HAP geen voorstander komst transformatorstation Rijsenhout

Afgelopen donderdag was het sessiedebat inzake Rijsenhout. Hier treft u de inbreng van Ron Heimerikx aan:

Voorzitter,
Gezien de beperkte tijd zal mijn fractie zal zich vanavond beperken tot de initiële aanleiding voor deze sessie. De mogelijke komst van een 150Kv transformatorstation aan de rand van Rijsenhout. Een dossier met grote betrokkenheid van de raad.
Het dossier Trafostation begon voor HAP op de gedenkwaardige avond van 11 april 2017, het spreekuur van de HAP. Een dorpshuis vol met bezorgde en ongeruste Rijsenhouters.

De correcte beantwoording van onze mondelinge en schriftelijke vragen n.a.v. die avond ging vooral over de feitelijke, juridische en op regelgeving gebaseerde positie van Haarlemmermeer. Maar er is meer.

Al op 13 april heeft mijn fractie in de raad aangegeven dat juist gemeente Haarlemmermeer een morele verplichting heeft om alle inwoners te informeren. Het gebeurt namelijk allemaal wel allemaal in onze polder.

HAP stelt voor dat de invulling van die morele plicht kan worden vorm gegeven door de regie over de communicatie zelf (college) ter hand te nemen, en de invulling te laten invullen door de verantwoordelijke partijen. Zo heeft de gemeente zicht op en controle over de communicatie naar betrokkenen en alle inwoners van Rijsenhout. Ik hoor graag de reactie van het college en van mijn collega’s op dit voorstel.

Tot nu toe heeft zowel de raad als de vertegenwoordigende partijen veelal informatie moeten halen. Op de brief van maandagavond na.
Hoe was het gelopen als de Rijsenhouters niet zo massaal aan de bel hadden getrokken? Die vraag hoeft gelukkig niet beantwoord te woorden.

Ik had het eerder al over de formele positie van onze gemeente in deze casus.
Desondanks hadden wij toch verwacht dat het niet alleen bij instemming van het college zou blijven met de door Tennet geselecteerde locaties uit de eerste fase, en de uiteindelijke voorkeurslocatie van Tennet bij de sportvelden.
Waarom heeft het college er toen niet voor gekozen, ondanks dat zij geen titel heeft, om aan Tennet te laten blijken dat m.b.t. de leefbaaarheid van Rijsenhout háár voorkeur uitging naar de locatie aan het oosten van de A4 bij de kruising Bennebroekerweg en Rijnlanderweg. Het STP gebied?

Het is een positieve ontwikkeling dat het college een eigen, objectieve en ruimtelijke vergelijking van de drie mogelijke locaties gaat uitwerken.
Kunt u aangeven, dat mag per brief, wat de criteria zijn van die vergelijking? Ik neem aan dat de Leefbaarheid en het Maatschappelijk Effect voor Rijsenhout hier prominent in terug te vinden zijn.

Wij hebben ons laten informeren over de relatie van dit project met de invoering van de omgevingswet en met het omgevingsmanagement bij energieprojecten. Wanneer was het college op de hoogte dat dit een pilot project betreft?

Belangrijke facetten en trefwoorden hierbij zijn professionaliteit en sensitiviteit en uitgangspunten zoals “Overheden en initiatiefnemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor omgevingsmanagement.
Herkent het college zich hierin bij dit project?

Van verleden, heden, nu naar de toekomst.

Het is goed te lezen dat het ministerie van I&M geen voorstander is van de voorkeurslocatie aan de rand van Rijsenhout en dat Tennet zich in beginsel bereid getoond heeft om voor een andere locatie te kiezen. Voorwaar een positieve wending.

Over de verstoorde relatie kan mijn fractie op dit moment kort zijn. Voor de goede luisteraar:
Dinsdag hoorde ik de volgende analogie.
Het is als een huwelijk, waarbij de huwelijksrelatie verstoord is. Gevraagd aan de partners wat er aan schort, antwoord de ene partner dat wat hem betreft er niets aan de hand is. (Het is niet zijn probleem) terwijl de andere partner zegt dat de liefde over is. Na therapie gaat de ene partner gewoon door, terwijl de andere partner zegt eerst nog kleine stapjes te willen zetten om tot een herstelde relatie te komen.
(Bron: Peter van Veen)

Voorzitter ik sluit af. HAP is voor een alternatieve locatie. Laten we ons, College, Raad, Dorpsraad, betrokkenen en Inwoners, gezamenlijk inzetten voor de bouw van het trafostation op de meest gewenste locatie.

Als dat het resultaat is van dit debat dan zijn wij blij, en laten we daarmee voorkomen dat het grote aantal Rijsenhouters dat bij ons op het fractiespreekuur kwam, over enige jaren niet op het spreekuur van de huisarts belandt..

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!