Sportfaciliteiten langs wandelroutes en in wijkparken

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W

Geacht College,

Het verheugde HAP afgelopen najaar in de Programmabegroting 2018-2021 te lezen dat er nieuw sportbeleid opgesteld wordt. Vooral omdat we dat al eerder verwachtten en niet zagen verschijnen. In deze Programmabegroting lazen we ook dat u binnen het uitvoeren van de programmalijnen ‘van Sportstimulering naar duurzaam bewegen’ en ‘Sport en bewegen in de openbare en fysieke ruimte’ het accent in aandacht gaat verleggen naar de groep volwassenen, ouderen en kwetsbaren. De ambitie van het college is en blijft het verhogen van het aantal inwoners dat de Nederlandse norm gezond bewegen haalt.
Enige jaren geleden, bij het bespreken van de evaluatie van de Sportnota ‘Sport in een beweeglijk perspectief’, kwam de extra inzet gericht op oudere inwoners ook al aan de orde. HAP heeft toen gepleit voor het aanleggen van informele sportfaciliteiten langs wandelroutes en in wijkparken. Toestellen waar iedereen gebruik van kan maken in zijn of haar eigen tijd en tempo en zonder dat dit in verenigingsverband hoeft te gebeuren. De portefeuillehouder heeft toegezegd nadrukkelijk te kijken of die faciliteiten aangebracht kunnen worden. Er zou gekeken worden wat de behoefte is van deze doelgroep en hoe en waar deze faciliteiten voor oudere inwoners gecreëerd kunnen worden.
Deze raadsperiode zijn de raad -voor zover wij hebben kunnen nagaan- geen voortgangsrapportages met betrekking tot de Sportnota ‘Sport in een beweeglijk perspectief’ voorgelegd. Zoals u zult begrijpen is HAP wel benieuwd naar de geboekte resultaten en dus naar de actuele stand van zaken, met name voor wat betreft de aanleg van informele sportfaciliteiten. Daarom heeft mijn fractie de volgende vragen aan uw college:

  1. Heeft de toegezegde inventarisatie plaatsgevonden naar de behoefte van genoemde doelgroep aan informele sportfaciliteiten in de openbare ruimte?
  2. Kunt u ons aangeven met welke partners in de wijken en kernen u tot de definitieve keuze van locaties bent gekomen?
  3. Kan het college bedoelde inventarisatie aan de raad beschikbaar stellen?
  4. Op welke locaties zijn inmiddels toestellen geplaatst op basis van deze inventarisatie?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk,

Namens de fractie van HAP,

Johan Rip
Fractievoorzitter HAP

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!