Schriftelijke vragen HAP over Toekomst Lisserbroek

Onderstaande vragen heeft Tim van Essen namens HAP gesteld:

Geacht College,

Er staat de komende jaren veel te gebeuren in het Zuiden(westen) van Haarlemmermeer, zoals in Beinsdorp, Zwaanshoek en Lisserbroek. De gebiedsontwikkelingen, Duinpolderweg, ontwikkelingen zoals de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) brug over de Ringvaart, het vervolgtracé en halte(s) van de HOV in Haarlemmermeer, de 150 en de 380 kV, komst van nieuwe voorzieningen of voorzieningen die dreigen te verdwijnen en de verdubbeling van het aantal inwoners in Lisserbroek.
Kenmerkend hierbij is dat Lisserbroek een goede sociale en fysieke relatie met Lisse heeft en gebruik maakt van de bestaande voorzieningen aldaar. HAP ziet dat de toekomstige ontwikkelingen een toenemende druk op de (sociale) voorzieningen en verkeersinfrastructuur betekent voor zowel Lisserbroek als Lisse. In het recent ontvangen RV Gebiedsontwikkeling Lisserbroek Turfspoor (2016.0017874) lezen we dat in het kader van de uitwerking van de dubbeldorpen op initiatief van de gemeente Haarlemmermeer regelmatig afstemming plaatsvindt met de gemeente Lisse en dat de huidige inwoners in Lisserbroek actief betrokken zijn bij de gebiedsontwikkelingen.

Naar de mening van HAP zijn we aan de ene kant voortvarend aan de slag met de ambitie en toekomstvisie voor Lisserbroek met heldere tijdspaden op het gebied van woningbouw die lopen t/m kwartaal 3 2017. Aan de andere kant merken we een steeds grotere onzekerheid en onduidelijkheid met betrekking tot de ontsluiting van dit gebied, lettend op de mogelijke komst van de Duinpolderweg en de daarmee samenhangende HOV verbinding Schiphol-Noordwijk. HAP constateert dat “eerst bewegen dan bouwen” niet meer in de pas lopen met elkaar, omdat de plannen rondom nieuwbouw op dit moment concreter zijn dan de ontsluiting van het gebied. HAP pleit daarom voor een heldere visie en lokale maatregelen op dit onderwerp. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College:

  1. Wat is de visie van dit College als het gaat om de ontsluiting van het gebied Lisserbroek, met in het achterhoofd de toekomstige ontwikkelingen?
  2. Deelt het College de mening van HAP dat we – vergelijkende het tijdspad van de gebiedsontwikkeling, zoals beschreven in het RV Gebiedsontwikkeling Lisserbroek Turfspoor en gezien het sluimerende proces rondom de Duinpolderweg en HOV – moeten kijken naar lokale maatregelen om dit gebied te ontsluiten? Kunt u dit toelichten?

Een tweede zorg van HAP in dit kader is de huidige én toekomstige belasting van de Lisserbrug tussen Lisserbroek en Lisse. De verdubbeling van het aantal inwoners in Lisserbroek zal de belasting van de brug alleen maar vergroten.

  1. Kunt u inzicht geven over het huidige verkeersgebruik van verkeer en het mogelijke toekomstige gebruik van de Lisserbrug?

Als oplossing voor de toenemende druk pleit de Dorpsraad Lisserbroek in een brief aan het College van B&W van 1 mei j.l voor een nieuwe oeververbinding voor (vracht)auto’s ten zuiden van het lint aan de Lisserdijk aansluitend op de Poelpolder in Lisse. Dat geeft naar de mening van de Dorpsraad een goede ontsluiting van de geplande nieuwbouw rond Lisserbroek. Het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen dan veilig gebruik maken van de huidige Lisserbrug.

  1. Hoe kijkt het College aan tegen deze stelling van de Dorpsraad? En wat is naar de mening van de gemeente Lisse de beste oplossing voor de Lisserbrug?

Tot slot hebben wij begrepen dat er een verkeersonderzoek wordt opgestart en dat het eerste gesprek hierover met de dorpsraad van Lisserbroek inmiddels heeft plaatsgevonden.

  1. Worden de globaal te verwachten ontwikkelingen rond de verkeersstructuurverbeteringen (o.a. DPW/HOV/Oost-westverbindingen) meegenomen in het onderzoek?
  2. Wat zijn de tijdspaden van het verkeersonderzoek?
  3. In hoeverre wordt de dorpsraad van Lisserbroek betrokken bij dit onderwerp?
  4. Op welke manier zal de gemeente Lisse betrokken worden bij dit onderzoek?
  5. Op welke manier zullen wij als Raad worden meegenomen in de opzet en besluitvorming van dit onderzoek?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk.

Tim van Essen

Raadslid HAP

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!