Opheffen/verplaatsen bushaltes lijn 340 te Hoofddorp

Geacht college,

Op 10 september 2015 vond de raadssessie OV-wijzigingen Haarlemmermeer plaats.
Voorafgaand aan de sessie sprak de heer van der Eem in over het opheffen van de haltes Houtwijkerveld en R.K.Kerk Hoofddorp in buslijn 340 van Connexxion. Hiervoor in de plaats zou een halte nabij het kruispunt Paxlaan-Kruisweg-Burgemeester Pabstlaan worden gerealiseerd.
Tevens maakte de heer van der Eem gewag van een brief van mevrouw Haubrich van de SRA waarin zij meldt, dat de gemeente bepaalt waar een halte komt.
Opheffing van genoemde haltes en de vervanging door een nieuwe halte zou een middel zijn om reistijdverkorting te realiseren. Echter, de RAR heeft in het advies aan de Stadsregio Amsterdam in april 2015 aangegeven, dat dit tot weinig reistijdwinst leidt en er daarom van dient te worden afgezien.
De heer van der Eem wees erop, dat opheffing van de haltes inhoudt, dat de nieuwe halte ver van de verzorgingshuizen Bornholm en Eikenhof komt te liggen, hetgeen tot onacceptabele bezwaren bij bezoekers (veelal minder goed ter been zijnde ouderen,) stuit. Het afleggen van honderden meters extra m.b.v. een rollator om toch je partner of familielid in de verzorgingshuizen te kunnen bezoeken is voor de genoemde groep zeer bezwaarlijk.
“Dit probleem zal in de toekomst alleen nog maar groter worden, omdat door het ouderenbeleid in de toekomst steeds meer één echtgenoot zal worden opgenomen in een tehuis waar de ander op bezoek kan komen”, zo betoogde de heer van der Eem.
Dat meneer van der Eem niet de enige is, die zich hier zorgen om maakt blijkt uit reacties, die onze fractie van HAP per mail mocht ontvangen.
Tijdens de raadssessie betoogde de wethouder, dat de door de heer van der Eem aangedragen alternatieven te duur zijn en er daarom niet verder onderzoek naar was gedaan.
N.a.v. bovenstaande heeft de HAP-fractie de volgende vragen aan het college:

1. Onderschrijft het college de stelling, dat de gemeente bepaalt waar een halte komt, zoals in de brief van mevrouw Haubrich van de SRA zou staan? Zo neen, kunt u dan aangeven, hoe deze keuze tot stand is gekomen?
2. Is het college het met de HAP-fractie eens, dat een marginale tijdswinst, afgezet tegen het maatschappelijke belang van een acceptabele bereikbaarheid van verzorgingshuizen voor minder valide bezoekers minimaal de keuze voor handhaving van de huidige situatie rechtvaardigt, temeer omdat de huidige situatie al sinds mensenheugenis bestaat en nooit tot klachten heeft geleid?
3. Kan het college aangeven hoe het mogelijk is, dat handhaving van de huidige situatie duurder uitpakt, dan de samenvoeging van genoemde haltes tot een nieuw te realiseren halte nabij het kruispunt Kruisweg-B.Pabstlaan/Paxlaan? In de HAP-optiek kost handhaving van de huidige situatie namelijk niets en de bouw van een nieuwe halte minimaal ‘iets’.
4. Heeft het college oog voor het feit, dat samenvoeging van genoemde haltes schadelijk zou kunnen zijn voor de kwaliteit van de verzorging wanneer (bejaarde) mantelzorgers en/of vrijwilligers en oudere echtelieden of familie hierdoor beperkt worden in hun bijdragen omdat zij geen vervoer meer hebben? Zo ja, wil het college zich dan inspannen voor behoud van de huidige situatie? Zo neen, waarom zou het college dan willen kiezen voor een voor deze groep duidelijke verslechtering van de bereikbaarheid met alle maatschappelijke gevolgen van dien?

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!