Financiële Beschouwingen 2013

Hoofddorp (7 november 2013) Op donderdagmiddag 7 november jl. werd tijdens de Financiële Beschouwingen de programmabegroting 2014-2017 besproken. Hierin spreken de politieke partijen uit hoe de gemeentelijke financiën de komende jaren  moeten worden besteed. Hieronder vindt u de inbreng van financieel woordvoerder Peter van Groenigen in de eerste termijn van de vergadering:

Het lezen en bespreken van de laatste begroting van een raadsperiode is altijd een bijzondere gebeurtenis. Aan de ene kant is het belangrijk om het college een duidelijk kader mee te geven voor het komende jaar en de drie jaren erna. Aan de andere kant weten we ook dat een groot deel van deze kaders, zeker de politiek gevoelige, na de verkiezingen wel eens heel anders ingevuld kunnen gaan worden. Een ervaring die sommige leden van deze raad al meerdere keren hebben opgedaan.

Op zich is dat ook niet zo raar. Alle partijen hier vertegenwoordigd in de raad, zijn hun verkiezingsprogramma aan het schrijven. En alle partijen willen zich op de één of de andere manier onderscheiden. Dat is op zich een goede zaak, want op die manier hebben onze inwoners iets te kiezen in maart. De vraag is dan wel: houden we vandaag ons kruit droog, of geven we nu al voldoende richting mee aan een nieuw college, we zullen het aan het eind van deze dag pas weten.

Wat we nu al wel kunnen vaststellen is dat ons –technisch gezien- een goede Begroting is gepresenteerd. Goed leesbaar voor iedereen, ook voor onze inwoners die niet dagelijks met de materie te maken hebben. Boekhoudkundig klopt het en de keuzes die erin staan zijn duidelijk. Een compliment waard voor iedereen die eraan heeft gewerkt. Maar let wel, ik zei de keuzes die erin staan! Want er worden ook een aantal keuzes niet gemaakt, of wederom vooruit geschoven. Ik zal een paar voorbeelden noemen:

Dit is de tweede achtereenvolgende raadsperiode dat het college een beslissing over het voortbestaan van zwembad het Spectrum voor zich uitschuift. Je zou ook kunnen zeggen: de derde keer dat het onderwerp over de verkiezingen wordt heen getild. Mijn fractie verwacht een klip en klaar antwoord op de vraag waarom het college nu opnieuw geen besluit voorlegt. Bent u niet in staat om zo’n belangrijk besluit te nemen, college, of wilt u het niet?

Een ander voorbeeld van bestuurlijk dralen, zien we bij het onderwijs. En dan in het bijzonder bij de ontwikkeling van brede scholen, waarvan de meerwaarde al jaren breed door de gemeenteraad –maar vooral ook door onze inwoners- erkend en gedragen wordt. Bij een vorige Begroting heeft de raad besloten om hiervoor geen subsidie meer beschikbaar te stellen. HAP was het daar niet mee eens. Nu blijkt dus dat er toch weer middelen nodig zijn. Mijn fractie is volledig kwijt welke bestuurlijke visie nu nog leidend is. Op welke manier wil het college het maatschappelijk effect nog bereiken dat we met de brede school voor ogen hadden?

Aanvullend daarop vragen wij ons ook af wat de visie van het college is op Integrale Kindcentra. Deze ontwikkeling is in gang gezet vanuit het onderwijs en wordt door hen gezien als grote kans in het kader van de transities in het Sociaal Domein. Ziet het college dit soms als vervanging voor de Brede Scholen? In relatie tot beide punten ziet mijn fractie graag op korte termijn een heldere visie op voorzieningen in kleine kernen. Onderwijs is wat HAP betreft een belangrijke schakel in het behoud van daarvan. Hoe ziet het college dat en op welke termijn kan de raad hiervoor een voorstel met duidelijke kaders verwachten?

Door dezelfde bril kijkt mijn fractie naar één van de belangrijkste doelen die de raad heeft benoemd. Deze luidt: ‘inwoners nemen actief deel aan de samenleving’. Als deze raad en het college dit echt menen, is de eerste keuze die gemaakt moet worden dat de deuren van ontmoetingsplekken –wijkcentra, dorpshuizen, ouderencentra en jongerencentra- maximaal open staan. Dat professionals en vrijwilligers volop de gelegenheid krijgen om ontmoeting en activiteiten te organiseren voor hun wijk of dorp. Als we willen dat ouderen langer zelfstandig wonen en voor zichzelf zorgen, als we willen dat jongeren een plek hebben om elkaar te ontmoeten en samen hun talenten te ontplooien, als we willen dat volwassenen hun netwerk vergroten en elkaar helpen, zijn dit echt noodzakelijke voorwaarden. Terwijl daar nog lang niet op alle plaatsen in onze gemeente aan wordt voldaan. Ook hier ligt een opgave waar HAP de handschoen graag voor oppakt.

Zo zijn er in bijna alle beleidsvelden punten waarvan mijn fractie zegt: dat kan beter, dat kan daadkrachtiger, daar moeten duidelijke keuzes worden gemaakt.

Waarom geen uitstapprogramma voor prostituees, nu Haarlem de handdoek in de ring heeft gegooid? Waarom zoeken we geen aansluiting bij een andere gemeente?

Waarom geeft het college aan een besluit over hoe het verder moet met dit gemeentehuis over te laten aan een volgend college, terwijl het ondertussen tonnen uitgeeft aan allerlei interne verhuizingen? Of wordt dat nog steeds bekostigd vanuit de 30 miljoen euro van Focus: Klant?

Waarom geven wij ruim twee ton uit aan de gemeentelijke website? Welk kwalitatief onderzoek geeft aan dat deze besteding recht doet aan het product? Waarom wordt er niet veel beter omgegaan met het beheer van ons digitaal informatiesysteem? Mijn fractie voorspelt dat dit één van de grote problemen wordt die op ons afkomen, terwijl we net pas ons papieren archief op ordehebben, voor een bedrag van 3 miljoen euro. Kwaliteit door keuzes was het motto van de afgelopen 4 jaar, hè?  Als we het over bezuinigingen hebben kan daar preventief en repressief de stofkam doorheen.

Wat HAP betreft blijft het inzetten op een kwalitatief goede dienstverlening naar onze inwoners –ook digitaal- de hoogste prioriteit hebben. Wij denken daarbij ook aan de problemen die inwoners ondervinden met  de loketfunctie bij het sociaal domein.

In deze begroting is het project Badhoevedorp-Zuid terecht als risicovol in de risicoparagraaf opgenomen. Wij weten allemaal hoe het project in theorie bekostigd moet worden en de bijdragen die onze gemeente daaraan doet. Maar er zitten wel erg veel mitsen en maren aan. Zoals de uitfasering van verschillende projecten waardoor mogelijke opbrengsten pas veel later zullen volgen. Bovendien heeft de gemeente geen grondpositie in dit gebied. Dat betekent geen grondexploitatie en dus ook geen ‘voorziening verliesgevende projecten’ daarin. Welke maatregelen neemt het college nu –anno 2013- om deze te voorziene negatieve financiële situatie het hoofd te bieden? Of vindt u opschrijven in de risicoparagraaf voldoende en schuift u dit probleem ook gewoon door?

Afsluitend wil mijn fractie 2 amendementen en 2 moties indienen. De amendementen zijn voor de Strategische Agenda van de Raad. Mijn fractie wil discussies naar voren halen over de parkeerverordening en het doortrekken van de Waddenweg naar de N201.

Ook dienen wij met Forza een motie in voor het houden van raadsessies op locatie bij grote onderwerpen die een bepaalde kern of wijk aangaan. En dan dienen wij een uitgebreide motie in over de totstandkoming van Sociale Firma’s. Mijn fractie wil hiermee een instrument creëren om bedrijven en instellingen te stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. U weet wat het Rijk hierover heeft afgesproken met de werkgevers. Als wij daar lokaal geen handen en voeten aan geven komt daar niets van terecht. Wij praten er graag verder met u over in de tweede termijn.

Tot slot. Zoals gezegd, de titel van het collegeprogramma is Kwaliteit door keuzes. Alleen worden sommige keuzes wel en andere keuzes niet gemaakt; vooruit geschoven. Maar ook de raad laat zich niet onbetuigd, die hanteert zo zijn eigen variant. Want we zien in de media verschillende fracties al over elkaar heen buitelen over hoe een mogelijk overschot van dit nog lopende jaar moet worden besteed. Over ordentelijk met het geld van de belastingbetaler omgaan gesproken. Zoals de VVD in zijn persbericht meldde hoopt ook mijn fractie op een constructief debat, waarbij alle partijen gezonde afwegingen maken. Inderdaad; gewoon een kwestie van de juiste keuzes. Maar dan ook wel op het juiste moment en niet omdat er verkiezingen in aantocht zijn. Dat trucje kennen we nog van 4 jaar geleden. Ik wens ons allen een goede Begrotingsraad.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!