Beantwoording SV Verkeersveiligheid rotonde Hoofddorp centrum

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over de verkeersveiligheid op de rotonde in Hoofddorp centrum:

Op 4 april 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de verkeersveiligheid op de rotonde in Hoofddorp centrum.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
De verkeersinrichting rotonde bij “de Beurs” in 2013 is tot stand gekomen op basis van de verkeerscirculatie voor het centrum van Hoofddorp en het instellen van eenrichtingverkeer op de Kruisweg, tussen de Hoofdweg en de Nieuweweg. Bent u het met ons eens dat verkeersaanbod en uitgangspunten zijn gewijzigd door tweerichtingsverkeer in te stellen tussen Hoofdweg en de Nieuweweg?
Antwoord: Ja, wij zijn met u eens dat het verkeersaanbod is gewijzigd. Zoals aangegeven in onze brief van 4 april 2017 (kenmerk X2017.42907) over het tweerichtingsverkeer op de Kruisweg is het verkeer met ongeveer eenderde gegroeid sinds de invoering van tweerichtingsverkeer.

Vraag 2:
Heeft er een evaluatie plaatsgevonden na het instellen van tweerichtingsverkeer tussen Hoofdweg en de Nieuweweg?
Antwoord: Nee, maar er vindt permanente monitoring plaats. Hieruit blijkt dat er regelmatig ongevallen plaatsvinden op de rotonde Beursplein.

Vraag 3:
Als het antwoord op vraag 2 nee is, is het College bereid om alsnog een evaluatie uit te voeren en te bezien of de verkeersveiligheid op de rotonde bij ‘De Beurs” verbetering behoeft?
Antwoord: Ja, wij waren al een specifiek onderzoek gestart voordat wij uw vragen ontvingen. Naar aanleiding van ongevalsgegevens, meldingen van inwoners en vragen van andere raadsfracties hebben wij op 12 maart 2018 een extern bureau gevraagd de situatie zowel vanuit verkeerskundig als gedragskundig oogpunt te beschouwen en aanbevelingen te doen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Wij verwachten u in juni 2018 te kunnen informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                                de burgemeester
Drs. Carel Brugman.                   Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!