Schriftelijke vragen Stankoverlast bij de Meerlanden

Onderstaande vragen heeft Brigitte van der Erve namens HAP gesteld:

Geacht College,
In de afgelopen jaren, heeft mijn fractie veel vragen gesteld en uw aandacht gevraagd aangaande de voortdurende stankoverlast en geurhinder bij De Meerlanden. Met regelmaat hebben wij u één centrale terugkerende vraag gesteld: wilt u er zorg voor dragen dat de stankoverlast die de omwonenden van De Meerlanden constateren, wordt opgelost.
Mijn fractie constateert dat de stankoverlast nog steeds niet is opgelost. Het lijkt er ook op dat de structurele klachten van omwonenden de afgelopen jaren – vanaf het moment dat de zogenaamde vergistingsprocessen van start zijn gegaan in 2011 – gegrond zijn geweest.
Deze conclusie trekt mijn fractie uit het feit dat de huidige testen met de geplaatste E-noses (periode 22 januari 2016 – 23 maart 2016) op dagen dat er klachten binnenkwamen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) van omwonenden, ook grote uitslagen gaven die zelfs in de zogenaamde ‘rode zones’ stonden.
De portefeuillehouder heeft op 23 maart 2016, samen met de ODNZKG en een selectief gezelschap van omwonenden uit Rijsenhout een gesprek hierover gehad.

Mijn fractie heeft de volgende vragen:

  1. Waarom heeft u de Raad niet direct geïnformeerd over deze zorgwekkende uitslagen?
  2. Mijn fractie vraagt u de E-nose uitslagen (en eventueel opvolgende uitslagen die tot nu toe hebben plaatsgevonden) – die u reeds met omwonenden heeft gedeeld – de Raad te doen toekomen.
  1. Gezien de huidige testen een bevestiging zijn van de stank – en geuroverlast, vraagt mijn fractie zich af waarom u wilt blijven vasthouden aan de testperiode van 6 maanden?

Naar aanleiding van de Bewonersavond op 23 maart jl. doet u verslag van deze avond aan de inwoners van Rijsenhout.

4. Kunt u aangeven in welke mediakanalen – in het kader van de participatie – u algemeen kenbaar heeft gemaakt dat inwoners van Rijsenhout uitgenodigd waren voor een bewonersavond aangaande De Meerlanden op het Raadhuis te Hoofddorp op 23 maart jl.?

5. Kunt u aangeven op welke wijze u de Dorpsraad Rijsenhout had uitgenodigd voor deze bewonersavond van 23 maart jl.? Wij vragen u in uw beantwoording uw belofte van 21 december 2015 (2015.0057743) mee te nemen.

In uw schrijven van 21 december 2015 stelt u het volgende:
6. ‘De werking van het biofilter is na aanpassing sterk verbeterd
Van medewerkers bij De Meerlanden hebben wij begrepen dat de aanpassing niet volledig is uitgevoerd, maar alleen de onderste laag uit het filter is verwijderd en de oude laag er ‘gewoon weer’ bovenop is gelegd. Klopt dit? Zo ja, gaat u dit nu alsnog wel volledig uitvoeren? Zo nee, waarom niet.

7. U wilde de betonnen wanden van het biofilter niet verhogen, dit in tegenstelling tot wat eerder een oplossing zou zijn. U wilde afwachten wat de resultaten waren van de ingebruikname van de twee nieuwe vergistingstunnels omdat daarmee de stank zou worden opgelost. De nieuwe vergistingstunnels zijn per 24 februari 2016 in gebruik genomen. De stankoverlast is tot op heden niet opgelost. Wanneer gaat u als Bestuurder, De Meerlanden nu opdragen om de betonnen wanden tot de gestelde eis van 75 cm hoog op te trekken? Voor de volledigheid: een vergunning hiertoe is aanwezig.

8.‘Resultaat is dat de Omgevingsdienst NZKG aangeeft dat de geurverspreiding is afgenomen’
De ervaring van omwonenden was telkens dat de geurverspreiding niet is afgenomen. Kunt u verklaren of nader toelichten waarom de Omgevingsdienst NZKG aangeeft dat de geurverspreiding is afgenomen, terwijl de meetresultaten het tegenovergestelde laten zien?

9. ‘Het ontsnappen van geur uit de ontvangsthal tot een minimum beperkt wordt’
Gezien het volgens medewerkers (en omwonenden) een af en aan rijden is van vrachtauto’s die geleegd worden in de ontvangsthal, betekent dit dat de deuren van de ontvangsthal meer open dan dicht zijn. Daarbij duurt een ‘leging’ gemiddeld zo’n 10-15 minuten.
Van beperking van ontsnappen van geur is geen sprake. Omwonenden hebben geopperd om sluizen voor de ontvangsthal te gaan plaatsen. Zodoende vindt de aanbieding van GFT in een afgesloten ruimte plaats en zal dit de geur doen beperken.

Bent u van plan als Bestuurder, De Meerlanden op te dragen dergelijke sluizen te plaatsen. Zo nee, kunt u mijn fractie dan uitleggen waarom u dat niet van plan bent en wilt u in uw antwoord daar de menselijke maat en het leef- en woonklimaat van de omwonenden in meenemen.

10.‘Er worden geen stoffen toegevoegd om de ammoniageur te elimineren, maar een vernevelaar is aangebracht om de digistaatlucht te elimineren’
De vernevelaar zorgt er weliswaar voor dat de stankoverlast van ammonia niet verergert, maar de stankoverlast is niet oplost. Dit heeft mijn fractie tevens bij een werkbezoek van 21 april jl. zelf kunnen vaststellen.

Mijn fractie citeert een wetenschappelijke gevolg van inademen van ammonia: Ammonia is de ammoniak in gasvorm. Bij inademen is het sterk irriterend voor de slijmvliezen en voor de ogen’.

Mijn fractie heeft u al eerder geschreven dat omwonenden aangeven een ‘zure penetrante lucht te ervaren die op de keel slaat’ (referentie: SV HAP 17 juni 2014), wat De Meerlanden zelfs nog met zogenaamde “WC blok verfrissers” heeft willen doen maskeren.

Kunt u aangeven – gezien de ammonia stankoverlast niet is opgelost en het gewenste resultaat daardoor niet is bereikt – of u De Meerlanden opdracht gaat geven zo spoedig mogelijk de stoffen toe te gaan voegen die de ammoniageur geheel doen elimineren?

11. In uw schrijven van 21 december jl. informeert u de Raad dat op grond van het ontbreken van een aanwezige definitie in de ruimtelijke ordening van ‘wat is een bebouwde kom?’ en aanwezige beschikbare jurisprudentie daarover, dat De Meerlanden niet in de bebouwde kom ligt.

Tegenovergesteld informeert u omwonenden aangaande dezelfde vraag in een e-mail van 3 juli 2015 dat de Meerlanden wel in de bebouwde kom ligt. Kunt u aangeven wat nu de juiste verklaring is?

De hele situatie omtrent De Meerlanden en het feit dat zelfs een politieke partij al meerdere jaren pleit voor een oplossing waarbij zij verzoekt de stankoverlast op te lossen bij De Meerlanden, gaat hoe langer hoe meer lijken op een ‘rekken en trekken’ verhaal. ‘We proberen eerst dit en lost dat niets op, dan doen we alsnog dat’. Ondertussen zitten omwonenden in Rijsenhout hierdoor al ruim 5 jaar in een onaangenaam woon – en leefklimaat, nog afgezien van de moedeloosheid die bij menig omwonenden parten speelt, zowel fysiek als psychisch.

Mijn fractie vertrouwt er op dat binnen een afzienbare periode de stankoverlast voor inwoners van Rijsenhout door u wordt opgelost.

In afwachting van uw antwoord, verblijven wij.

Namens de fractie HAP,

Met vriendelijke groet,

Brigitte van der Erve

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!