Nu méér dan ooit: de mens centraal!

Op 11 november 2021 is de Programma Begroting 2022-2025 besproken in de gemeenteraad van Haarlemmermeer, dit is de inbreng die Charif El Idrissi heeft uitgesproken namens HAP: 

Voorzitter, de bijdrage van HAP over de Programmabegroting bestaat uit drie delen.
Allereerst staan we stil bij het momentum. Hierbij leggen we voornamelijk de focus op de financiën.

Vervolgens willen we stil staan bij de ruimte die de huidige Programmabegroting biedt om de
bezuinigingen in de toekomst te verlichten. We sluiten af met een doorkijk naar de toekomst. Hoe
ziet HAP de toekomst? Wat zijn voor ons de belangrijkste thema’s en speerpunten.

Waar kwamen we ook alweer vandaan en waar we staan we nu? We hebben al een paar debatten
gevoerd waarin de ombuigingen, de gemeentefinanciën én de impact op de samenleving zijn
besproken. Tijdens het teruglezen van de verschillende bijdragen viel me op dat de wereld er in een
korte tijd toch wel heel anders uit kan komen te zien. Het ene moment hebben we te maken met
donkere, bijna zwarte wolken en het andere moment is de lucht opgeklaard en kunnen we zelfs het
schijnen van een lichte zonnestraal waarnemen. Het blijft bijzonder hoe snel het weer verandert.
Of is het inherent aan de huidige klimaatveranderingen? Wie het weet mag het zeggen!

Mijn fractie heeft bij de steeds wisselende informatie de wenkbrauwen al een aantal keren gefronst
wanneer het gaat om ons financieel huishoudboekje. En voorzitter, wanneer mijn fractie dat al op die
manier ervaart, hoe zou het dan zijn voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties die hard
geraakt zijn en te horen hebben gekregen dat ze hun activiteiten in de toekomst drastisch moeten
verminderen om vervolgens weer te horen dat het op de korte termijn eigenlijk wel meevalt. In hun
ogen lijkt dit op lokaal dwalend beleid. De oorzaak ligt echter bij het Rijk.

De systematiek die landelijk gehanteerd wordt wanneer het gaat om het ontvangen van incidentele
Rijksgelden is niet meer van deze tijd. Het is tijd dat er vanuit het Rijk een proces wordt ingezet
waarin lokale overheden consistent en structureel geld kunnen verwachten. Alleen op deze manier
kun je een financieel, solide huishouden runnen.
Het moet dus voorspelbaar en begrijpbaar. Geef meer zekerheid aan lokale overheden m.b.t.
Rijksgelden is het devies aan onze collega’s van landelijke partijen hier in de raad. Hoe harder we het
roepen, hoe sneller de urgentie doordringt in Den Haag.
We zien de ernstige gevolgen van de gehanteerde systematiek ook al jarenlang terug binnen het
Sociaal domein. Met incidenteel geld ga je structurele tekorten niet oplossen!
Ook al krijgen we er nu meer geld bij -wat deels ook structureel van aard is- zullen we de lasten
binnen dit programma in de toekomst niet gedekt krijgen. We krijgen namelijk vrijwel zeker te maken
met een volumegroei van zorgbehoefte en daarnaast zal de hulpvraag complexer van aard worden.
HAP gaat nog steeds uit van het principe dat iedereen die zorg nodig heeft dat ook moet krijgen,
zonder op een eventuele wachtlijst te komen. Vanuit dat principe dienen we de kosten in balans te
brengen met de baten. Wij zien het volgende tekort in dit domein al aankomen voorzitter!

Voordat ik de stap naar het tweede punt maak voorzitter. Willen wij van de gelegenheid gebruik
maken om twee moties in te dienen en kort toe te lichten.
Motie: ‘Regeren is vooruit kijken’. We weten inmiddels allemaal dat het piept en kraakt binnen de
gemeentelijke organisatie.
Om die reden willen we het college verzoeken om samen met het ambtelijk apparaat te onderzoeken
of er andere manieren zijn om stukken aan te bieden aan de raad, zonder dat onze controlerende
taak in het geding komt.
Dan de motie: ‘parkeertarieven onder Normaal Amsterdams Peil’. Het verzoek aan het college is om
te onderzoeken of de parkeertarieven overdag niet verhoogd hoeven te worden door de betaalde
dagdelen te verlengen en de hiermee begrote 1,2 miljoen alsnog op te halen.

Dan komen we bij ons tweede punt, de eventuele ruimte die de Programmabegroting biedt om
bezuinigingen te verlichten. Mijn fractie is er nog steeds van overtuigd dat bezuinigen onvermijdelijk
zijn. Niets doen is wat ons betreft, ook nu, geen optie. Willen we de bemoeienis van de provincie
buiten de deur houden, moeten we zelf in actie komen. En dat is gelukkig gebeurd.
Voor mijn fractie is het van groot belang, dat we de meest kwetsbaren in onze samenleving niet extra
belasten door de bezuinigingen. De minima worden ontzien, bibliotheken en servicecentra blijven
open. En de directe leefomgeving -die we in de afgelopen periode met corona extra hebben leren
waarderen- blijven we op niveau onderhouden.
Ik heb in een eerdere sessie een belofte gedaan waarin ik aangeef op het moment dat er meer ruimte
ontstaat die gelden linea recta naar het maatschappelijk middenveld gaan. Als er ruimte ontstaat,
worden de taakstellingen direct verminderd. HAP zal hier scherp op toezien. Ik gaf u daarvoor mijn
woord!
Precies daarom heeft HAP met andere partijen een motie ingediend: ‘meer ruimte voor
Maatschappelijke Ontwikkelingen’. De motie is unaniem aangenomen. En toen was daar de
septembercirculaire. Er komt extra Rijksgeld binnen. De motie zou dus bij uitstek kunnen worden
uitgevoerd. Mijn fractie is dan ook positief over het feit dat de bezuinigen in 2022 van tafel zijn. We
doen nu iets op de korte termijn, maar als het aan HAP ligt komt er ook verlichting op de lange
termijn.
We kunnen alleen met incidenteel geld geen structurele lasten dekken. Onze motie is dus voor de
lange termijn moeilijk uitvoerbaar. Het college geeft om die reden dan ook aan om in 2022 te
bepalen of de bezuinigingen in 2023 van tafel kunnen. Op deze manier komt de motie tot zijn recht
en bekijken we jaarlijks of er in een volgend jaar de bezuinigingen van tafel kunnen. Mijn partij zal
hier elk jaar scherp op toezien en ik geef onze inwoners en maatschappelijke organisaties hiervoor
wederom mijn woord.

Dan even over het verwijt dat ik veelal vanuit de hoek van veel niet-coalitiepartijen voor mijn voeten
geworpen kreeg. We zouden als coalitiepartijen -dus ook ik- te weinig hebben gedaan om de
bezuinigen te verlichten? Ik wil u er nogmaals op wijzen dat deze lokale partij samen met andere
partijen het initiatief heeft genomen om tijdens de VJR, 6 moties in te dienen en daarmee de raad
alternatieven voor te leggen op het bezuinigingsvoorstel van het college. Van de 6 moties zijn er
uiteindelijk 5 aangenomen. Ik wilde het hier, tijdens deze gelegenheid, toch maar even benoemen
voor de notulen.
Voorzitter, we zijn aangekomen bij ons laatste punt. Hoe ziet HAP de toekomst van onze mooie
gemeente en wat zijn de speerpunten van deze lokale partij. Kortom, wat kunt u van ons
verwachten?
We kennen het credo van de VVD wel. Bouwen, bouwen, bouwen. Maar met bouwen alleen lossen
we de enorme woningnood niet op.
Wij gaan voor doorbouwen, ombouwen en betaalbaar voor modaal bouwen.
We weten allemaal dat de krapte op de woningmarkt gebaat is bij het bouwen van zoveel mogelijk
woningen. Om te weten wat je moet bouwen moet je je de vraag stellen voor welke doelgroep de
nood het hoogst is en de slagingskans het laagst. Het antwoord daarop is simpel, namelijk jongeren
en mensen die zoeken in het middensegment. Er is de afgelopen 20 jaar te weinig ingezet op een
divers en passend aanbod voor deze twee doelgroepen en we moeten met spoed een inhaalslag
maken. Niet ondoordacht en gelijksoortig maar vindingrijk en gevarieerd.
Een doelgroepenverordening zou in onze gemeente dan ook niet misstaan.
HAP wil inzetten op alle instrumenten die ervoor zorgen dat woningen permanent of tijdelijk worden
gebouwd. Het ombouwen van leegstaande (kantoor) panden is één van die kansen die we niet
moeten laten liggen om vooral de doelgroep met de laagste slagingskans, snel geschikte woonruimte
te bieden.

Op het gebied van veiligheid moeten we stappen blijven zetten. Voorzitter, ik herinner de raad aan
een toename van het aantal steekpartijen soms met dodelijke afloop, waarbij veelal jonge mensen
betrokken zijn.
De verruwing van de samenleving zet door, tot onze spijt. Maar ook hier is nuance op z’n plaats. Een
overgroot deel van de jongeren doet het uitstekend en voelt zich prima thuis in onze samenleving.
Een klein deel is wel debet aan die verruwing en we moeten dan ook blijven inzetten op preventie, in
samenwerking met ouders, scholen en politie.

Hoewel iedereen wordt geraakt door de crisis zijn de gevolgen voor bepaalde groepen veel
ingrijpender dan voor anderen. Jongeren, laagopgeleiden en zelfstandigen hebben het momenteel
het zwaarst te verduren volgens het Sociaal Cultureel Planbureau. Verschillen tussen groepen
worden steeds groter voorzitter.
Binnen het onderwijs merk je vooral dat kwetsbare kinderen leerachterstanden oplopen met het
thuisonderwijs. Het inzetten op kansengelijkheid zal een speerpunt zijn en blijven voor deze lokale
partij. Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht etniciteit, seksuele geaardheid of de omgeving waarin
je toevallig geboren bent.
We krijgen nog teveel signalen van jonge mensen die na herhaaldelijk solliciteren niet aan een
stageplaats komen. De alliantie tussen het onderwijs en bedrijfsleven moet verder versterkt worden.
Ook het opleiden van technische vakmensen is noodzakelijk om de krapte op de arbeidsmarkt in de
toekomst te voorkomen. Alle hens moeten aan dek en de neuzen dezelfde kant op, voorzitter!
Duidelijke indicatoren waarin we aangeven wat deze alliantie over 5 jaar bereikt moet hebben is een
must. Ik geef er alvast één mee: ‘binnen onze gemeente is plek voor elke stagiair!’
Zo simpel kan het zijn!

Voorzitter, ik sluit af. Met een oproep aan ons allen.
Ik voorspel dat de aankomende periode weer in het teken zal staan van extra maatregelen om de
besmettingen te verminderen en daarmee ook de zorg te ontlasten.
Ik wil u oproepen elkaar ‘vast te houden’ en die tweedeling in elk geval in onze gemeente niet te
voeden.
Want nu, meer dan ooit, moet de mens centraal staan. Centraal in beleidvorming, centraal in onze
overwegingen én in het maken van keuzes en het nemen van besluiten.
HAP blijft dat doen, maar kan daarin alleen slagen samen met u, als voltallige raad.

De mens centraal, maar niet alleen.

Dank u voorzitter.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!