Ontwikkelingen huisvesting onderwijs Halfweg

Onderstaande schriftelijke vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht college,

Tijdens een werkbezoek van onze fractie aan Halfweg zijn wij door inwoners geattendeerd op een aantal zorgpunten met betrekking tot onderwijshuisvesting. Naar verluidt worden drie bestaande basisscholen in Halfweg samengevoegd tot één locatie waar een IKC (Integraal Kind Centrum) zal worden gerealiseerd. Wij hebben begrepen dat hierover inmiddels een procedure loopt bij de Raad van State.

Mijn fractie heeft behoefte aan meer achtergrondinformatie over de realisatie van dit IKC in Halfweg. Wij hebben daarom de volgende vragen aan uw college:

 1. Bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen en kunt u ons aangeven hoe de besluitvorming tot stand is gekomen?
 2. Zijn er n.a.v. zienswijzen aanvullende of compenserende besluiten genomen door de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude  m.b.t. de bouw van IKC?
 3. Een argument van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude was dat er moest worden voorzien in een openbare school in de gemeente. In de huidige nieuwe gemeente Haarlemmermeerwordt hierin voldoende voorzien. Hoe kijkt u hier tegenaan?
 4. Is de ontwikkeling van dit IKC opgenomenin het Integraal Huisvesting Plan van Haarlemmermeer?
 5. Door de concentratie van drie scholen op één locatie zal het aantal verkeersbewegingen ter plaatse aanzienlijk toenemen. Voorziet u problemen in de verkeersafwikkeling, mede gezien het te verwachten aantal kinderen dat naar dit IKC zal komen van buiten Haarlemmermeer?
 6. Wij begrijpen dat de drie separate locaties van de huidige drie basisscholen herontwikkeld zullen worden als woningbouwlocaties. Als dit inderdaad zo is, a. zijn hiervoor al bouwplannen bekenden waar kan mijn fractie deze inzien?b. voldoen deze bouwplannen aan de geldende normen voor parkeren, groen en speelruimte?
 7. Bent u op de hoogte van de inhoudelijke bezwaren die zijn ingediend door omwonenden bij de Raad van State?
 8. Bent u op de hoogte van het door omwonenden aangereikte alternatief om te komen tot een IKC in Halfweg?
 9. Kunt u onsaangeven hoede financiering van deze ontwikkelingis vormgegevenen of de financiering van dit IKC reeds is opgenomen in de Meerjarenbegroting?
 10. In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,
  Namens de fractie van HAP,Charif El Idrissi MSc
  Raadslid HAP

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!