De politieke boksringIn aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart nemen verschillende kandidaten plaats in de politieke boksring van HCnieuws om een robbertje te debatteren over een actueel thema. Op 7 januari kruisden de lijsttrekkers Tom Horn (PvdA) en Marjolein Steffens-van de Water (HAP) de degens over onder meer sport- en wijkvoorzieningen.

Tom Horn: Juist in de komende jaren worden voorzieningen in de wijk steeds belangrijker. Als we willen dat ouderen en mensen met een beperking zoveel als mogelijk thuis blijven wonen, dan zullen we ze in de wijk moeten ondersteunen. Dat doen we in individuele gevallen middels de sociale wijkteams, maar dat moet ook collectief gebeuren in wijkvoorzieningen. Bijvoorbeeld door dagopvang of om mantelzorgers te steunen. Ook zullen activiteiten in deze voorzieningen helpen de eenzaamheid tegen te gaan. En uiteraard geldt dit eveneens voor sportvoorzieningen, zoals gymzalen, die beschikbaar zijn voor de (basis)scholen, maar ook voor amateur sportbeoefening. De afgelopen raadsperiodes is veel in beweging gezet, zoals nieuwe dorpshuizen voor Badhoevedorp en Zwanenburg, de laatste inclusief sportaccommodatie. En het verzelfstandigen van het beheer van de dorps- en wijkgebouwen, waardoor nu nieuwe wijkinitiatieven gaan ontstaan, zoals in Linquenda in Nieuw-Vennep. Wat de PvdA betreft zorgen we ervoor dat deze basisvoorzieningen in de wijken en kernen overeind blijven, juist om deze rollen in de toekomst te (blijven) vervullen. Als daar meer geld mee is gemoeid, dan zien wij dat als een investering in de leefbaarheid van de wijk of kern en hebben we dat daarvoor over. Daarnaast is er gewerkt aan een grootschalige sportvoorziening, het Koning Willem Alexander Sportcomplex, voor de gehele gemeente. Dit complex kan sportbeleving in de polder op een hoger niveau brengen. Door de toevoeging van faciliteiten voor topsport, krijgt de breedtesport een extra stimulans. Daarnaast is veel geld gestoken in het Cultuurgebouw in Hoofddorp, dat vier instellingen onder één dak heeft gebracht. Een echte verrijking van het centrum. Kortom, er is veel geïnvesteerd om de gemeente op het gebied van sociaal-culturele en sportvoorzieningen klaar te maken voor de toekomst!”

Marjolein Steffens-van de Water: “We zijn het eens dat voorzieningen in de wijken en de dorpen belangrijk zijn. En het is zeker zo dat er de afgelopen raadsperiode veel is gebeurd. De vraag is alleen: zijn de goede dingen gebeurd? Dankzij een forse bijdrage vanuit het leefbaarheidsfonds Schiphol krijgt Zwanenburg een mooi nieuw dorpshart. Maar wat hebben we een moeite moeten doen om in onze eigen begroting een relatief laag bedrag vrij te krijgen om de geplande sportzaal op te waarderen tot een volwaardige sporthal. Terwijl het aangetoond is dat daar in Zwanenburg nou juist behoefte aan is. En wat dacht je van dienstencentrum ’t Rietland in Badhoevedorp? Als HAP er niet voor had gestreden dat deze –voor de Badhoevedorpse ouderen zeer belangrijke- voorziening in stand kan blijven, hadden zij hun heil moeten zoeken in het nieuwe dorpshuis, dat in de collegeplannen juist weer veel te ruim bemeten was. En wat dacht je van Studio 5? Daar was het geld dat bestemd was om in Floriande (één van de grootste wijken van onze gemeente) dit jongerencentrum te bouwen, door het college uit de begroting gehaald. Gelukkig hebben we met een aantal partijen dit er weer in weten te krijgen en nu stáát het er dan eindelijk. Dit zijn drie voorbeelden waaruit blijkt dat het op peil houden van onze voorzieningen geen vanzelfsprekendheid is, maar waar de afgelopen periode vaak hard voor geknokt is. Zowel door de gebruikers als door een paar politieke partijen. Jouw PvdA was daar niet één van …
Dat is ook de reden waarom HAP vindt dat de bakens de komende raadsperiode verzet moeten worden. Die ‘mooie grote ambities’ van het neerzetten van dure sportcomplexen en andere dure gebouwen kennen we nu wel. Het wordt nu echt tijd om de aandacht te verleggen naar de wijken en de kernen. Hoe zit het daar met de voorzieningen? Is het onderhoud aan de gebouwen goed geregeld? En hoe kan het zijn dat een wijk als Getsewoud wel een wijkvoorziening heeft, maar dat daar amper gebruik van wordt gemaakt omdat er geen activiteiten zijn? Waarom moeten de vrijwilligers van dorpshuis Marijke uit Burgerveen zich zorgen maken of hun ‘voorziening’ in de toekomst kan blijven bestaan? En wat vertellen we in Rijsenhout, waar vandaan wij horen dat dorpshuis De Reede al tijden kampt met achterstallig onderhoud, waardoor het gebouw steeds slechter en duurder wordt? En allemaal onder verantwoordelijkheid van colleges waar jouw PvdA deel van uit maakt(e)…
Kortom, de komende raadsperiode moet veel meer in het teken staan van de zorg voor het bestaande dan voor het verwezenlijken van grote én dure ambities. Zeker als het gaat om het in stand houden van de voorzieningen, omdat deze inderdaad hard nodig zijn voor al onze inwoners, jong en oud en in alle dorpen en wijken.”

Tom Horn: “Je loopt nu wel erg hard van stapel om naar de PvdA te wijzen. Wij hanteren het uitgangspunt van toekomstbestendige voorzieningen, die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de (toekomstige) behoeften van de inwoners en die daarmee rendabel te maken zijn. Eenvoudig strooien met voorzieningen in alle kernen, zoals de HAP lijkt te doen, is electoraal handig, maar wie gaat straks de rekening betalen als deze niet rendabel blijken? Daarom heeft de PvdA de afgelopen periode gevochten voor de essentiële voorzieningen, die echt nodig zijn. Zo hebben wij het college vragen gesteld over dorpshuis Marijke in Burgerveen en over Stichting De Hoek in Zwanenburg. En ja, zo zullen wij ook vechten voor behoud van Dorpshuis De Reede als belangrijke voorziening in Rijsenhout! Over Studio 5 in Floriande valt nog wel het een en ander te zeggen. Wij maken ons namelijk ook zorgen over de programmering daarvan, maar vragen ons nog steeds af of dat dit wel de juiste invulling is als het over activiteiten voor jongeren gaat. Zie ook de teloorgang van De Stip in Nieuw-Vennep. De HAP stond al op haar achterste benen toen we de Cube wilden sluiten, maar daar hebben we de inwoners van Overbos niet meer over gehoord. En nu is het gemakkelijk te wijzen naar het Zomerpark in Getsewoud, waar onvoldoende mogelijkheden zijn om luidruchtige jeugdactiviteiten te organiseren. Maar die problemen worden veroorzaakt door bouwkundige fouten die dateren uit de periode van het college van en met Leefbaar Haarlemmermeer HAP! Een verstandig gemeentebestuur vertaalt niet alle behoeften in nieuwe voorzieningen, maar denkt goed na of deze werkelijk noodzakelijk zijn. Je kunt een groot nieuw zwembad in Nieuw-Vennep neerzetten (zonder glijbaan), maar als straks zijn grote broer (met glijbaan) in het Koning Willem Alexander Sportcomplex open is, komt mijn eerdere voorspelling waarschijnlijk jammerlijk uit: dat de Estafette niet meer rendabel zal zijn! Dus praat niet te gemakkelijk over het draagvlak voor de sporthal in Zwanenburg. Wij gunnen de Zwanenburgers deze hal, maar of deze rendabel te exploiteren valt, is nog maar sterk de vraag.”

Marjolein Steffens-van de Water: “Je begon zo mooi, over de noodzakelijkheid van voorzieningen in de wijken. Ik heb daar de dorpen maar aan toegevoegd, in de verwachting dat je de voorzieningen voor de inwoners daar net zo belangrijk vindt. Jij vertaalt die noodzakelijkheid nu direct naar het rendabel maken, oftewel naar de centen. En dan verwijt je HAP dat wij eenvoudig strooien met voorzieningen? Je maakt daarbij ook nog een historische fout. Want sportcomplex de Estafette is wel gebouwd in de periode dat wij collegepartij waren, maar bedacht in de periode daarvoor, toen VVD, PvdA en CDA samen het college vormden. De periode dat ook de Calatravabruggen zijn bedacht en aanbesteed, weet je nog? Als we het toch over geld hebben, de Estafette was het eerste grote project in tijden dat zonder budgetoverschrijdingen is gebouwd. Een positieve uitzondering. Dat moet bij Het Huis van de Sport nog maar blijken. We weten in ieder geval wel dat als het aan de PvdA ligt een ander zwembad (met glijbaan) hiervoor straks de deuren moet sluiten. Het Spectrum. En over draagvlak gesproken: daar zijn veel inwoners gewoon heel boos over. Zeker in de wijken Overbos en Toolenburg. Maar nu even terug naar de voorzieningen in de dorpen en wijken. Over De Stip in Nieuw-Vennep hebben wij jaren geleden al de noodklok geluid, omdat deze meer dicht dan open was. Ook daarvoor geldt dat de programmering beter moet. En ik denk dat je je vergist over The Cube, die was namelijk al gesloten voordat wij er weet van hadden. Ik denk dat je het sluiten van De Hoeve bedoelt. Dat is inderdaad nog steeds heel jammer, dat vinden ook veel Hoofddorpers, maar niet meer terug te draaien. En voor Studio 5 in Floriande geldt hetzelfde als voor De Stip. Een goede programmering en veel ruimte voor ontmoeting voor jong én oud moet dit succesvol maken. Wij zijn ervan overtuigd dat Stichting Maatvast daar in slaagt, net zo als bij de andere voorzieningen die onder deze nieuwe stichting vallen. Dat geldt ook voor het Zomerpark in Getsewoud. En daar hoeven wat ons betreft echt geen luidruchtige jeugdactiviteiten te worden georganiseerd, dat kan juist prima in De Stip. In Getsewoud is juist behoefte aan ontmoeting en activiteiten voor kinderen en volwassenen, zoals je kan verwachten in een wijk met ruim 17.000 inwoners. Het was handig geweest als het toenmalige VVD, PvdA en CDA-college zich dit had gerealiseerd vóór de wijk afgebouwd was, denk je ook niet? Natuurlijk moet een gemeentebestuur altijd goed nadenken of voorzieningen noodzakelijk zijn. Maar als deze noodzakelijkheid al jaren wordt bewezen, zoals bij de sportzaal in Buitenkaag, moet de gemeente ook haar verantwoordelijkheid nemen. Wij vonden het een uitermate slecht idee dat het college in november het geld voor het noodzakelijke onderhoud uit de begroting schrapte. Daarom heeft HAP ervoor gezorgd dat dit geld er weer in kwam en hebben wij een motie ingediend om de vrijwilligers daar niet langer in onzekerheid te laten. Ik vraag me nog steeds af waarom de PvdA dit niet heeft gesteund. Zeker nu jij zelf betoogt voorzieningen in de dorpen en wijken belangrijk te vinden. Maar misschien is dat wel het verschil tussen onze partijen. Wij vinden voorzieningen allebei belangrijk, alleen doen wij wél boter bij de vis…”

Tom Horn: “Toch nog maar even een reactie, om ook jouw historische kijk even op te frissen. De boter en de vis gaan bij jullie wel snel over tafel. Wij denken eerst na over de (toekomstige) behoefte en of die voorziening dan wel het meest passende is. En een beetje flauw, maar als wij het hebben over rendabel te maken, dan is het duidelijk dat het gaat om de verhouding van maatschappelijk en financieel rendement. Het gaat immers om maatschappelijke voorzieningen, die per definitie niet commercieel exploitabel zijn. Dus niet zomaar ‘een sporthal’ roepen, maar eerst goed naar die verhouding kijken. Daarbij komt altijd de vraag om de hoek wat we er voor over hebben, zowel qua investering als qua exploitatie. Want ook wij kunnen onze euro maar één keer uitgeven. Dus wat je in de ene kern uitgeeft, is niet beschikbaar voor de andere kernen. Dan over de Estafette. Jij als wethouder en ik als raadslid hebben toch een flinke discussie gevoerd of je niet moet gaan voor één groot zwembad tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep (deze was ook in onze tegenbegroting 2003 opgenomen…). Dus dat was wel degelijk toen jouw/jullie verantwoordelijkheid om te kiezen voor het zwembad de Estafette! En dat die binnen de begroting is gebouwd, is een feit, maar dat ligt metm name aan de economische toestand op het moment van aanbesteden (denk aan onze discussie over de BdB-index indertijd). Zo zal dat ook blijken bij het Koning Willem Alexander Sportcomplex. Ik bedoelde overigens wel degelijk de Cube. Maar ook De Hoeve is een goed voorbeeld. Het was langzamerhand niet meer verantwoord om deze voort te laten bestaan en er is wat moois voor teruggekomen (Artquake, Duyker). En kijk wat er op de plek van de Hoeve nu staat: een prachtige en noodzakelijke voorziening voor dak- en thuislozen! Als het over de jongerenvoorzieningen gaat, hebben ook wij vertrouwen in Maatvast. Maar weer blijkt de verkeerde volgorde: eerst een voorziening als Studio 5, daarna nadenken over de programmering. Je hebt wel gelijk als je stelt dat we van tevoren in een wijk voorzieningen moeten plannen. Een les die we gezamenlijk getrokken hebben uit het verleden.”

Marjolein Steffens-van de Water: “Goed dat je even beter uitlegt waar het jullie om gaat als je spreekt over rendabel maken. Dat is niet flauw bedoeld, maar ik denk dat het voor de lezers van deze ‘Politieke Boksring’ belangrijk is om te begrijpen wat we bedoelen. Maar ook nog even terug naar de inhoud. Want waar jij ons verwijt dat wij ‘zomaar iets roepen’ zonder daarvan de consequenties te overzien, maak jij je daar zélf schuldig aan. Ik denk dan aan de hele discussie rondom de zwembaden. Het was toch echt het VVD, CDA en PvdA-college dat besloten heeft dat zwembad De Meerval gesloten moest worden en er een nieuwe sporthal/zwembadcombinatie moest worden gebouwd in de Noordrand van Nieuw-Vennep. Dat hetzelfde college even vergeten was om er geld voor te reserveren zullen we het maar niet over hebben. Toen de PvdA een jaar later niet meer in het college zat zijn jullie inderdaad met het plan gekomen om tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep één groot zwembad te bouwen. Financieel niet onderbouwd, maar ook een slecht plan omdat bouwen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep ook bouwen ‘in the middle of nowhere’ betekende en Nieuw-Vennep zou zijn zwembad zijn kwijtgeraakt. Die keuze heeft HAP inderdaad niet gemaakt. Wij zijn het eens dat er op de plaats van De Hoeve een mooi gebouw voor dak- en thuisloze gezinnen staat. En natuurlijk zijn we blij met poppodium Duycker. Over de voorzieningen in Hoofddorp-Centrum maken wij ons dan ook geen zorgen. Het zijn vooral een aantal voorzieningen in de dorpen en wijken die ons zorgen baren. Het is dan ook jammer dat je niet ingaat op de vraag waarom de PvdA onze motie niet heeft gesteund over de sportzaal in Buitenkaag. De vrijwilligers daar blijven nu in onzekerheid terwijl dit makkelijk had kunnen worden weggenomen.
Je verwijt ons dat wij een verkeerde volgorde aanhouden bij de keuzes die wij maken. Maar beste Tom, als HAP destijds niet het initiatief had genomen om het geld dat voor de bouw van Studio 5 was bedoeld terug in de begroting te krijgen, was er helemaal geen programmering geweest en hadden de jongeren van grote wijken als Floriande en Overbos geen enkele mogelijkheid gehad om elkaar daar te ontmoeten en samen activiteiten te organiseren. De gevolgen daarvan laten zich niet zo moeilijk raden. Daarom ben ik wel blij dat je het met HAP eens bent dat we bij het ontwikkelen van nieuwe wijken de voorzieningen direct moeten meenemen. Maar laten we vooral de zorg voor het bestaande niet uit het oog verliezen en het voorzieningenniveau in de dorpen en wijken op peil houden.”

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!