Schriftelijke vragen Woningbouwproject Tudorpark

Onderstaande schriftelijke vragen heeft raadslid Nikkie Elfers gesteld aan het college van B&W op 29 november 2021 over Woningbouwproject Tudorpark:

 

Geacht College,

 

De fractie van HAP is afgelopen periode door bewonersgroep “Bewoners Bennebroekerweg thv Tudorpark” meerdere malen benaderd met betrekking tot verschillende zaken in woningbouwproject Tudorpark. Daarnaast heeft mijn fractie op 15 december 2020 contact gehad met de portefeuillehouder Verkeer over de verkeerssituatie aan het kruispunt Bennenbroekerweg-Laan van York. Het antwoord dat op 14 januari jl. volgde zorgde voor meer vragen bij mijn fractie maar ook bij de bewoners van Tudorpark. Deze signalen zijn aanleiding voor de fractie van HAP uw college nu schriftelijke vragen te stellen.

We hebben voor de duidelijkheid gekozen om de vragen te verdelen in 6 thema’s; Welstandseisen, Communicatie, Verkeerssituatie, Rioolgemaal, Openbare voorzieningen en Algemeen.

 

Welstandseisen

Wij hebben begrepen dat de welstandseisen binnen het project in de loop der tijd gewijzigd zijn.

1)  Is dat juist en kunt u mijn fractie informeren wanneer dat gebeurd is?

2)  Kunt u ons aangeven waarom hiertoe besloten is en of de gemeente Haarlemmermeer zich bewust is van de gevolgen en/of de effecten die dat heeft op de uitstraling van en binnen de wijk?

 

Communicatie

De fractie van HAP begrijpt dat het hier een project betreft en dat er een projectontwikkelaar actief is. Desalniettemin vinden wij dat de gemeente hier ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft richting haar inwoners. Wat de fractie van HAP betreft dragen bij projecten zowel de gemeente als de projectontwikkelaar gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de realisatie van voorzieningen (zoals de inrichting van de openbare ruimte), veiligheid tijdens de bouw(stromen) en duidelijke communicatie naar huidige en toekomstige bewoners.

Mijn fractie komt tot de conclusie dat van de zijde van de projectontwikkelaar de communicatie vaak te wensen overlaat.
Bent u het met de fractie van HAP eens dat deze gang van zaken niet wenselijk is.

1)  Mijn fractie verwacht dat u de projectontwikkelaar hierop zult aanspreken en zo nee, horen wij graag waarom niet.

2)  Ook wil de fractie van HAP weten hoe de inwoners van deze wijk geïnformeerd worden over wijzigingen (in de breedste zin van het woord; van wijzigingen op het gebied van welstandseisen, wanner de bouw 1,5 jaar stil gelegd wordt1, tot praktische zaken als het afsluiten van toegang tot eigen perceel van inwoners2.)

a. Hoe en op welke manier er met en aan inwoners gecommuniceerd wordt en op welke manier er participatie plaats vindt met betrekking tot die wijzigingen.

 

Verkeerssituatie

Projectontwikkelaars zijn verplicht mee te betalen aan infrastructuur en openbare ruimte.
Bovendien hebben we in Haarlemmermeer het uitgangspunt: ‘eerst bewegen dan bouwen.’
Wij constateren dat in het project Tudorpark, inclusief de nog te ontwikkelen woningbouwprojecten, slechts twee in- en uitgangen zijn voorzien voor auto-verkeer.

1) Bent u het mijn fractie eens dat dit voor een wijk van deze omvang te weinig in- en uitgangen zijn om de verkeersveiligheid, verkeersdoorstroom en de bereikbaarheid voor o.a. hulpdiensten te kunnen waarborgen?

Inwoners constateren dagelijks dat het verkeer aan de Nieuwe Bennebroekerweg de snelheidslimiet verscheidt. De wijkagenten hebben hier het afgelopen jaar enkele keren een snelheidscontrole uitgevoerd. Echter is dit geen permanente oplossing voor het garanderen van de verkeersveiligheid van alle deelnemers.

2) Is het college bereidt om te onderzoeken of en welke permanente maatregelen getroffen kunnen worden om de verkeersveiligheid aan de Nieuwe Bennebroekerweg te vergroten.
a. Zo niet, dan vernemen wij hiervoor graag uw motivatie.

Inwoners hebben het vermoeden, bevestigd door decibelmeter applicaties, dat het verkeersgeluid de wettelijke decibelgrens (ver) overschrijd.

3) Is het college bereidt om op deze locatie een verkeersonderzoek te laten uitvoeren?

De bewonersgroep vraagt zich af of het uitgangspunt ‘eerst bewegen dan bouwen’ wel op een juiste manier is ingeschat.

4) Bent u bereid te onderzoeken of het uitgangspunt ‘eerst bewegen dan bouwen’ op de juiste manier is ingeschat en uitgevoerd?

  1. Zo ja, op welke termijn kunt u de raad hierover informeren.
  2. Zo nee, dan hoort mijn fractie graag of het college tevreden is met de huidige en toekomstigontsluiting van de Bennebroekerweg.

 

Rioolgemaal

Van 2018 t/m de zomer van 2020 hebben er problemen plaats gevonden met het rioolgemaal aan de Bennebroekerweg, zeker de betreffende straat had in die periode wekelijks en met name in de weekeinde last van verstoppingen.
Het is de bedoeling dat nieuwbouwwijk Zuidasteier toegevoegd wordt aan hetzelfde rioolgemaal als waar Tudorpark op aangesloten is.

1) Kunt u ons aangeven of het rioolgemaal bestand is tegen de komst van de 700 woningen in de Zuidransieter?

a. Zo niet, kunt u ons aangeven welke maatregelen worden genomen om verdere overlast te voorkomen én om te waarborgen dat de nieuw te bouwen woningen op verantwoorde wijze op het riool kunnen worden aangesloten?

 

Openbare voorzieningen

Vanaf het bewonen van de eerste huizen (2015) tot aan de zomer van 2020 zijn er geen voorzieningen voor huishoudelijk afval aanwezig geweest in Tudorpark. De inwoners hebben hun afval 4 jaar moeten wegbrengen naar ondergrondse containers in omliggende wijkwinkelcentra (oa Toolenburg & Floriande, afstand rond de 4,5km).

In de zomer van 2020 zijn er na veel aandringen van de inwoners bovengrondse containers geplaatst als noodoplossing. De inwoners van Tudorpark hebben echter gedurende deze gehele periode (vanaf 2015) de volledige afvalstoffenheffing betaald.

1)  Hoe kan het gebeuren dat de inwoners 4 jaar in hun eigen wijk hun huisvuil niet kwijt konden?

2)  Wanneer verwacht u dat de definitieve oplossing geplaatst wordt? De noodoplossing zorgt voor veel bijplaatsing (ook wel dumpafval), u kunt zich voorstellen dat dit negatief effect heeft op de leefbaarheid van de wijk.

3)  Welke acties onderneemt u of bent u bereid te nemen om de negatieve effecten van de bij plaatsingen te minimaliseren?

4)  Bent u bereid de inwoners van Tudorpark met terugwerkende kracht te compenseren in de afvalstoffenheffing over de periode 2015 (vanaf het moment dat de eerste woningen werden betrokken) t/m 2020 (het moment van het plaatsen van gedegen afvalvoorzieningen voor glas, plastic, papier & karton).

a. Zo niet, dan zien wij hier graag uw motivatie voor.

5)  Bent u het met mijn fractie eens dat de planning voor het plaatsen van gedegen afvalvoorzieningen voor een bouwproject als Tudorpark niet goed is geweest en hoe garandeert u mijn fractie dat dit in toekomstige bouwprojecten niet meer gebeurt?

a. Bent u het met ons eens dat u de projectontwikkelaar hierop aanspreekt zowel voor dit bouwproject, voor andere lopende bouwprojecten en voor bouwprojecten in de toekomst?

Naar inwoners is gecommuniceerd dat er binnen 6 maanden na de oplevering van de eerst huizen (medio 2015) speelvoorzieningen geplaatst zouden worden.
Na 3 jaar meermaals contact van inwoners naar de projectontwikkelaar en de gemeente over de stand van zaken ivm nog steeds niet aanwezig zijn van een speelvoorziening werd er uiteindelijk aangegeven dat deze in de zomer van 2018 geplaatst zouden worden. Vanaf 2018 tot op heden zijn er uiteindelijk een (aantal) speeltuinen geplaatst in de Tudorpark wijk. Op de bouwtekening staat ook een speelvoorziening aan de Bennebroekerweg. De inwoners hebben daar in de periode van zomer 2018 t/m zomer 2021 zelf een speelplaats gemaakt3.

6) Wanneer verwacht u dat de op de bouwtekening geplaatst speeltuin geplaats wordt?

a. Bent u het met mijn fractie eens dat het de projectontwikkelaar verwijtbaar is dat de afspraak van de plaatsing termijn van gedegen speelvoorzieningen niet gehaald is en dat de gemeente Haarlemmermeer hierin ook een verantwoordelijkheid heeft naar haar inwoners en verzuimd heeft in haar plicht en verantwoordelijkheid?

 

Algemeen

De fractie van HAP is van mening dat er binnen het Tudorpark bouwproject veel problematiek ontstaan is. Wij vernemen graag uw visie naar hoe deze ontstaan zijn, hoe u deze gaat oplossen en hoe deze problemen bij toekomstige bouwprojecten voorkomen zouden kunnen worden.

Daarnaast zijn wij benieuwd naar uw visie hoe er rekening gehouden is met de belangen van de inwoners. En waar inwoners die, soms jaren, problemen en overlast ervaren zich kunnen melden. Zeker in het geval wanneer zij van het kastje naar het muurtje gestuurd worden door de ontwikkelaar en de gemeente. Dit laatste vanwege het argument dat alle betrokkenen naar elkaar wijzen vanuit overlappende en verschillende verantwoordelijkheden.

 

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk.

 

Namens de fractie van HAP,

 

Nikkie M. Elfers

page4image5005184

Bijlage

1. Bij de rode pijl is een hek te zien die de toegang van de Nieuwe Bennebroekerweg (huidige Laan van York) naar het achtergelegen bouwterrein afgesloten heeft tijdens de 1,5 jaar stilstand van de bouw.

2. In het rode kader is het hek te zien wat de toegang tot de achtertuinen, eigen perceel, van de inwoners blokkeert.

page4image11281968

3. Het door de inwoners zelf aangelegde speeltuintje.

page5image11397072

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!