Inbreng HAP Begroting 2016-2019

De begroting van onze gemeente is behoorlijk omvangrijk. We hebben de laatste jaren ook besluiten genomen met grote gevolgen, en er lopen nog steeds meerdere grote projecten in Haarlemmermeer. Dan bestaat altijd het gevaar dat je ogen zo gericht zijn op ‘groot en groots’ dat je vergeet op de kleintjes te letten. De HAP fractie hield en houdt oog voor de kleintjes. Het kleine is soms het meest waardevol. Mijn fractie vindt de vorm en inhoud van de programmabegroting prettig leesbaar. Om aan onze inwoners en ondernemers – met de begroting in de hand – duidelijk te maken wat zij van hun gemeente kunnen verwachten zien wij nog wel een mogelijkheid voor verbetering. We hebben al het burgerjaarverslag, maar we zouden ook graag een A4tje zien waarop in simpele en heldere taal en grafieken is uitgelegd waar het geld heengaat. Mijn fractie geeft deze tip graag mee.

Toezeggingen 2014
Na deze tip een vraag. Het College heeft wat dingen toegezegd bij de laatste Begrotingsraad, waarna het erg stil is gebleven van uw kant. Graag horen wij vandaag de stand van zaken m.b.t:
 Lokaal OV. Onderzoek ontsluiten kernen met OV?
 Maatschappelijke stage? Toezegging te onderzoeken op levensvatbaarheid.

Financiën en efficiëntie
Vz: HAP streeft naar een gezonde financiële positie van onze gemeente. Wij zullen ook in het kader van onze financiën “op de kleintjes letten”. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vaststellen van de belastingtarieven. Onze baten en lasten op efficiënte en effectieve wijze verwerken omdat wij ons geld maar één keer kunnen uitgeven. Het principe kostendekkendheid blijft leidend. Toch treffen wij producten aan, die dat principe nooit zullen waarmaken.
 Waarom nemen wij die onrendabele producten niet op in de reguliere programma’s?
Ik wil hier graag in 2e termijn met de collega’s het gesprek over aangaan, en ook over het systeem van interne doorbelasting. Vz: op de kleintjes letten betekent ook dat kosten en doelmatigheid in balans moeten zijn. Wij zijn blij dat de RKC een vervolgonderzoek doet naar de functionaliteit van Citymarketing. Mogelijk onderzoeksresultaat kan een financiële oplossing bieden voor andere wensen!

Organisatie
Vz: Wij zien veel mutaties op cruciale plekken in de ambtelijke top en hebben signalen dat meer dan 60% van het ambtelijk apparaat buiten onze gemeente woonachtig is. Dat baart ons zorgen. Een groot aandeel van onze dienstverleners staat dus niet met de spreekwoordelijke voeten in onze polderklei, is lokaal niet sociaal maatschappelijk betrokken bij de gang naar de bakker of onze lokale sportverenigingen. Mijn fractie wil het liefst dat ons personeelsbestand meer lokale herkenbaarheid en betrokkenheid uitstraalt. We horen ook graag van het college hoe het strategisch personeelsbeleid tegemoet komt aan deze wens èn aan het geven van een plek aan:
 Mensen met een andere culturele achtergrond
 Mensen met een beperking
 En welk percentage stageplekken kent onze huidige organisatie

Arbeidsmarkt
Vz: Wij zien zichtbare aandacht vanuit het college voor starters en zelfstandige professionele ondernemers. Dat is een stap vooruit, deze doelgroep stond niet altijd boven aan het lijstje. Wat ons opvalt is dat het aantal bijstandsgerechtigden met 7% is gegroeid. Eén van de aandachtspunten in het collegeakkoord is zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en houden. Essentieel voor de eigenwaarde van de mensen als zij in hun eigen inkomen kunnen voorzien.
 Wij zouden graag wat meer inzicht willen hebben in de oorzaken en antwoord op de vraag wat de plannen van het college zijn om dit aan te pakken.

Woningbouw en herstructurering
Vz: Het onderwerp sociale woningmarkt mag niet ontbreken vandaag. Recente ontwikkelingen in relatie tot de vluchtelingencrisis hebben dat duidelijk gemaakt. Mijn fractie blijft “op de kleintjes letten” om efficiënt met onze middelen om te gaan en verzoekt het college om onze kersverse kantoren-loods te transformeren naar een woningenloods met de opdracht op jacht te gaan naar creatieve geesten, die zorgen voor het aanjagen van bouwondernemingen bijv. in het Watertorenberaad en dat onze lege gebouwen worden omgetoverd naar betaalbare (huur)woningen.
 Wij horen graag of het college die jachtvergunning wil afgeven.
Mijn fractie heeft verschillende keren haar onvrede geuit over de houdgreep waar de beperkingen van het luchthavenindelingsbesluit onze gemeente in houdt. Wellichtdient zich een mogelijkheid aan nu staatsecretaris Mansveld het departement heeft verlaten en Mevr. Dijksma de portefeuille heeft overgenomen. Wij staan te springen om verfrissende ideeën mee te geven en verzoeken u om:
 Staatssecretaris Dijksma uit te nodigen voor een rondrit langs de lege plekken in onze kernen en een gesprek met de Raad over het LIB en de negatieve gevolgen voor woningbouw.

Verkeer
Vz: aandacht voor een passage op blz. 98 zijn wij toch wel benieuwd wat het college bedoelt met: “Buslijnen in of door kernen met minimaal 1000 inwoners moeten overdag adequaat op het openbaar vervoersnetwerk zijn aangesloten, rekening houdend met de vervoersbehoefte in die kernen” . Dit lijkt misschien een technische vraag maar heeft een politieke achtergrond. Want dat beeld komt niet overeen met de beleving van de inwoners in de kernen met meer dan 1000 inwoners. Denk aan de recente ophef en verontwaardiging in Badhoevedorp en Hoofddorp (Houtwijkerveld) m.b.t. opheffen van buslijnen en haltes.
 Kunt u ons helpen te begrijpen hoe deze beelden zo uit elkaar kunnen lopen?
Want ook met OV moet je op de kleintjes letten…. Ook wil mijn fractie graag een update over de ontwikkelingen van het HOV traject Lisserbroek. Inwoners – en met name in Lisserbroek – die wij spreken geven aan dat het akelig stil is op dit punt. Het volgende punt is zeker geen kleintje, zelfs groot te noemen, al is het maar qua ambities.

Duurzaamheid en ICT
Vz: hoe staat het met alternatieve duurzame initiatieven? Bijv. het alternatief voor blue energy? En wat is nu de stand van zaken rondom het thema windmolens? Wij lezen dat de ProvNH steeds meer afstand neemt van deze categorie van
energiebronnen. Kortom:
 Wij horen graag van het college waar u staat met het duurzaamheidprogramma
2.0. Wanneer kan de raad hierover met het college in gesprek?

Sociaal domein
Vz: het college stuurt er op aan dat in 2018 de ontvangen rijksbijdragen Sociaal domein en gemeentelijke uitgaven in evenwicht zullen zijn en dat wij dan behoren tot de meest zorgzame en efficiënte gemeenten. Wij zouden graag ook zien dat wij de meest effectieve gemeente gaan worden. Zorg moet terecht komen daar waar het hoort en wat ons betreft “ valt niemand tussen wal en schip”. Vanaf 1 januari gaat de Staatssecretaris gemeenten afsluiten als men niet voldoet aan de vereiste beveiligingsnormen voor de beveiliging van persoonsgegevens. Voldoen wij aan deze normen? Wat ons ook zorgen baart is de toenemende administratieve last voor medewerkers in het Sociaal domein. Met name uit de hoek van jeugdzorg en WMO komen deze geluiden.
 Herkent het college deze zorg en wat zijn u gedachten om het te beheersen?

Vz: “Op de kleintjes letten” is ook kijken naar initiatieven die met minimale middelen een groot maatschappelijk effect bereiken. Stichting Leergeld biedt hulp aan ouders/verzorgers in onze gemeente die met maximaal 120% van het minimum inkomen moeten rondkomen en moeilijk toegang hebben tot voor/buiten schoolseactiviteiten, lessen op cultureel/muzikaal gebied en sport. Inmiddels ontstaat er een wachtlijst, dreigt tekort aan vrijwilligers en we roepen alle Haarlemmermeerders op om zich aan te melden. Wat HAP betreft is het maatschappelijk effect en behoefte voldoende aantoonbaar en vragen wij het college:
 Om hier een extra impuls aan te geven?

Dorpshuizen en wijkcentra
Vz: mijn fractie heeft zorgen over het in stand houden van een belangrijke basisvoorziening in HLM, namelijk toegankelijke dorpshuizen en wijkcentra. Wij krijgen signalen over financiële problemen bij de exploitatie ervan door St. MaatVast. U kent het standpunt van HAP: deze centra moeten het bruisende hart zijn van een dorp of wijk. Bewoners organiseren er activiteiten en kunnen er samen een kop koffie drinken en tegenwoordig zelfs een hapje eten. Wat HAP betreft is en blijft dat zo. Als je van inwoners vraagt meer voor elkaar te zorgen heb je plaatsen nodig
waar dat kán en dat begint in je eigen wijk of dorp!
 Kan het college zeggen of onze zorgen terecht zijn en als dat zo is, wat zij er aan doet om deze z.s.m. weg te nemen?

Participatie:
Vz: participatie is voor HAP een belangrijk punt. Vooral ook omdat het helpt om draagvlak te krijgen als je samen met inwoners en ondernemers werkt aan een plan of een ontwikkeling. Het blijft een uitdaging voor elke situatie een passend participatietraject te vinden. Recent hebben we ervaren dat het ook lastig kan zijn het juiste proces te bepalen. Opvang van vluchtelingen is zo’n voorbeeld. Enerzijds een opdracht van de raad, anderzijds de signalen van inwoners. Mijn fractie is van mening dat u in dit proces, op de goede weg bent. Wij willen hier benadrukken dat wij verwachten dat u voor dit gevoelige thema een passende oplossing vindt, waar alle signalen een plek in vinden. Uw vertaling zien wij graag z.s.m. terug in een voorstel dat recht doet aan alle belangen, met oog voor de noodzaak van het bieden van een tijdelijk thuis voor vluchtelingen. Bij Hoofddorp Centraal zien we dat het een leerproces is, voor de organisatie, het bestuur maar ook de inwoners en zien wij dat het proces goed loopt. Processtap 3 is in de raad behandeld. Wat ons opvalt is dat wij nog geen bedragen zien in de begroting van 2016 en de jaren daarna.
 Moeten wij daaruit concluderen dat er nog geen realisatieactiviteiten zullen plaatsvinden? We horen graag een reactie op dit punt.

Fysieke leefomgeving.
Kwaliteit van de leefomgeving is voor HAP belangrijk. Een inhaalslag is nodig omdat er afgelopen jaren onvoldoende geld is gereserveerd voor het onderhoud van de openbare ruimte. Of het nou fietspaden, groen,wegen,sportvelden of accommodaties zijn, er is veel gerealiseerd, maar onvoldoende is nagedacht om geld te reserveren om dit netjes in stand te houden. Tot onze ergernis worden we hier de laatste tijd steeds vaker mee geconfronteerd. Toen de bomen nog tot de hemel groeiden was er kennelijk geen noodzaak over de toekomst na te denken. En daar betalen wij nu de
rekening voor.

Vz: Hoog tijd dus om “Op de kleintjes te letten”,Kan het college nadenken over manieren om invulling te geven samen met inwoners en ondernemers de openbare ruimte schoon, heel en veilig houden? Zoals u al doet met rotondes, die ondernemers kunnen ‘adopteren’ en onderhouden. Wij zien graag dat ook inwoners die mogelijkheid krijgen. Als zij samen met hun buurtgenoten een stuk openbaar groen willen onderhouden, kan dat dan? Wij horen het graag.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!