Beantwoording SV over Structurele financiële steun ETO

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over structurele financieel steun aan ETO:

Geachte heer, mevrouw,

Op 9 oktober 2017 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over structurele financiële steun ETO.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Kan het college toelichten waarom, gezien het feit dat er nog geen nieuw besluit is genomen over het al dan niet voortzetten van de samenwerking met stichting ETO na medio 2019, het nu al spreekt over ‘structurele ramingen’ in de komende begrotingen?

Antwoord:
Conform het Raadsbesluit 2016.0049080, d.d. 26 september 2016, wordt rekening gehouden met een structurele bijdrage ten behoeve van de exploitatie van het honk- en softbalcomplex van maximaal € 190.000. In de programmabegroting is het bedrag voor 2017 en 2018 reeds opgenomen, de kosten vanaf 2019 worden inclusief dekkingsvoorstel in de Voorjaarsrapportage 2018 verwerkt. Aangezien het om een structurele bijdrage gaat, moeten wij het op die manier in de begroting opnemen. Om over dit budget te kunnen beschikken dient de exploitant, Stichting ETO of een toekomstige andere organisatie, een subsidieaanvraag in te dienen. Na afloop van het jaar dient deze partij ook een subsidievaststellingsverzoek in te dienen, waarna de prestaties worden beoordeeld en de definitieve hoogte van de subsidie wordt vastgesteld.
De samenwerking met Stichting ETO wordt medio 2019 geëvalueerd. Er zal op dat moment bekeken worden of de samenwerking naar tevredenheid verloopt, en of er andere partijen zijn die de werkzaamheden van deze stichting over kunnen nemen, met als doel een lagere gemeentelijke bijdrage en/of een nog betere bezetting van de accommodatie. In het geval van een lagere gemeentelijke bijdrage treedt een voordeel op in de begroting.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                     de burgemeester,
(drs. Carel Brugman)      (Drs. Theo Weterings)

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!