Funderingsproblematiek verzakkingen huizen

Onderstaande schriftelijke vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht College,

Recent zijn in een uitzending van KRO-NCRV De Monitor alarmerende berichten geuit over dreigende verzakkingen van meer dan een miljoen huizen in Nederland als gevolg van een lage grondwaterstand. Volgens directeur van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is dit nog maar het topje van de ijsberg.

Nu kent onze gemeente meer zorgen over bodemdaling en de invloed van verzilting op onze zoetwatervoorziening. Regelmatig komen er vragen uit het gebied rondom Park21 over toenemende gronddruk met als gevolg bodemdaling en opstuwing van zout water vanuit de ondergrond.

De HAP fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college:

 1. Wat is de stand van ons grondwaterpeil, is er sprake van een te laag grondwaterpeil?
 2. Als er sprake is van een te lage grondwaterstand, welke stappen worden er dan genomen om dit tegen te gaan? Als er (nog) geen sprake is van een te lage grondwaterstand,welke stappen worden er dan genomenom dit te voorkomen?
 3. Zijn u al meldingen bekend van verzakkingen in onze gemeente? Zo nee, kunnen bij een aanhoudend laag grondwaterpeil wel verzakkingen worden verwacht? Zo ja, op welke termijn is dat te verwachten en in welke gebieden in onze polder vormt dit een risico?
 4. Heeft deze funderingsproblematiek door de lage grondwaterstanden ook invloed op de infrastructuur van riool, gas en elektriciteit? Zijn er of worden er maatregelen genomen om deze verzakkingen tegen te gaan?
 5. Een grondwaterzorgplan geeft inzicht in het grondwaterpeil in bebouwd gebied. Haarlemmermeer wordt grotendeels omgeven door de Ringdijk, die ook onderhevig is aan uitdroging en verzakking.
  1. Is er een actueel grondwaterzorgplan aanwezig?
  2. Hoe is het gesteld met de grondwaterstand, het oppervlaktewaterniveau en de conditievan onze dijken?
  3. Wat zijn de verwachtingenmet betrekking tottoenemende zorgen over verzilting op onze zoetwatervoorzieningen?

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Namens de fractie van HAP,
Johan Rip
Fractievoorzitter

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!