Schriftelijke vragen Openingstijden online dienstverlening

Onderstaande vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht College,

Sinds de nota Dienstverlening 2010-2014 zijn de openingstijden van de servicebalies uitgebreid en de digitale dienstverlening via o.a. sociale media, zoals Twitter, Facebook en Whatsapp is sterk verbeterd. Hierover hebben we eerder dit jaar ook een brief gekregen. In deze nota staat onder andere dat we goede dienstverlening leveren op basis van de behoefte van inwoners en ondernemers en zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Het intensief en slim gebruiken van ICT is hierbij een belangrijk component. Aan de andere kant staat de digitalisering niet stil en zien we een groeiende trend naar ruimere openingstijden van webcare-afdelingen bij bedrijven via sociale media, omdat veel inwoners buiten kantooruren en in het weekend gebruik willen maken van online dienstverlening.

Wij zijn benieuwd naar de online bereikbaarheid van de webcare-teams van de gemeente Haarlemmermeer buiten reguliere kantooruren. Naar aanleiding hiervan heeft mijn fractie de volgende vragen:

  1. Welke accounts worden op dit moment door de gemeente beheerd op sociale media?
  2. Wat is op dit moment de richtlijn voor openingstijden en responsetijden van de beheerde sociale media kanalen van de gemeente?

Zoals aangegeven maken steeds meer mensen gebruik van social media om zaken te regelen met de gemeente. Mijn fractie heeft signalen ontvangen dat er ook behoefte is aan een verruiming van eventuele openingstijden online.

  1. Herkent het College deze trend? Zo ja, wordt er op dit moment gemeten of er behoefte is aan een verruiming van openingstijden van de sociale media kanalen zodat vragen van inwoners en ondernemers ook buiten reguliere kantoortijden spoedig worden beantwoord?
  2. Wordt er op dit moment gemeten (kwantitatief en kwalitatief) wat de klanttevredenheid is van onze webcare dienstverlening?
  3. Wat is het standpunt van het College als het gaat om eventuele verruiming van openingstijden van de online dienstverlening via sociale media?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk.
Namens de fractie van HAP,
Tim van Essen

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!