Motie Pesten de polder uit!

Pesten de polder uit !

Motie (RvO Art. 27)

 

De gemeenteraad van Haarlemmermeer, bijeen op 1 oktober 2020,

 

Constaterende dat

 • het van 21 t/m 25 september de ‘Week Tegen Pesten’ was;
 • uit verschillende onderzoeken blijkt dat
 • landelijk meer dan de helft van de kinderen tussen 9-13 jaar, vaak buiten het zicht van de leerkracht, gepest worden1;
 • het percentage leerlingen dat zegt slachtoffer te zijn van pesten in het primair onderwijs hoger ligt dan in het voortgezet onderwijs2;
 • pesten negatieve gevolgen kan hebben en als trauma gekwalificeerd kan worden3;
 • cyberpesten in opmars is en lang niet zo zichtbaar is als pesten in het offline leven4;
 • kinderen op een steeds jongere leeftijd in het bezit zijn van een mobiele telefoon waardoor
 • zij vaak één of meerdere social media accounts hebben;
 • zij op een steeds jongere leeftijd te maken (kunnen) krijgen met cyberpesten.

 

Gelezen hebbende:

het Haarlemmermeers jeugdonderzoek 2019 met als titel Een nieuwe eeuw in de kinderschoenen.

 

Overwegende dat:

 • het college van B&W zich inzet om pesten de polder uit te krijgen;
 • pesten ook voorkomt binnen het primair onderwijs;
 • gemeente Haarlemmermeer geen publiciteit schenkt aan het thema pesten binnen het primair onderwijs;
 • gemeente Haarlemmermeer alleen binnen het voortgezet onderwijs concrete acties doet tijdens de ‘Week Tegen Pesten’.

 

Spreekt uit dat:

 • Haarlemmermeer de gemeente is waar éénieder zich veilig, beschermd en geaccepteerd moet voelen.

 

Verzoekt het college:

 • om samenwerkingspartners te stimuleren en te motiveren tot het actief aandacht schenken aan het thema pesten binnen het primair onderwijs;
 • om vanaf 2021 in samenwerking met de partners in het primair onderwijs concrete acties te doen tijdens de ‘Week Tegen Pesten’.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Bronnen

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!