Beantwoording SV over bushaltes aanvullend OV in Badhoevedorp

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over bushaltes aanvullend OV in Badhoevedorp:

Geachte heer, mevrouw,

 Op 30 oktober 2017 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over bushaltes aanvullend OV in Badhoevedorp.

Allereerst onze excuses dat de vragen niet binnen de gestelde termijn zijn beantwoord. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Kunt u ons aangeven hoe de gekozen haltes zijn uitgezocht? Zijn de gebruikers daarbij betrokken geweest?
Antwoord: De keuze voor deze haltes is ontstaan nadat in 1998 wijzigingen in de lijnvoering van het openbaar vervoer hebben plaatsgevonden. De toenmalige Meertaxi (tegenwoordig MeerOVBus) diende als compensatie van de indertijd geconstateerde nadelen van de lijnvoeringswijzigingen. De gekozen haltes moesten zorgen voor een aanvulling op de toenmalige wijzigingen in de lijnvoering.

Vraag 2:
Welke argumenten hebben de doorslag gegeven om de keuze op deze 4 vaste halten te laten vallen?Antwoord: Naast het feit dat de gekozen haltes moesten zorgen voor een aanvulling op de toenmalige wijzigingen in de lijnvoering is dit, door vernietiging van de betreffende dossiers in verband met de archiveringswetgeving, helaas niet meer te achterhalen.

Vraag 3:
Is uitbreiding een optie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college voornemens om de keuze van uitbreiding met een of meer haltes voor te leggen aan de dorpsraad en gebruikers van het aanvullend OV?
Antwoord: Uitbreiding is wat ons betreft een optie, net zoals dat in het verleden ook mogelijk is geweest. Binnenkort hebben wij een gesprek met MeerOVBus voor een oplossing op korte termijn. Suggesties van de dorpsraad of individuele inwoners voor specifieke haltelocaties zijn welkom, maar moeten wel worden onderbouwd met cijfers. Een halte op de hoek van de Dellaertlaan en Egelantierstraat zullen wij in de besprekingen meenemen, maar nut en noodzaak van deze halte moet nog wel cijfermatig worden onderbouwd. Voor een oplossing voor de lange termijn verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 4.

Vraag 4:
Zijn er cijfers bekend en/of is er wel eens onderzoek gedaan naar het gebruik en de tevredenheid van het aanvullend openbaar vervoer onder gebruikers in Haarlemmermeer?
Antwoord: Wij beschikken over gebruikscijfers van de MeerOVBus. Deze zijn zeer laag.
Er zijn geen onderzoeken specifiek naar de tevredenheid over de MeerOVBus. Wel is in het kader van Bereikbaarheid kleine kernen een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek rapporteert niet over de tevredenheid, maar wel over onderstaande zaken die hiermee te maken hebben. Over dit onderzoek hebben wij u op 25 februari 2016 per brief (kenmerk X2016.15389) geïnformeerd.

In 2016 hebben wij bij wijze van proef de MeerOVBus een vermelding laten krijgen bij 9292. Dit resulteerde in een toename van het bezoek van de website van MeerOVBus, maar dit heeft niet geleid tot meer reizigers.

In de nieuwe concessie gaat AML Flex rijden. Hiermee springt de vervoerder in op het ontsluiten van kleine kernen. AML Flex start in Haarlemmermeer in de kernen Abbenes, Buitenkaag en Rijsenhout.

Het onderzoek is eind januari en begin februari 2016 uitgevoerd middels een online enquête en straatinterviews. De belangrijkste conclusies zijn dat er met name ten aanzien van vervoersbehoeften voor het sociaal-maatschappelijke reismotief onvoldoende mogelijkheden zijn. De structurele reiziger (met name de forens) vindt zijn alternatief in de auto. Vooral inwoners die zijn aangewezen op de bus (omdat zij bijvoorbeeld niet over een auto beschikken), missen verbindingen naar bijvoorbeeld winkels, gezondheidsvoorzieningen en stations. Ook komt in dubbeldorpen naar voren dat er bussen missen die naar ‘de overkant van de Ringvaart’ gaan.

Wat betreft de MeerOVBus is duidelijk dat deze momenteel onvoldoende wordt gebruikt door onze inwoners, terwijl het systeem in potentie in de vervoersbehoefte kan voorzien. Dit kan liggen in de onbekendheid van de MeerOVBus, maar ook in het feit dat, en daar geven het onderzoek en uw vragen aanwijzingen voor, er niet in de vervoersbehoefte wordt voorzien.

Daarom hebben wij in de eerder genoemde brief aangekondigd om met de vervoerder van de nieuwe concessie, Connexxion, na de start van de concessie te kijken hoe we de basismobiliteit en MeerOVBus beter op elkaar kunnen laten aansluiten.

In Abbenes, Buitenkaag en Rijsenhout start Connexxion, zoals hierboven aangegeven, met AML Flex. Onze inzet is om dit systeem uit te breiden naar andere kleine kernen of wijken van Haarlemmermeer waar geen regulier openbaar vervoer rijdt. Onderdeel van dat vraagstuk is waar de haltes komen te liggen. Wij zijn voornemens om hierover in gesprek te gaan met de dorps- en wijkraden op het moment dat de kaders en richtlijnen duidelijk zijn. Met de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion hebben wij afgesproken dat er in 2018 een plan van aanpak voor uitbreiding van AML Flex wordt opgesteld.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris                                   de burgemeester
Drs. Carel Brugman                      Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!