Lokale Kracht! Programmabegroting 2017-2020

De gemeenteraad behandelt op 27 oktober de Programmabegroting 2017-2020, dit is de bijdrage van HAP:

Een omvangrijke begroting waarvan vorm en inhoud prettig leesbaar zijn, met een sluitend meerjarig perspectief. Dat ligt vandaag voor. Ambitie en realisme in één begroting, met een meerjarig perspectief. Dat toont de kracht van lokaal: Krachtig Samen Werken. Met de input van de september circulaire wordt duidelijk dat de algemene uitkering een licht positieve uitkomst geeft voor het meerjarenbeeld. Dat is een compliment waard.

Uitgangspunt van mijn fractie, HAP, is niet meer belasting heffen dan nodig voor vastgesteld beleid. Dat is wat u voorstelt, daar gaan wij mee akkoord.
We blikken even terug en doen ook een check op gemaakte afspraken. Vorig jaar heeft HAP bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor ons personeelsbestand met daarnaast een pleidooi voor meer stageplekken. Wij kregen een toezegging van het college m.b.t. strategisch HRM beleid. Tot op heden hebben wij nog niets ontvangen. Waarom duurt dat zo lang? En wanneer kunnen wij het strategische HRM beleid tegemoet zien?
Mijn fractie vroeg ook naar de stand van zaken m.b.t. realiseren van kleinschalig vervoer kleine kernen, u refereerde aan Connexxion gegevens waar het wachten op was. Wij horen graag hoe het hiermee staat.
HAP vroeg toen ook naar onderzoek m.b.t. het beter ontsluiten van de kleine kernen, een afspraak in het coalitieakkoord. U zei dat de raad daarover het 1e kwartaal 2016 geïnformeerd zou worden.Hoe staat het hiermee en wanneer is de gekozen oplossing operationeel?

De kracht van lokaal is ook nadenken over het beheer voor de toekomst. We hebben gezien dat de beleving van inwoners op het beknibbelen op kwaliteit van het openbaar groen divers is, maar overwegend negatief. Haarlemmermeer was ambitieus met het realiseren van dure woonwijken, mooie sportcomplexen en bruggen als kunstwerken, maar inzicht in de kosten van meerjaren beheer en onderhoud was er niet.

Het is mooi hoor, de buitenruimte inrichten met gebakken klinkers, sjieke hagen en grote waterpartijen, maar nu blijkt dat het een buitensporige wissel trekt op de kosten voor het beheer en onderhoud. En nee, voorzitter, daar was -zoals voor meer zaken is gebleken de afgelopen 2,5 jaar- geen rekening mee gehouden in de begroting. Dan moet je ruimte zoeken in bestaande budgetten. Dan moeten er keuzes gemaakt worden.

Wij moeten ons ervan bewust zijn dat het beeld & de kwaliteit van de buitenruimte soberder ingericht moet worden en met minder onderhoudslasten dan bijvoorbeeld in de drie VINEX wijken is gedaan. OF we moeten vandaag besluiten dat er een schep bovenop mag en dan ook boter bij de vis doen. Ik ben benieuwd hoe andere fracties hier over denken.

Mijn fractie verwacht óók dat dit college niet de fouten uit het verleden herhaalt en daarom bij elke investering of her-inrichting van ruimte, klip en klaar in beeld heeft wat de te verwachten beheerlasten zijn. En deze deelt met de raad vòòr er besluiten worden genomen. HAP wil voorkomen dat wij volgende colleges met zo’n ongewenste erfenis opzadelen.
Wij horen graag van het college of we hier op kunnen rekenen?

Rationeel gezien heeft HAP het honkbal dossier gesloten. Alles is uit de kast gehaald om te achterhalen wat er fout is gegaan en ook dat is inmiddels duidelijk. Mijn fractie heeft aangedrongen op een volwaardig en vergelijkbaar alternatief voor de hoge maatschappelijke kostenpost die het honkbalcomplex met zich meebrengt. De brief van het college heeft ons geholpen. Dat inwoners nog jaren de prijs betalen voor bestuurlijke fouten uit het verleden is een voldongen feit. Maar een faillissement lijkt geen oplossing. Mijn fractie is ook geen voorstander van een blanco cheque. Daarom dienen wij de motie ‘3 wijd, 2 slag’ in, waardoor de raad jaarlijks van actuele informatie wordt voorzien, om een afweging te kunnen maken over het te verlenen subsidie aan Stichting ETO.

De kracht van lokaal blijft de mens, -onze inwoners- de belangrijkste schakel maken in alle processen en besluiten. Voor HAP betekent dit een uitstekende dienstverlening aan inwoners en ondernemers, geen mensen tussen wal en schip en optimale invloed op je eigen leefomgeving. We houden zorgen over de druk op de middelen in het Sociaal Domein en zien een relatief sterke afname van het participatiebudget.
Wij willen graag dat u ons meeneemt in ontwikkelingen van dat budget en hoe u daar verder mee om wil gaan

Ook als je voor een ander zorgt moet er oog zijn voor jouw behoeften. Mijn fractie maakt zich in die zin grote zorgen over het aantal jonge mensen dat bijna als vanzelfsprekend voor een familielid of goede vriend zorgt.

Steeds vaker horen wij verontrustende signalen dat ook bij hen -zo jong al- sprake is van overbelasting en risico op een sociaal isolement. Geen tijd om buiten te spelen, geen tijd voor een sportclub, en de school belandt vaak op een lager pitje. Dat wil mijn fractie absoluut niet; jonge mensen moeten naar school gaan, hun talenten ontwikkelen, en een sociaal leven hebben!

Zorgen voor een ander leidt onherroepelijk tot een zorgbehoefte voor jezelf. Het vraagt lokale kracht om dit zoveel mogelijk te beperken. Mijn fractie verwacht dat deze lokale overheid zich daarvoor inspant.
Dus wat gaat u doen om te zorgen dat jonge mantelzorgers niet zodanig overbelast raken dat ze straks zelf als patiënt in de zorg terechtkomen?

 Lokaal kunnen we ons sterk maken voor inwoners met een smalle beurs. Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel € 100 miljoen extra beschikbaar om kinderen uit arme gezinnen kansen te geven. Ook het college spant zich in, met de (beperkte) instrumenten die er zijn, om hier echt wat aan te doen. Dit extra geld kunt u goed gebruiken! Als hier nieuwe ontwikkelingen in zijn, hoort mijn fractie die graag van het college.

Het stijgende aantal jongeren dat problematische schulden heeft is verontrustend. Soms komt dat door een smalle beurs, maar soms ook vanwege ondoordachte keuzes. Dit heeft in financieel en maatschappelijk opzicht een enorme impact op deze groep jongeren, op de mensen in hun naaste omgeving en op de samenleving als geheel. Het gevolg is dat deze jongeren een flinke achterstand oplopen in hun studie of loopbaan, die ze vervolgens amper nog kunnen inlopen.
Wij willen voor onze Haarlemmermeerse jongeren géén valse start en willen daarom – naast een goede preventieve aanpak – een lans breken voor de mogelijkheid om problematische schulden van jongeren op te kopen in ruil voor een maatschappelijke bijdrage, in de vorm van betaald of onbetaald werk of het beginnen of afronden van een studie. HAP dient daarom vandaag een motie in met deze strekking.
Ik hoor graag van de collega’s of zij dit net zo belangrijk en noodzakelijk vinden als mijn fractie

Er is ook een ander soort lening voor jongeren, voorzitter, de starterslening, bedoeld voor de koop van een woning. Het schijnt dat deze per 1 januari 2017 in de huidige vorm niet meer mogelijk is.
Klopt dit of kan het college onze zorg hierover wegnemen?

Het getuigt van lokale kracht om wijken te versterken: mensen die werken in het beheren van groen en grijs werken nu in de dorpen en wijken. Met het Meerteam en de Wijkverpleegster is ook de zorg dichterbij mensen gebracht. En nu zijn er initiatieven zoals het wijk-leerbedrijf in Zwanenburg om de kracht in de wijk 100% te benutten. Het gebiedsgericht werken gaat steeds een stap verder. U zult begrijpen dat mijn HAP hart hier sneller van gaat kloppen!
Kan het college vertellen of er nog meer van dit soort initiatieven op de rol staan?

Een geweldige kans voor de lokale economie is het vergroten van kansen voor zelfstandige professionals, we kennen ze als ZP’ers. Er zijn naast vele grote internationale bedrijven en maatschappelijk betrokken ondernemingen in H’meer, ook veel kleine zelfstandigen en daar mogen wij best trots op zijn. Het college spant zich in om juist ook voor deze categorie ondernemers – een groeiende groep in onze gemeente – succesvol ondernemen te faciliteren. Dat zien wij graag. Succesvol ondernemen is anno 2016 ook sociaal ondernemen!
Wij horen graag van het college welke mogelijkheden het voor Haarlemmermeer ziet om sociaal ondernemerschap verder handen en voeten te geven.

Tot slot nog 1 ding, U hoort in mijn inbreng dat mijn fractie meedenkt en meepraat en kiest voor de kracht van lokaal. Wat wij, in onze gemeente, voor onze inwoners en ondernemers kunnen doen. Zo zien wij onze rol. Wij gaan er graag over in debat.

Ik sluit af en wens ons allen een constructieve Begrotingsraad.

 

 

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!