Dossier Spectrum

Het oplossen van het tekort aan zwemwater in Haarlemmermeer kent een lange geschiedenis. Al vanaf eind jaren 90 wordt er in de politiek over gesproken.
In 2005 neemt de gemeenteraad het besluit om naast zwembad Het Spectrum in de zuidrand van Hoofddorp een nieuwe sporthal-zwembadcombinatie te bouwen, gelijkend op De Estafette in Nieuw-Vennep.  Hiervoor wordt door de gemeenteraad een bedrag van 28 miljoen euro gereserveerd. Het raadsbesluit wordt echter door het dan zittende én daarop volgende college van B&W onder in een bureaulade gelegd, tot in 2007 de plannen voor het Huis van de Sport bekend worden gemaakt. Geschatte kosten: 47 miljoen euro. Daarbij moet zwembad Het Spectrum zijn deuren sluiten, het mag geen concurrent worden van het nieuwe zwembad. De gemeenteraad gaat daar niet direct mee akkoord. De meeste oppositiepartijen willen Het Spectrum openhouden. Toenmalig collegepartij GroenLinks gaat alleen akkoord met de bouw van Het Huis van de Sport als het college zich tot het uiterste inspant om Het Spectrum te behouden. Het college zegt dit toe, maar het is niet gebeurd.

HAP stelt in september 2007 naar aanleiding van het raadsdebat over de plannen voor  Huis van de Sport,  schriftelijke vragen om onduidelijkheden in het raadsvoorstel helder te krijgen. Ook diverse andere fracties stellen schriftelijke vragen. Omdat de antwoorden op de schriftelijke vragen  niet leiden tot de benodigde onderbouwing van door het college voorgelegde aanvullende voorstellen dient HAP op 27 september een motie in. Deze motie wordt door een meerderheid verworpen.

Als onderdeel van de besluitvorming met betrekking tot de realisatie van het Huis van de Sport heeft de raad op 27 september 2007 besloten tot het doen van een onderzoek naar de toekomstige exploitatiemogelijkheden van sportcentrum Het Spectrum.
 Dit gebeurde op basis van een motie waarin is opgenomen dat “niet overtuigend en feitelijk onderbouwd is aangetoond dat het voor de realisatie van het Huis van de Sport noodzakelijk is dat het zwembad Het Spectrum vanwege een niet sluitende exploitatie gesloten zou moeten worden’.
In november 2009 stelt HAP schriftelijke vragen  wegens het uitblijven van onderzoeksresultaten. Die worden in januari beantwoord.

In september 2010
 bespreekt de raad een onderzoeksrapport naar de mogelijkheden om Het Spectrum open te houden naast het nieuwe sportcomplex Huis van de Sport. De onderzoekers concluderen dat het niet zinvol is het bad te behouden; het hele complex kan beter worden gesloopt en plaats maken voor woningen. In het onderzoek staat ook dat er twee belangstellende ondernemers zijn. HAP heeft middels een motie (gesteund door andere oppositiepartijen) voorgesteld een onderzoek te doen naar mogelijke particuliere exploitanten van het complex. De toenmalige collegepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA) zijn echter niet erg happig om opnieuw een onderzoek te laten doen. De motie wordt verworpen.

In 2012 zou de gemeenteraad definitief besluiten over Het Spectrum. Het gaat dan alleen over het zwemgedeelte, de sporthal moet in stand blijven omdat de gemeente verplichtingen heeft naar de KSH die er gebruikt van maakt voor haar gymlessen. Maar een voorstel over de mogelijkheden voor het openhouden van het zwemgedeelte is de raad nooit voorgelegd.

In februari 2014 Doet HAP nog één poging om het Spectrum open te houden. Er wordt een motie ingediend met ChristenUnie-SGP en Forza om de mogelijkheden van zelfstandig commercieel beheer en exploitatie van een maatschappelijke functie in Het Spectrum nogmaals te verkennen, en tot de resultaten aan de raad zijn voorgelegd tijdelijk beheer te organiseren om verloedering van het complex te voorkomen. Ook deze motie wordt door de meerderheid verworpen.

Na de verkiezingen in maart 2014 is met het toetreden van HAP in het nieuwe college van B&W afgesproken, dat er alsnog ruimte wordt geboden om een maatschappelijke functie te realiseren in het zwemgedeelte van het Spectrum. Meerdere initiatieven zijn op haalbaarheid getoetst. Helaas is volgens het college geen van die plannen haalbaar gebleken.
Daarmee gaat in september 2015 Voor HAP het dossier Spectrum dicht. Dat het zwembad ging sluiten was door de komst van het Koning Willem Alexander Sportcomplex onomkeerbaar. HAP was echter hoopvol gestemd over de mogelijkheden om aan de rest van het complex een maatschappelijke functie te geven tot het moment waarop daar woningbouwontwikkeling van start zou gaan. Dat is uiteindelijk helaas niet gelukt. Inmiddels zijn de plannen voor woningbouw ter plaatse door de raad vastgesteld. Ook wordt de sporthal grondig gerenoveerd.
Als alles volgens plan verloopt is de sporthal in het najaar van 2018 weer klaar voor gebruik. Het zwembadgedeelte is gesloopt en binnenkort wordt er gestart met de bouw van 55 woningen en appartementen.

 

 

 

 

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!