samen met de andere betrokken gemeenten voor de start van het vervoerplan met de VRA en Connexxion overlegd. Daarbij zijn de verkeerswoordvoerders van de gemeente Haarlemmermeer betrokken. Het Dagelijks Bestuur van de VRA heeft meerdere keren gecommuniceerd, gesproken en gedebatteerd met de Regioraad over de uitvoering van de concessie. Langs deze weg zijn de regioraadsleden van Haarlemmermeer meegenomen. Tot slot wordt vanuit Haarlemmermeer toegezien op de zorgvuldigheid waarmee Connexxion reageert op de reacties van gebruikers en bewoners. Daarnaast monitoren wij de opvolging die de VRA geeft aan de signalen van gebruikers en bewoners over de concessie en het vervoerplan.

Vraag 3:
Zo ja, waarom heeft dat niet tot aanpassingen geleid in Haarlemmermeer? Zo nee, waarom heeft de gemeente Haarlemmermeer deze gesprekken niet gevoerd?
Antwoord:
Onze gesprekken hebben zeker tot aanpassingen geleid. Zie verder de antwoorden op de vragen 1 en 2.

Vraag 4:
Waarom kan dat wel in Amstelveen onderzocht worden en niet in Haarlemmermeer?
Antwoord:
U doelt hier op overleg over onderzoek naar verdere verbetervoorstellen. Connexxion, de Vervoerregio en gemeenten zijn voortdurend met elkaar in overleg over verbetervoorstellen. Dat geldt zowel voor Amstelveen, zoals uit het Amstelveense persbericht blijkt, maar zeker ook voor Haarlemmermeer.

Op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer onderzoekt de VRA sinds een maand of verbeteringen in het vervoerplan mogelijk zijn. De VRA heeft Goudappel Coffeng de opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. Op basis van de klachten van reizigers en de wensen van de betreffende gemeenten, zal Goudappel Coffeng het huidige vervoerplan tegen het licht houden en met verbetervoorstellen komen.

Vanuit Haarlemmermeer hebben we specifiek de R-netbediening in de verstedelijkte gebieden zoals in Hoofddorp Floriande en Amstelveen onder de aandacht van de VRA gebracht. De vraag is of R-netbediening voor flink verstedelijkte gebieden het verwachte positieve effect op de reizigersaantallen heeft. De gemeente Haarlemmermeer wil daarover uitsluitsel hebben. De VRA heeft Goudappel Coffeng opdracht gegeven om te analyseren of Connexxion hierin specifiek voor Floriande de juiste keuzes heeft gemaakt en of met de huidige dienstregeling de meest optimale bediening is gevonden.

Vraag 5:
Is dit in Haarlemmermeer ook mogelijk? Zo ja, waarom is de Gemeenteraad van Haarlemmermeer altijd voorgespiegeld dat het aan de VRA was en werd de Gemeenteraad niet gevraagd ook een krediet voor verbeteringen/aanpassingen te verlenen? En, is er überhaupt gesproken over bepaalde trajecten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
In Haarlemmermeer zijn wel degelijk verbetervoorstellen gehonoreerd (zie ook vraag 1). Een extra bijdrage vanuit Haarlemmermeer was hierbij niet nodig en daarom is de raad ook niet gevraagd om extra middelen.
De raad van Haarlemmermeer is geïnformeerd over de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de VRA om het vervoerplan vast te stellen. Ook in het geval van de verbeteringen die Amstelveen heeft voorgesteld is het aan het dagelijks bestuur om die te toetsen aan de concessievoorwaarden en vast te stellen.
De voorkeur is om openbaar vervoerzaken via de concessie van de vervoerregio te regelen. De wetgever heeft de VRA daarvoor middelen gegeven. Gemeenten krijgen geen middelen voor openbaar vervoer. Uiteraard heeft de gemeente wel een taak om ten behoeve van de leefbaarheid van kleinere kernen als ook ten behoeve van de participatie van zwakkeren in de samenleving fijnmazig aanvullend vervoer aan te bieden. Dat doen we via ons doelgroepenvervoer, Regiorijder en de MeerOvBus. Verder verwachten we veel van uitbreiding van AML Flex, niet alleen qua bedieningstijden maar ook het bedieningsgebied om de fijnmazige ontsluiting van die gebieden te verbeteren.
Zie verder vraag 4 over welke gesprekken er met de VRA gevoerd worden over verschillende trajecten.

Vraag 6:
Passen de keuzes die in Haarlemmermeer gemaakt zijn binnen de kaders van het PvE van de concessie en zo ja, waarom past dat hier wel en in Amstelveen niet?
Antwoord:
Zowel in Amstelveen als in Haarlemmermeer passen de keuzes van de vervoerder binnen de kaders van het programma van eisen van de concessie (PvE). Dat bepaalde keuzes als achteruitgang worden gezien of ervaren, wil niet zeggen dat zij strijdig zijn met het PvE. In het PvE staat dat er meer reizigers met de bus vervoerd moeten worden. Per saldo is het vervoerplan daarom altijd een verbetering, zolang er aan die eis wordt voldaan. Zoals vermeld bij het antwoord op vraag 4 laat de VRA onderzoek doen naar het vervoerplan, waarbij verbetervoorstellen nader worden onderzocht.

Tot slot:
In uw schriftelijke vragen verwijst u naar de website van Amstelveen waar u aangeeft dat de volgende uitspraak zou zijn gedaan over de situatie in Floriande:

“Bovenstaande overleggen, slimme oplossingen en oplossingen voor reizigers wiens halte vervallen is, maar niet in staat zijn om verder weg gelegen haltes lopend of fietsend te bereiken, zijn ook in Haarlemmermeer aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in Floriande, waar nu een ingrijpende herinrichting wordt voorgesteld, terwijl dit mogelijk met een eenvoudige halteaanpassing niet meer nodig hoeft te zijn.”

Wij hebben hierover navraag gedaan bij de gemeente Amstelveen. Gemeente Amstelveen laat weten dat zij geen uitspraken heeft gedaan over Haarlemmermeerse aangelegenheden. Amstelveen en wij herkennen ons niet in deze uitspraak. Wij reageren hier daarom verder inhoudelijk niet op.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                             de burgemeester
drs. Carel Brugman.                 Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!