Beantwoording SV over voorgenomen sluiting en verkoop van “De Oude Molen” in Nieuw-Vennep

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over de voorgenomen sluiting en verkoop van “De Oude Molen” in Nieuw-Vennep:

Geachte heer, mevrouw,

Op 29 januari 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de voorgenomen sluiting en verkoop van “De Oude Molen” in Nieuw-Vennep. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van deze berichtgeving en ontwikkelingen met betrekking tot “De Oude Molen”?Antwoord:
Ja, wij zijn daarvan op de hoogte.

Vraag 2:
Uit onze informatie blijkt dat er een vergunningaanvraag loopt om het bestemmingsplan te wijzigen van horeca naar wonen, klopt dit?
Antwoord:
Nee, er loopt geen aanvraag om het bestemmingsplan te wijzigen. Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Er is gevraagd om de molen in afwijking van het bestemmingsplan te mogen gebruiken voor wonen.

Vraag 3:
Kunt u aangeven “wie” deze vergunning wijziging heeft aangevraagd?
Antwoord:
De aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend door De Oude Molen B.V.

Vraag 4:
Kunt u specificeren, wat er met deze wijziging exact wordt aangevraagd met betrekking tot wonen?
Antwoord:
Er wordt een transformatie van de bestaande horecagelegenheid naar één woning en het uitbreiden van de bestaande bebouwing aangevraagd.

Vraag 5:
Geldt deze vergunningaanvraag voor wijziging bestemming van horeca naar wonen alleen voor het pand “De Oude Molen” of voor het gehele perceel?
Antwoord:
De aanvraag geldt voor het gehele perceel.

Vraag 6:
Indien deze vergunning wijziging definitief is omgezet in “wonen” voor het gehele perceel behoort de bouw van een appartementencomplex dan tot de mogelijkheden?
Antwoord:
Nee, wij vinden op dit moment maximaal één woning op het gehele perceel ruimtelijk aanvaardbaar. De aansluitende gronden om de molen zouden bij vergunningverlening alleen gebruikt mogen worden ten behoeve van de woning. Bijvoorbeeld voor een bijbehorend bouwwerk. Op dit moment hebben we nog geen volledige aanvraag. Pas als er een volledige aanvraag is kunnen wij een stedenbouwkundige, planologische en welstandelijke beoordeling doen. Op basis van deze beoordeling kunnen wij randvoorwaarden stellen aan het gebruik en de invulling van het perceel.

Vraag 7:
Het huidige bestemmingsplan voorziet in de bescherming van “De Oude Molen” als beeldbepalend gebouw van Nieuw-Vennep. Kunt u aangeven hoe u beeldbepalende gebouwen conform hetgeen beschreven staat in de nota “Erfgoed op de kaart” gaat toetsen om dit cultuurhistorische erfgoed voor Nieuw-Vennep en Haarlemmermeer te beschermen?
Antwoord:
In de nota “Erfgoed op de kaart” staat dat de gemeente de mogelijkheden wil bekijken om beeldbepalende elementen in het bestemmingsplan te beschrijven en indien mogelijk een dubbelbestemming ‘beeldbepalende bouwwerken’ wil geven. In het bestemmingsplan heeft “De Oude Molen” deze dubbelbestemming niet. De nota is geen toetsingsgrond bij de aanvraag om een omgevingsvergunning.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer.
de secretaris
Drs. Carel Brugman                             Onno Hoes

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!