Korenmolen de Eersteling

Onderstaande schriftelijke vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht College,

De fracties van HAP en CDA hebben een brief ontvangen van de voorzitter van het bestuur van Stichting Cultureel Erfgoed Korenmolen De Eersteling. In deze brief wordt door dit bestuur zorgen geuit over de toekomst van Korenmolen De Eersteling en bijbehorende molenaarswoning. Uit onze informatie blijkt dat in de molenaarswoning nu door de gemeente anti-kraakbewoners zijn ingezet i.s.m. Ad Hoc.

Naar aanleiding van deze brief hebben de fracties van HAP en CDA de volgende vragen:

 1. Kunt u aangeven welke afspraken u heeft gemaakt met de anti-kraakbewoners in de huidige molenaarswoning?
 2. Uit onze informatie blijkt dat de huidige molenaar, in een schrijven medio mei 2018 een verzoek heeft gedaan om Korenmolen De Eersteling, de molenaarswoning en de molenaar te herenigen. Uit onze informatie blijkt dat er één gesprek heeft plaatsgevonden.
  a. Kunt u aangeven wat de inhoud van dat gesprek is geweest?
  b. Kunt aangeven welke vervolgafspraken zijn gemaakt?
 3. Uit onze informatie blijkt ook dat de gemeente de molenaarswoning in de vrije sector op de markt wil aanbieden.
  a. Klopt onze informatie dat u voornemens bent om deze historische Molenaarswoning te verkopen? Zo ja, kunt u aangeven waarom u dat wilt?
 1. Korenmolen De Eersteling en de bijbehorende molenaarswoning is een bijzonder stuk geschiedenis van én voor onze polder. Het vak molenaar, het ambacht, is in 2018 op de wereldwijde lijst voor Immaterieel Erfgoed van Unesco geplaatst. Is het college het met ons eens dat wij alles binnen onze macht moeten doen om dit stukje cultureel erfgoed te beschermen en te behouden?
  a. Zo ja, hoe gaat u dit realiseren?
  b. Indien nee, kunt u aangeven waarom u dat anders ziet?
 2. 7 januari 1977 was een historische (verhuis)dag. De verplaatsing van Korenmolen Eersteling en haar molenaarswoning. Wij vinden dat een molenaar in een molenaarswoning hoort te wonen. Functioneel altijd aanwezig en inzetbaar. Bent u het met ons eens dat zowel zakelijk (betere toezicht/controle) als maatschappelijk (ruimere openstelling voor dagbesteding voor mensen met een beperking) het een verrijking en een win-win situatie is als de molenaar in de molenaarswoning gaat wonen.
  a. Zo ja, bent u dan voornemens om zo snel mogelijk met de huidige Molenaar in gesprek te gaan om dit te realiseren?
  b. Zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

In afwachting van uw antwoord,
groeten wij u vriendelijk.
Namens de fractie van HAP en CDA,

Nikkie M. Elfers Raadslid HAP            H.C.M. Koning  Raadslid CDA

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!