Geruchten omtrent opheffing buslijn 169

Onderstaande vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht College,

De fractie van HAP las op 22 maart jl. in Haarlems Dagblad, dat er intern bij Connexxion gesproken zou worden over eventuele opheffing van buslijn 169 bij het ingaan van de nieuwe dienstregeling in december dit jaar. Vergelijkbare berichten verschenen er ook in andere media en klinken vanuit de wijkraad Overbos.

De HAP fractie begrijpt, dat er nog niets besloten is en er niets vast staat.

Na de besloten info bijeenkomst, aangaande de concessieverlening aan Connexxion van het OV in Amstelland en Meerlanden was onze fractie positief gestemd over hetgeen daarin gepresenteerd werd en wij verbazen ons dan ook over deze berichten.

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:

  1. Heeft het college ook kennisgenomen van de berichten in de media betreffende lijn 169?
  2. Kan het college bevestigen of ontkennen, dat er discussie is rond het voortbestaan van deze redelijk druk gebruikte basis buslijn in het onderliggende net?
  3. Mocht deze buslijn, of het voortbestaan van deze lijn, punt van (her)overweging zijn bij het inrichten van het gehele vervoersplan, in hoeverre kan het college, c.q. de raad dan invloed uitoefenen op de uiteindelijk te nemen beslissing?
  4. Kan het college of de raad überhaupt nog substantiële invloed uitoefenen, of ligt de beslissingsbevoegdheid bij de VRA?
  5. Is het college voornemens om de raad vroegtijdig over elke relevante ontwikkeling aangaande de veranderingen in het lijnennet op de hoogte te houden en te consulteren?
  6. Zo ja, wanneer kan de raad die informatie tegemoet zien en zo neen, waarom niet?

Mocht u nog vragen/onduidelijkheden hebben naar aanleiding van bovengenoemde, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende.

Namens de fractie van de HAP,

Met vriendelijke groet,
Johan Rip
Henk van Steenis

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!