Schriftelijke vragen inzake Pancratius kunstgrasveld

Onderstaande informatieve vraag heeft HAP gesteld over kunstgrasveld Pancratius.

 

Geacht College,

HAP is verheugd te zien dat het College een natuurgrasveld in de winterstop gaat vervangen voor een kunstgrasveld bij RK Sportvereniging Pancratius. Op 17 december 2015 stemt de Raad over dit Raadsvoorstel, welke u 17 november jl. (raadsvoorstel 2015. 0053206) de Raad heeft doen toekomen.

Mijn fractie heeft hierover de volgende informatieve vraag.

In uw raadsvoorstel schrijft u het volgende:
“We gaan weliswaar extra investeren in RKSV Pancratius, maar daar staat tegenover een aanbestedingsvoordeel op de vervanging van vier kunstgrasvelden in 2015 ter grootte van € 130.000 en het wegvallen van een vervangingsinvestering kunstgras bij Sportvereniging Oude Wetering (SVOW) waardoor een krediet ter grootte van €355.000 vrij komt. De vervanging van dit kunstgrasveld stond gepland in 2019.”

In uw schrijven van 1 september jl. (Nota van B&W 2015. 0037384) aangaande de Opheffing van Sportvereniging Oude Wetering (SVOW) schrijft u het volgende:
“De vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld staat gepland in 2019 voor € 355.000,- Gelet op het feit dat dit pas in 2020 tot extra kapitaallasten leidt, levert dit vooralsnog niet direct budgettaire ruimte op. Het huidige kunstgrasveld heeft een boekwaarde per 1-1-2015 van € 182.444,-. De boekwaarde per 31-12-2015 is € 168.410,-. Indien het sportcomplex niet tijdelijk in bruikleen zou worden gegeven, moet er eenmalig en direct € 168.410,- in 2015 extra worden afgeschreven. Vanaf 2016 zouden dan de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 14.034 vrijvallen. Nu het gebruik doorloopt tot en met 2017 moet de extra afschrijving in 2017 plaats vinden en bedraagt dan nog € 140.342 en vallen de jaarlijkse afschrijvingslasten vanaf 2018 vrij. De eenmalige last wordt geraamd in de voorjaarsrapportage 2016 in de jaarschijf 2017.

Vraag:
Kunt u de Raad uitleggen hoe deze twee zaken zich budgettair tot elkaar verhouden?

In afwachting van uw antwoord, groet ik u vriendelijk.

Namens de fractie van de HAP, Brigitte van der Erve

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!