Lokaal verhaal! Programmabegroting 2018-2021

De gemeenteraad heeft op 2 november de Programmabegroting 2018-2021 behandeld, dit is de bijdrage van HAP:

Het is een bijzondere dag. We bespreken de laatste begroting van deze raadsperiode, en dan ook nog één die leidend zal zijn voor de start van onze ‘nieuwe gemeente Haarlemmermeer’.
We kunnen vaststellen dat wij er financieel goed voor staan. Het is een overzichtelijke, goed leesbare begroting met een doorkijk naar de jaren 2018 tot 2021, complimenten daarvoor!

Maar, voorzitter, er is ook een andere reden dat vandaag een bijzondere dag is.
Het is uw laatste Programmabegroting in onze Haarlemmermeer, u gaat op weg naar een nieuwe uitdaging. Mijn fractie kan niet overzien hoe in Tilburg de financiële vlag er bij hangt, maar wat ons betreft mag u de kwaliteit van deze Programmabegroting ook op úw conto schrijven. Of u de juiste keuze heeft gemaakt zal moeten blijken … u weet dat spijt altijd achteraf komt …

Terug naar de Programmabegroting.
Uitgangspunt van mijn fractie, HAP, is niet méér belasting heffen dan nodig is voor goed beleid. Daar wijken wij niet vanaf. Zolang belastingverhoging geen expliciet doelt dient, zullen wij dit dus niet steunen. Indexering is wel nodig en krijgt onze steun. Verder is het wat HAP betreft een kwestie van keuzes maken. Dat is politiek en dát zal mijn fractie dus ook doen als er vraagstukken voorliggen die moeten worden opgepakt of opgelost, en waar onvoldoende middelen voor zijn.

Naast onze visie op de financiën zal mijn fractie vandaag drie thema’s extra onder uw aandacht brengen.

Thema’s die ons zorgen baren, maar ook kansen bieden.
* Lokaal bereikbaar Openbaar Vervoer
* Veilige wijken
en
* Communicatie
Ik kom daar later op terug. Maar ik wil het eerst met u hebben over Haagse keuzes en Lokale reparaties.

Na maandenlang onderhandelen ligt er nu dan eindelijk een Regeerakkoord, dat ook z’n effecten heeft op ónze inwoners en ondernemers. Het duurt even, maar dan heb je ook wat. Althans dat dácht mijn fractie. Maar dat viel toch tegen. Zoals we gewend zijn is het Haagse verhaal: goochelen met koopkrachtplaatjes en iedereen gaat erop vooruit. Maar de Haarlemmermeerse realiteit is helaas anders. Wij zien dat meer kinderen opgroeien in armoede, dat ook in deze rijke gemeente niet iedereen vrijwillig zzp-er wordt (verborgen werkloosheid) en dat er wachtlijsten zijn voor de warme maaltijd in de dorpshuizen en wijkcentra (ouderen, eenzaamheid en nog een week over als het maandgeld op is). Drie voorbeelden van pijnlijke effecten van Haagse keuzes op Haarlemmermeerse inwoners. Voorbeelden ook van hoe Haagse bezuinigingsdrift wordt verhaald op gemeenten.

We kunnen natuurlijk de hele middag met elkaar soebatten of door Haagse keuzes de kloof tussen rijk en arm groter wordt of niet. Dat ziet de VVD anders dan de PvdA en GroenLinks weer anders dan D66. En als ik meer spreektijd had, dan zong ik het Wilhelmus omdat het CDA dat wil en kon ik hier de hele avond vullen met voorbeelden van wat lokaal gerepareerd moet worden, maar daarvoor zitten we hier vandaag niet.
Waar gaat het hier, in deze zaal, nou écht om? Het gaat déze lokale partij om wat er hier nodig is, voor ónze inwoners, ónze ondernemers en ónze maatschappelijke organisaties. Daar moet ons debat over gaan. Daar moeten wij besluiten over nemen. Daar zijn wij verantwoordelijk voor.

Wij zijn dan ook trots dat het lukt om in Haarlemmermeer de scherpe kantjes af te halen van dat wat er uit Den Haag op ons af komt. Gelukkig weten we hier wel van aanpakken als het gaat om het repareren van wat Den Haag over ons heen stort.
Zoals Vroeg Erop Af, onze vouchers voor huishoudelijke hulp en het vangnet voor jongeren (18- / 18+) die nog extra zorg nodig hebben, terwijl ze 18 worden en er dus wettelijk geen recht meer op hebben.

Het punt dat ik namens mijn fractie maak, is dat het repareren tot nu toe allemaal kán. Ook financieel. En dat mijn fractie er voor staat dat dit zo blijft.
Feit is ook, dat de behoedzaamheidsreserve Sociaal Domein binnenkort is opgedroogd. We kunnen nu repareren omdat we wat extra hebben, maar is wat ons betreft de bodem.

Wat HAP betreft gaat er de volgende periode een schepje bovenop. Want wij zijn niet bereid verder te beknibbelen op het welzijn en het welbevinden van onze inwoners. Hier trekken wij de grens.

  • Mijn fractie is benieuwd wat de inzet van de andere raadsfracties is om op z’n minst te behouden wat we hebben in het sociaal domein. Ik daag u uit om te laten zien waar uw fractie staat m.b.t. een toekomstig bestendig SD?

Dan nu de thema’s die ons zorgen baren, maar die ook kansen bieden

Openbaar vervoer
Kort geleden heeft mijn fractie gepleit voor meer invloed op het lokale Openbaar Vervoer. Wat we willen is helder: meer zeggenschap over het lokale openbaar vervoer netwerk, zodat wij en onze inwoners niet voor verrassingen komen te staan.
Wij hebben legio voorbeelden (168/169, 145, 340, nieuwe HOV lijnen) waarbij inwoners zich met noodkreten tot ons wenden als er bekend wordt dat er veranderingen worden aangebracht in de frequentie van buslijnen en in de routering ervan. En wat moeten wij zeggen: “Sorry, maar wij gaan hier niet over”. Als je alles maar zo laat omdat het nou eenmaal zo gaat kom je geen stap verder. Dat doet deze lokale partij niet. Wij denken in mogelijkheden niet in onmogelijkheden. Zo kent u ons. Jammer dat andere fracties dat gesprek niet met ons willen aangaan.

Nu we het er toch even over hebben wil ik graag van het college weten vóór we deze begroting vaststellen of u voldoende ruimte heeft om de maatregelen voortvloeiend uit het PvA Fanny Blankers-Koenlaan uit te voeren?

Veilige wijken
HAP vindt dat de wijkagent de spil van de wijk moet zijn. Zij kent de bewoners goed, kent de lokale problematiek en pakt problemen die er zijn samen met inwoners en ondernemers aan.

In het coalitieakkoord staat -en ik citeer- “Het college brengt een koppeling aan tussen veiligheid en sociale cohesie. Dit kan door een grotere betrokkenheid van bewoners bij hun wijk te organiseren en door een grotere inzet van wijkagenten en toezichthouders als direct aanspreekpunt voor inwoners.”

Het was op initiatief van HAP dat de samenwerking in de wijk en de zichtbare aanwezigheid van de wijkagent én toezichthouder een plek kregen in ons akkoord. Ook in het nieuwe regeerakkoord spreekt men over capaciteitsuitbreiding van wijkagenten. Hoe dat gaat uitpakken is nog onduidelijk. Dat geldt helaas ook voor de afspraak in het coalitieakkoord. We zijn bijna vier jaar verder en de inwoners merken er maar weinig van in hun wijk. Dat is mijn fractie een doorn in het oog.

  • We horen graag van het college waarom deze afspraak in de praktijk nog niet heeft geleid tot het effect dat we allemaal willen: meer blauw op straat, de wijkagent in de wijk en niet achter z’n bureau en daarmee een groter gevoel van veiligheid van onze inwoners en ondernemers.
  • Ook horen we graag van het college wat het gaat doen om zowel de afspraak uit het coalitieakkoord als de belofte in het regeerakkoord te realiseren en op welke termijn dat gebeurd is.

Communicatie
Iets dat overál betrekking op heeft is communicatie. Het is niet alleen maar zenden, maar vooral ook ontvangen. En juist daar schort het naar onze mening aan.
Met betrekking tot de openbare ruimte zijn inwoners de oren en ogen van de wijk. Wij zien dat klachten worden gemeld, maar krijgen ook reacties dat het huidige meldingensysteem niet voldoet. Dat moet wat HAP betreft beter. En we dachten ook dat dit zou gebeuren, toen we als Raad in 2015 besloten om geld beschikbaar te stellen voor de pilot proces Meldingen Openbare Buitenruimte.
* Kunt u ons de stand van zaken geven over de resultaten van deze pilot?

Goede communicatie is ook wat participatietrajecten tot een succes maakt. En dat is nu net waar het soms aan schort. De komst van tomatenkweker Schenkeveld in Rijsenhout, de informatiebijeenkomst Plan van Aanpak Onderzoek verkeersmaatregelen dubbeldorp Lisse-Lisserbroek, de bewonersbijeenkomst Transformatorstation Rijsenhout, het zijn voorbeelden van bijeenkomsten waarbij de communicatie met inwoners niet goed verliep. HAP denkt dat dit soort bijeenkomsten met alle goede bedoelingen worden georganiseerd maar zonder expliciete inbreng van communicatie-experts. Dat moet en kan beter.

  • Wij komen hier op terug als de evaluatie van het Participatiebeleid in de raad wordt besproken.

Motie ouderen op gewicht
Gebleken is dat meer dan de helft van de 65-plussers matig of ernstig overgewicht heeft. HAP ziet ook graag Ouderen op Gezond Gewicht. Daartoe dienen wij de motie OOGG in.

De laatste begroting van de huidige gemeente Haarlemmermeer is wat HAP betreft goed in balans: er zijn lusten en lasten maar we stáán er voor onze inwoners en ondernemers, we dóen wat we moeten doen en zelfs veel méér dan dat.
Dat is wat HAP betreft ook het vertrekpunt voor de nieuwe gemeente. Als gemeentebestuur zitten wij ook écht aan het stuur! Lokaal is immers het begin van het verhaal: het is de basis, het is ónze samenleving. En niet de plek waar je alleen maar een rekening neerlegt.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!