Beantwoording schriftelijke vragen Voorgenomen naamsverandering van de cultuurinstellingen in het Cultuurgebouw

Onderstaande schriftelijke vragen heeft Manon de Vries-Woolthuis gesteld op 18 februari 2022 aan het college van B&W over Voorgenomen naamsverandering van de cultuurinstellingen in het Cultuurgebouw, deze zijn beantwoord op 9 maart 2022:

Geachte heer, mevrouw,

Op 18 februari 2022 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de
voorgenomen naamsverandering van de cultuurinstellingen in Het Cultuurgebouw.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Is het college op de hoogte gebracht van de voorgenomen naamsverandering naar Cpunt voor
dit in de media verscheen?

  1. Zo ja, is hier overleg over geweest met het college en per wanneer wil men dit doorvoeren?
  2. Zo nee, zijn hier afspraken over gemaakt in de subsidie en wat is de mening van het college over
    deze naamsverandering?

Antwoord:
De naamsverandering is geïnitieerd door Het Cultuurgebouw. Het college gaat hier niet over.
Het college is wel op de hoogte van de voorgenomen naamsverandering; hierover is overleg
geweest met de portefeuillehouder cultuur. In 2021 zijn diverse stukken ter informatie naar de
raad gestuurd waarin melding werd gedaan van de naamswijziging, met als meest recente
voorbeeld de nota Besluit verlening prestatiesubsidie Het Cultuurgebouw 2022 (2021.0002782).
De naamswijziging is beoogd per 1 juli 2022. Oorspronkelijk was het plan om hiermee begin
2022 naar buiten te treden. Dit gaat gekoppeld met een publiciteits-en marketingcampagne.
Voor de jaarlijkse subsidiecyclus stellen wij het Programma van Eisen (PvE) op voor de grote
instellingen, daarin staan de kaders voor deze instelling voor het komende jaar. Het
Cultuurgebouw is zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan. Zij doen dit door middel van
het activiteitenaanbod en de begroting. Dit vormt de basis voor het collegebesluit over de
verlening.

Vraag 2
Kan het college aangeven wie de naamswijziging heeft geïnitieerd en wat de achterliggende
reden is voor deze verandering van de, onder onze inwoners, de (culturele) partners en artiesten
zeer bekende namen naar een nieuwe, overkoepelende naam?

Antwoord:
In de Cultuurnota Haarlemmermeer: ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’
(2012.0016382) is als één van de programmalijnen opgenomen dat Het Cultuurgebouw een spil
is in een netwerk van culturele kernen. De instellingen van Het Cultuurgebouw werken sinds
2011 aan een optimalisering van de dienstverlening en hebben in 2013 een extern bureau
onderzoek laten doen naar de optimale vorm van samenwerking. In 2013 is door de
portefeuillehouder cultuur richting de instellingen van het Cultuurgebouw aangegeven dat de
gemeente vanaf 2015 de subsidie aan één rechtspersoon gaat verlenen. In 2014 hebben de
instellingen van het Cultuurgebouw besloten tot bestuurlijke fusie per 1 januari 2015
(14.071579\secr). Het doel was onder andere om bovengenoemde spilfunctie te bevorderen. In
2018 is de juridische fusie door het Cultuurgebouw gerealiseerd.
De nieuwe naam is tot stand gekomen als onderdeel van een traject voor positionering van Het
Cultuurgebouw. In 2020 is door Het Cultuurgebouw een drieledig traject gestart: een
organisatieontwikkeling, het opstellen en uitwerken van een meerjarenbeleidsplan en tenslotte
een traject om de organisatie te positioneren. Dit laatste omvat een nieuwe huisstijl, een
nieuwe naam en een nieuwe website.
De nieuwe naam is als winnaar uit de bus gekomen na een enquête onder medewerkers en
interne en externe stakeholders van Het Cultuurgebouw, na het ontbreken van afdoende
draagvlak voor een eerder voorstel. Bij dit proces heeft Het Cultuurgebouw een extern
adviesbureau betrokken.

Vraag 3
Weet het college wat de kosten zijn van de voorgenomen naamsverandering? Denk daarbij aan
nieuwe huisstijl, nieuwe materialen, communicatie en andere hieraan gerelateerde kosten.

  1. Zo ja, wordt dit bekostigd uit verstrekte subsidies, van de gemeente of anderszins, of uit eigen
    inkomsten?
  2. Zo nee, wanneer is het college van plan deze informatie te verstrekken aan de raad?

Antwoord:
Wij hebben aan het Cultuurgebouw een prestatiesubsidie verstrekt voor de uitvoering van de
prestatie-eisen uit het Programma van Eisen. De kosten van de voorgenomen naamswijziging
worden geheel gedragen door Het Cultuurgebouw en passen binnen de begroting. Het betreft
interne bedrijfsvoering en daarmee een onderdeel waarin zij autonomie hebben. Onze subsidie
vormt een deel van de inkomstenstroom van Het Cultuurgebouw. In normale jaren, buiten de
coronacrisis om, behaalt Het Cultuurgebouw, naast de jaarlijkse prestatiesubsidie, eigen
inkomsten van circa € 5 miljoen. Ook in 2020 en 2021 zijn de eigen inkomsten van dien aard dat
deze afdoende zijn om de investeringen van de naamswijziging te dekken.

Vraag 4
Is het college het met de fractie van HAP eens dat de verschillende instellingen binnen het
cultuurgebouw hun eigen identiteit moeten kunnen behouden? Zo ja, kan het college
onderbouwen hoe dat vorm krijgt, mocht deze naamsverandering doorgevoerd worden?

Antwoord:
De voormalige labels verliezen niet hun gehele identiteit; de eigenheid van en een verwijzing
naar de verschillende functies zullen in het gebouw zichtbaar zijn. Daarnaast zullen
verschillende doelgroepen op een gerichte en bij de doelgroep passende wijze worden
aangesproken. Wij verwachten dat de voorgenomen veranderingen, zoals de naamswijzigingen,
bijdragen aan de naamsbekendheid van de organisatie. Ook elders in het land is het een trend
een nieuwe naam te kiezen als onderdeel van een steviger profilering van een culturele
instelling. Zie ook de brief van Het Cultuurgebouw aan de gemeenteraad van 22 februari
jongstleden.

Vraag 5
Is het college het met de fractie van HAP eens dat een naamsverandering slechts doeltreffend is
als hiermee meer inkomsten gegeneerd kunnen worden die anders niet mogelijk zijn?

Antwoord:
Het Cultuurgebouw verwacht een positief effect op de bedrijfsvoering wanneer zij zich meer als
eenheid profileren. Er zijn kansen om meer synergie te bereiken, de samenwerking te
intensiveren en meer inkomsten te genereren. Ook verwachten zij juist een kostenreductie,
doordat voormalige separate bedrijfsvoeringsfuncties nu tot één zijn gesmeed. Er is in de
afgelopen jaren efficiencywinst geboekt op gebied van samenwerking en efficiëntere
overkoepelende diensten en afdelingen. Wanneer de organisatieontwikkeling een feit is,
verwachten wij dat Het Cultuurgebouw ook daar efficiënter zal kunnen werken. Voorbeelden
hiervan zijn de technische diensten die van drie naar één gaan, inkrimping van de centrale
directie of het opheffen van vijf oude websites die vervangen worden door één nieuwe site.

Vraag 6
Na een lange tijd van gedwongen sluiting wegens corona moet het voor mensen makkelijk zijn
om de weg terug te vinden naar de culturele instellingen. Is het college het met de fractie van
HAP eens dat een naamsverandering op dit moment geen verstandig besluit is, en voor inwoners
de weg terug naar deze instellingen moeilijken maakt?

Antwoord:
Dat zijn wij niet met de fractie van HAP eens. De culturele sector heeft twee zware jaren achter
de rug, waarvan wij nog na-ijleffecten verwachten. Samen met de instellingen focussen wij op
herstel van de sector zodat zij als vitale en flexibele sector verder kunnen gaan. Wij vinden het
belangrijk dat de professionals van Het Cultuurgebouw zich goed kunnen profileren.
Het Cultuurgebouw werkt er hard aan om het publiek weer de weg naar cultuur te laten vinden
en zorgt er bijvoorbeeld voor dat inwoners ook op de nieuwe website terecht gaan komen
wanneer zij naar de oude websites zoeken.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!