Nu snel en met kracht de palen de grond in voor een bruisend Hart van Zwanenburg!

De Zwanenburgers en Halfweggers hebben er lang op moeten wachten maar na negen jaar is het eindelijk zover. Binnenkort kunnen de palen de grond in voor het Hart van Zwanenburg met nieuw dorpsplein, dorpshuis en sporthal!
In het oorspronkelijke plan van het toenmalige college van B&W (al ruim 8 jaar geleden!), stond naast het nieuwe dorpshuis een sportzaal in plaats van een sporthal. HAP plaatste toen al (2009 en 2010) grote vraagtekens bij de argumentatie van het toenmalige college om te kiezen voor een sportzaal in plaats van een sporthal.
De inwoners en verenigingen waren toen al glashelder: een sporthal is qua bezetting dus ook financieel heel goed mogelijk. Dit standpunt werd bepleit en onderbouwd met een rapport in de toenmalige gemeenteraad. Diezelfde betrokken inwoners, belangengroepen en ook de raad vroegen het college om een heldere onderbouwing van hun keuze, niet in de laatste plaats op financieel vlak.

Lange tijd bleef het onduidelijk en het heeft veel moeite gekost om in de begroting een relatief laag bedrag extra vrij te maken om de geplande sportzaal op te waarderen tot een sporthal.
In een brief van 23 september 2011 geeft het college eindelijk aan zich in te spannen om een sporthal binnen het bestaande programma mogelijk te maken. Niet in de laatste plaats door de onvermoeibare inzet van een groep inwoners, waarvan een aantal zich inmiddels hebben verenigd in de Stichting Belang Leefbaarheid Zwanenburg-Halfweg. Maar naast individuele inwoners hebben zeker ook de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, de ondernemersvereniging én de Stichting Zwanenburg-Halfweg zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor dit nieuwe dorpshart.

Na het vaststellen van het aangepaste raadsvoorstel -na een eerdere gang naar de Raad van State moest het plan worden aangepast- is in 2017 opnieuw door drie belanghebbenden bezwaar ingediend. De Raad van State heeft woensdag 7 februari 2018, twee van de drie bezwaren tegen de bouw van het nieuwe Hart van Zwanenburg niet ontvankelijk en ongegrond verklaard. Het derde beroep vraagt nog wat werk van de gemeente, maar het plan als zodanig kan eindelijk uitgevoerd worden!
De verwachting is dat de uitspraak van de Raad van State zal worden verwerkt tot een aangepast raadsbesluit. HAP gaat er vanuit dat de raad op korte termijn het aangepaste raadsbesluit voorgelegd krijgt, zodat na vaststelling snel en met kracht de eerste palen de grond in kunnen voor een mooi nieuw dorpshart voor Zwanenburg!

Eén van de betrokken inwoners deed recent nog de uitspraak: ”succes is voor degene die het langste volhoudt” en dat is zeker in dit geval een waarheid als een koe!

Een kleine wijziging met een groot verschil
HAP heeft zich in de gemeenteraad altijd hard gemaakt voor het realiseren van de wens van inwoners om geen sportzaal maar een sporthal in het dorp neer te zetten. Onder meer door scherp debat op dit punt, maar ook door het maken van amendementen (dus wijzigingen) op voorgelegde raadsbesluiten. Dat lijkt soms muggenziften, maar onderstaande toelichting maakt duidelijk dat een kleine wijziging soms een groot verschil kan maken…
Hieronder de tekst zoals door HAP uitgesproken tijdens het debat van 29 september 2011, als toelichting bij door HAP ingediende amendementen.

“Wij hebben gemeend dat wij op twee punten een amendement moeten aanbrengen op de bewoordingen zoals die nu in het raadsbesluit staan dat vanavond aan ons wordt voorgelegd. Dat zou zijn dat je als raad niet het haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Zwanenburg en het ruimtelijke programma vaststelt, maar er kennis van neemt.
De toelichting daarop heb ik ook in het amendement verwoord, maar ik wil het gerust nog een keer vertellen. Het gaat ons er om op het moment dat je nu met elkaar zoals het college ook voorstelt op zoek gaat naar mogelijkheden om van een zaal een hal te maken, het wellicht niet verstandig is als je als raad zegt: ik stel twee documenten vast waarin wordt beargumenteerd dat je beter voor een zaal kunt kiezen. Dit lijkt ons een beetje in strijd met elkaar en om die redenen hebben wij gedacht dat we beter kennis kunnen nemen van, dan vaststellen. Dit is de toelichting, voorzitter.”

Gaandeweg het debat bleek een meer praktische oplossing mogelijk, namelijk de eerder genoemde brief, waarin het college uitspreekt zich in te zetten om een sporthal te realiseren binnen het bestaande programma, onderdeel maken van de besluitvorming. Het hierboven genoemde amendement werd vervangen door een mondeling ingediend amendement van HAP (samen met andere partijen) dat als volgt is toegelicht:

“Het nieuwe beslispunt voor het Hart van Zwanenburg zou dan moeten worden gevoegd na het huidige beslispunt 2, waarbij de formulering zou zijn: kennis te hebben genomen van de brief van het college d.d. 23 september 2011 ter zake. Waarmee de brief die het college aan de raad heeft gestuurd op die datum met betrekking tot het raadsvoorstel dat voorligt, onderdeel is geworden van de besluitvorming.”

Gelukkig kunnen we achteraf vaststellen dat ook die kleine wijziging een groot verschil heeft gemaakt. Want ook die hal, die komt er nu!

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!