HAP stelt vragen nav bezorgdheid in Rijsenhout

Donderdag 13 april j.l. stelde Ron Heimerikx namens HAP de onderstaande actualiteitenvragen in de gemeenteraad. Aanleiding was het overweldigende bezoek aan ons fractiespreekuur van dinsdag 11 April in de Reede. In antwoord op de vragen van HAP geeft de wethouder aan dat er nog niks definitief is voor wat betreft de locatiekeuze van het transformatiestation. Goed nieuws voor Rijsenhout! De wethouder heeft Tennet/Alliander opgeroepen de inwoners zorgvuldig te betrekken bij hun voornemens. Dit is wat HAP betreft tot nu toe nog onvoldoende gebeurd. Raadslid Ron Heimerikx geeft aan dat de Gemeente Haarlemmermeer de morele plicht heeft om haar inwoners op de hoogte te stellen en bij de definitieve keuze te betrekken.

Link met video naar vragen HAP transformatorstation Rijsenhout

————————————–

Voorzitter,
Dinsdagavond jl. hield de fractie van HAP haar gebruikelijke inloopspreekuur dit keer in Rijsenhout.
Tot onze verbazing verschenen ruim 100 bezorgde en verontruste Rijsenhouters en moest een even groot aantal mensen naar huis omdat er voor hun geen plaats meer was .

Aanleiding hiervoor was het bericht dat Tennet/Alliander het voornemen heeft aan de rand van het dorp Rijsenhout een transformator station te bouwen.

Had menigeen eerst de indruk dat het om een transformatorhuisje ging, al snel werd duidelijk dat hier sprake is van een mega transformatorstation van 200 bij 300 meter. Terecht dat de Rijsenhouters zich zorgen maken over de kwaliteit van hun leefomgeving.

Omdat onze fractie en ook de raad hierover na maart 2016 (fase 1 van het haalbaarheidsonderzoek) niet meer geïnformeerd is door het college, brengt dat ons tot de volgende vragen:

• Is het juist dat Tennet c.q. Alliander definitief hebben gekozen voor de locatie tussen de Aalsmeerderweg, A4, Den Adelzwet en de Bennebroekerweg?

• Heeft deze keuze, op deze locatie de instemming van het college en wat waren daarvoor de argumenten?
Heeft het college daarbij ook de sociaal maatschappelijke en leefbaarheids belangen van de Rijsenhouters meegewogen?

• Heeft het college nog alternatieve locaties aangeboden aan Tennet voor vestiging van het transformator station. Waarom zijn deze, als deze er waren, afgevallen?

• Zijn er reeds juridische of planologische procedures gestart c.q. in gang gezet? (Omgevingsaanvraag, incl. uitgebreide WABO-procedure, Crisis- en herstelwet of anderszins)

• Wij hebben ons laten informeren dat er wel contacten geweest zijn tussen Gemeente Haarlemmermeer en enkele omwonenden en de DR, maar dat er niet expliciet is aangegeven dat het om een Transformatorstation van deze omvang gaat en wat de locatie zou worden. Pas tijdens de inloopbijeenkomst is men met de huidige situatie geconfronteerd.
Hoe is het participatie- en communicatieproces m.b.t. het station verlopen, wie waren daarbij betrokken en wat was daarvan de uitkomst?

• De inwoners van Rijsenhout zijn niet tegen de levering van energie maar wel tegen de komst van een transformatorstation op de gekozen locatie. HAP wil dat de grote onrust in het dorp zo spoedig mogelijk wordt weggenomen. Daarom vragen wij of het college bereid is om op gestructureerde wijze met inwoners alternatieve locaties te overwegen voor de vestiging van het transformatorstation.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!