Schriftelijke vragen HAP over Familie Baars in Badhoevedorp

Op 16 april jl heeft HAP schriftelijke vragen gesteld over een brief die de gemeente heeft gestuurd aan de familie Baars aangaande de gevolgen tracébesluit A9:

Geacht College,
Wij hebben kennis genomen van uw antwoord op de vragen,d.d. 25 maart 2015 (kenmerk:1416392p) naar aanleiding van de brief van de heer J. Baars, d.d. 12 februari 2015. Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Kunt u ons aangeven wanneer het besluit is genomen dat de nieuwe A9 ter hoogte van de ‘oude’ Sloterweg in Badhoevedorp niet onder de Sloterweg door zou worden aangelegd (conform Masterplan) maar er overheen waardoor de Sloterweg door middel van een viaduct nu over de nieuwe A9 aangelegd wordt;
2. Bent u betrokken geweest bij de totstandkoming van het besluit onder vraag 1? Zo ja, kunt u ons aangeven op welke wijze?;
3. In vervolg op vraag 2: kunt u ons ook aangeven of u toen de consequenties overzag wat dit betekende voor het betrokken perceel Sloterweg 296?;
4. Kunt u aangeven op grond van welke overweging – financieel, economisch, maatschappelijk e.d – dit besluit tot stand is genomen?;
5. Kunt u aangeven hoeveel er bespaard wordt door een viaduct (voor snel – en langzaamverkeer) aan de Sloterweg over de A9 aan te leggen in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan waarbij de nieuwe A9 onder de Sloterweg aangelegd zou worden?;
6. Bent u op de hoogte van de specifieke situatie en het feit dat aansluitend door de tuin van betrokkene nu het viaduct voor de Sloterweg wordt aangelegd?
Zo ja, heeft u hierover contact gehad met betrokkene en welke afspraken zijn hierover gemaakt?
Zo nee, gaat u (nog) nog contact opnemen met betrokkene om afspraken te maken omtrent deze zeer onwenselijke situatie voor dit seniore echtpaar?
7. U geeft in uw brief aan dat de gemeente Haarlemmermeer geen uitingen kan en wil doen over processen die het Rijk hanteert bij planschade procedures. Kunt u aangeven wat u wél voor dit seniore echtpaar wil doen anders dan het kunnen doorverwijzen naar een ander overheidsloket?

Op het moment dat wij de antwoorden ontvangen, publiceren wij deze ook uiteraard op onze website.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!