Motie Boter bij de Vis

Onderstaande motie hebben bij ingediend tijdens de Voorjaarsrapportage van 2020, deze motie is aangenomen. In deze motie verzoeken wij het college om: er voor zorg te dragen dat de coördinatie en aansturing van de grote opgaven die er zijn voor het vormgeven van participatie door inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer wordt geborgd binnen de ambtelijke organisatie.

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 18 juni 2020,

gehoord hebbende:

  • de debatten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de gemeenteraad van Haarlemmermeer, waar de mate en vorm van participatie van onze inwoners en ondernemers een onderwerp van gesprek was;

constaterende dat:

  • de middelen voor de coördinatie van participatie niet meer beschikbaar zijn vanaf 2021;
  • binnen de Omgevingswet en de Energietransitie participatie een cruciale rol speelt en in de toekomst zal blijven spelen;

overwegende dat:

  • binnen de omgevingswet de participatie van inwoners en ondernemers een centrale plek inneemt;
  • de eerste kamer ingestemd heeft met een amendement op de invoeringswet Omgevingswet dat toeziet op toetsing van eigen initiatieven van de gemeente;
  • een wetsvoorstel ter advisering aan de Raad van State wordt voorgelegd dat gemeenten oplegt de lokale inspraakverordening te verbreden naar een participatieverordening;
  • de raad bij het bespreken van het RKC rapport “wijze raad is halve daad’ heeft uitgesproken dat de samenwerking tussen gemeente en dorps- en wijkraden op punten verbeterd moet worden;
  • bovengenoemde punten coördinatie en aansturing behoeven;

verzoekt het college:

  • er voor zorg te dragen dat de coördinatie en aansturing van de grote opgaven die er zijn voor het vormgeven van participatie door inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer wordt geborgd binnen de ambtelijke organisatie;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!