Inspraak tracé Duinpolderweg

HAP-raadslid Henk van Steenis was op vrijdag 7 september jl. met diverse raadsleden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer aanwezig bij de hoorzitting vd Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland over het tracé van de Duinpolderweg.
Zij hebben namens 36 van de 39 raadsleden van Haarlemmermeer ingesproken. Hier leest u hun inbreng:

“In verband met de grote woningbehoefte van Nederland worden binnen enkele jaren meer dan 15.000 woningen in het westen van Haarlemmermeer gebouwd. Daarnaast worden ook aan de overkant van de ringvaart de nodige nieuwe woningen gebouwd. Wij kunnen deze woningen alleen realiseren als de oost-westverbindingen verbeteren omdat onze raad werkt conform het credo ‘Eerst bewegen, dan bouwen’.

Het Voorlopige Voorkeursalternatief dat in februari dit jaar ter inspraak heeft gelegen was gebaseerd op de Zuidvariant. De participatie, met name vanuit Hillegom heeft ertoe geleid, dat nu de Middenvariant in beeld is gekomen. Deze Middenvariant is echter zeer nadelig voor diverse kernen in Haarlemmermeer waaronder Zwaanshoek en Beinsdorp, daarover zo meer.

De raad van Haarlemmermeer heeft zich begin dit jaar in ruime meerderheid achter de door het college van Haarlemmermeer ingediende zienswijze geschaard. Daarbij ondersteunde wij de door de brede maatschappelijke adviesgroep naar voren gebrachte Zuidvariant.
Het voorliggende definitieve voorkeursalternatief leidt niet tot het gewenste draagvlak van de brede maatschappelijk die hiervoor juist was ingesteld door de Provinciale Staten van Zuid-Holland. We willen hier nogmaals benadrukken dat met breed draagvlak wordt bedoeld dat vanuit meerdere kernen, dorpen, gemeentes draagvlak is voor de voorgestelde oplossing.

Door af te zien van de voorlopige voorkeursvariant lijkt het erop dat vooral gehoor is gegeven aan de bezwaren vanuit Hillegom. Wij willen benadrukken dat het tracé van de Middenvariant ter hoogte van Zwaanshoek grote impact heeft op bedrijven en woningen en de woningbouwplannen hier. De dit jaar her-ingerichte Bennebroekerweg kan het extra verkeer dat ontstaat door de afsluiting van de Spieringweg niet afhandelen. Het betreft vooral vrachtverkeer dat dan via de dijk en het dorp moet gaan rijden. De veiligheid en leefbaarheid in Zwaanshoek komt hierdoor nog verder onder druk te staan. Daarbij ligt de middenvariant dusdanig ver van Hillegom dat wij verwachten dat veel bewoners van Hillegom uiteindelijk zullen blijven kiezen voor de kortere route door Beinsdorp waardoor de leefbaarheid hier niet verbeterd.
De ongelijkvloerse kruising met de Driemerenweg kan overigens wel op onze steun rekenen maar is ook inpasbaar in de zuidvariant. Wij pleiten daarom voor het voorlopig voorkeursalternatief gebaseerd op de Zuidvariant. Het stelt Haarlemmermeer in staat haar aandeel in de regionale woningbouwopgave op zich te nemen en de locaties goed te ontsluiten. Wij ondersteunen dan ook datgene wat de Dorpsraad Zwaanshoek ingebracht heeft tijdens deze hoorzitting.

Voorzitter, wij willen onze ogen niet sluiten voor de gevolgen van het tracé van de Zuidvariant voor Hillegom. Wij hebben er geen bezwaar tegen als er voor dit deel van het tracé wordt gekeken naar een meer acceptabele inpassing. Bijvoorbeeld door combinatie van het Haarlemmermeerse deel van de Zuidvariant en het tracé in Hillegom over de Weerlaan. Het doortrekken van de Weerlaan naar de N205 is door de beperkte capaciteit van de Noordelijke randweg en de voorziene woningbouw in Nieuwe Vennep West geen goede optie.

Wij vinden het wel noodzakelijk dat NU knopen worden doorgehakt. Verdere vertraging van het project zal directe invloed hebben op de door het kabinet opgedragen woningbouw in Haarlemmermeer omdat het huidige verkeersnetwerk dit niet aan kan.

Kortom:

– Wij waren en blijven voor de Zuidvariant eventueel met een andere inpassing aan Hillegomse zijde
– NEE, geen middenvariant dwars door Zwaanshoek
– En tot slot: BESLIS! “

Ook vele andere insprekers, 88 om exact te zijn, hebben hun stem laten horen. Uit Haarlemmermeer waren dat individuele inwoners, ondernemers en dorpsraden uit Zwaanshoek, Beinsdorp, Abbenes en Lisserbroek. Veel insprekers verzetten zich tegen de ‘Middenvariant’, slechts weinigen zijn er voor. Het is duidelijk dat Provinciale Staten van Zuid-Holland er nog niet uit is.

Op 12 september a.s. moet er een besluit worden genomen. Dat wordt een spannende dag. Ook voor Haarlemmermeer. Maar bovenál voor onze inwoners uit Abbenes, Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek!

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!