Haarlemmermeer heeft nieuw college

‘HLMR: Krachtig Samen Werken’

De collegevorming in Haarlemmermeer is afgerond. Wat de nieuwe coalitie van VVD, HAP, D66 en PvdA betreft, kan het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer aantreden voor de periode 2014-2018. Het is aan de gemeenteraad om in zijn vergadering van 24 april 2014 het onderhandelaarsakkoord te bespreken en de wethouderskandidaten te benoemen. Het akkoord heeft als titel ‘HLMR: Krachtig Samen Werken’ gekregen.

Wethouderskandidaten
De coalitie draagt als wethouderskandidaten voor: John Nederstigt (D66), Tom Horn (PvdA), Adam Elzakalai (VVD), Marjolein Steffens – van de Water (HAP) (parttime), Derk Reneman (VVD) en Ap Reinders (HAP) (parttime).

De coalitie is de volgende portefeuilleverdeling overeengekomen:
John Nederstigt – Duurzame Economische Ontwikkeling, Innovatie, Onderwijs en Jeugdzorg
Tom Horn – Zorg, Welzijn en Wonen
Adam Elzakalai – Economische Zaken, Luchthavenzaken, Ruimtelijke Ordening en Sport
Marjolein Steffens-Van de Water – Fysieke Leefomgeving, Dienstverlening, Participatie en Doelgroepenbeleid
Derk Reneman – Financiën, Verkeer & Vervoer en Cultuur
Ap Reinders – Ondernemerschap en Werk & Inkomen

HLMR: Krachtig Samen Werken
In de inleiding van het onderhandelaarsakkoord ‘HLMR: Krachtig Samen Werken’ geeft de coalitie van VVD, HAP, D66 en PvdA de volgende beginselverklaring af: ‘’Het college dat aantreedt voor de periode 2014-2018 is ambitieus op tal van terreinen. Het wil de toekomst van de gemeente Haarlemmermeer richting geven aan de hand van de thema’s sociaal domein, economie, zorg en verduurzaming. Ook een nieuwe omgang met de inwoners en de daarbij behorende bestuursstijl is de komende vier jaar een speerpunt.

Sociaal domein
Het college ziet grote kansen om de transitie van het sociaal domein voor de inwoners soepel te laten verlopen. Zozeer zelfs dat het college in 2018 Haarlemmermeer bij de meest zorgzame en efficiënte gemeenten op het gebied van het sociaal domein wil laten behoren.
Het college ervaart het sociaal domein als een bron van kansen om de Haarlemmermeerse samenleving op tal van terreinen te verbeteren. Dat het sociaal domein met alle beleidsvelden raakvlakken heeft, komt daarbij goed van pas.

Solide
De lasten blijven, net als in voorgaande jaren, op hetzelfde peil, de inflatiecorrectie niet meegerekend. Grote bezuinigingsoperaties liggen niet in het verschiet, de financiële positie van de gemeente is onverminderd solide en de lokale economie behoort ondanks de crisis nog altijd tot de krachtigste van het land. Het financieel-economische beleid van het college blijft erop gericht om dit alles te bestendigen en daar waar mogelijk verder uit te bouwen.
Dit geldt evenzeer voor duurzaamheid, waarmee Haarlemmermeer ook een koppositie inneemt. Het college komt met het voorstel Ruimte voor Duurzaamheid 2.0. De verdere verduurzaming van de gemeente wordt hiermee de basis voor de inrichting van Haarlemmermeer.

Menselijke maat
Om samen te kunnen optrekken met inwoners, bedrijven en organisaties moet de gemeente zich gedragen als een open overheid die meedenken, meepraten en meebeslissen stimuleert en die ruimte biedt aan initiatieven vanuit de samenleving.
Bij deze bestuursstijl is de menselijke maat leidend. Dat is in Haarlemmermeer, waarvan diversiteit wezenskenmerk is, een absolute voorwaarde. Deze uitgangspunten worden als vanzelfsprekend één op één overgenomen in het recept voor de gemeentelijke dienstverlening en voor de zorg.
Meer dan ooit tevoren, kan de samenleving profiteren van innovaties op tal van terreinen. Ook op het gebied van toeleiding naar arbeid en participatie kunnen innovaties van doorslaggevende betekenis zijn.

Samenhang in beleid
Dat het college in deze bestuursperiode zo zwaar inzet op het sociaal domein is logisch, maar betekent niet dat andere beleidsvelden op het tweede plan geraken. Het sociaal domein kan, zeker in samenhang met nieuwe vormen van participatie, juist een aanjager en het ultieme instrument zijn om dichter bij de inwoners, bedrijven en organisaties te komen en zo de wederzijdse betrokkenheid te vergroten. Daarbij leggen hiërarchische verhoudingen minder gewicht in de schaal dan een gezamenlijk inzicht in elkaars mogelijkheden en in gedeelde belangen.’’

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!