Beantwoording schriftelijke vragen Mogelijk stopzetten ‘cursusbureau’

Onderstaande schriftelijke vragen heeft Charif El Idrissi gesteld op 17 februari 2022 aan het college van B&W over het Mogelijk stopzetten ‘cursusbureau’, deze zijn beantwoord op 11 maart 2022:

Geachte heer, mevrouw,

Op 17 februari 2022 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over Mogelijk stopzetten ‘cursusbureau’.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Voor de volledigheid geven wij u voorafgaand aan de beantwoording een toelichting op het cursusbureau.
Het cursusbureau is een onderdeel van Stichting Maatvast (Maatvast). Dit betekent dat de coördinatie van het cursusbureau en de organisatie van de cursussen belegd zijn bij Maatvast. Voor de uitvoering van de cursussen worden vakdocenten ingehuurd. De diverse cursussen worden op verzoek van inwoners georganiseerd in de buurt of kern, daar waar de behoefte is. Deze cursussen vinden plaats in een Maatvast-locatie en zijn daarom laagdrempelig.

De cursussen van het cursusbureau worden niet door clubs en verenigingen georganiseerd.

Vraag 1
Is het juist dat Stichting Maatvast die, voorzover ons bekend is, het cursusbureau beheert, stopt met het cursusbureau?

  1. Zo ja, waarom is dit zo?
  2. Zo nee, kunt u ons dan toelichten waar deze onrust bij deelnemers en clubs en verenigingen die cursussen organiseren vandaan komt?

Antwoord:
Maatvast heeft tijdens een bijeenkomst op 8 februari 2022 de vakdocenten en de deelnemers – middels een brief – van het cursusbureau geïnformeerd dat zij na de zomer van 2022 gaan stoppen met het cursusbureau.

Wij zijn ook verrast door dit nieuws omdat wij in de veronderstelling waren dat Maatvast tot eind 2022 door zou gaan met de cursussen. Daarnaast zijn wij in gesprek met Pier K (onderdeel van Het Cultuurgebouw) en mogelijke andere aanbieders over een duurzame oplossing om het behoud van het cursusaanbod vanaf 2023 te kunnen borgen. Vanaf 2023 willen wij het cursusaanbod centraliseren en onderbrengen bij één aanbieder. Maatvast is nauw betrokken bij dit traject zodat de overdracht zo goed mogelijk verloopt.

Vraag 2
Is het college, met de fractie van HAP, van mening dat coördinatie van het cursusaanbod in Haarlemmermeer essentieel is voor inzicht en overzicht van onze inwoners (potentiële deelnemers) in het aanbod?

  1. Zo nee, kan het college aangeven hoe zij de coördinatie van het cursusaanbod in Haarlemmermeer dan wel gaat vormgeven?

Antwoord:
Wij zijn ook van mening dat de coördinatie van het cursusaanbod essentieel is voor het overzicht. Wij zien dat er op dit moment verschillende aanbieders van cursussen zijn in Haarlemmermeer. Door de versnippering is het voor de inwoners zoeken naar het juiste cursusaanbod. Er is namelijk momenteel niet één platform waar men in één oogopslag terug kan vinden welk aanbod er is. Wij willen meer duidelijkheid en overzicht voor de inwoners. Ons streven is het gesubsidieerde cursusaanbod bij één organisatie onder te brengen. Door het centraliseren van het gesubsidieerde cursusaanbod streven wij naar kostenbesparing en een duurzame oplossing.

Vraag 3
Betekent het stopzetten van het cursusbureau bij Stichting Maatvast dat cursussen die door clubs en verenigingen worden georganiseerd nu geen doorgang meer kunnen vinden?

Antwoord:
De cursussen en activiteiten van clubs en verenigingen kunnen gewoon doorgaan. Deze cursussen en activiteiten zijn geen onderdeel van het cursusaanbod van het cursusbureau, maar maken gebruik van de locaties van Maatvast.

Vraag 4
Hoe heeft de gemeente met de betrokken clubs en verenigingen (die de cursussen organiseren) gecommuniceerd over deze schijnbare verandering?

Antwoord:
Wij hebben niet met de clubs en verenigingen gecommuniceerd over een verandering, omdat Maatvast de cursussen organiseert door middel van inzet en inhuur van vakdocenten. Het zijn niet de clubs en verenigingen die de cursussen van het cursusbureau organiseren. Er is nog geen besluit genomen over de toekomst van de cursussen van het cursusbureau. Zodra dat besluit is genomen worden alle betrokkenen geïnformeerd.

Vraag 5
Wat gaat het college doen om de onrust die ontstaan is onder de clubs en verenigingen én hun deelnemers snel weg te nemen en duidelijkheid te bieden over de toekomstige organisatie?

Antwoord:
Wij hebben de regie teruggenomen en wij gaan de vakdocenten en alle deelnemers van het cursusbureau van Maatvast in de derde week van maart informeren over de plannen met betrekking tot het behoud van het cursusaanbod vanaf 2023.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!