Stankoverlast De Meerlanden in Rijsenhout

In de afgelopen jaren, hebben wij als fractie veel vragen gesteld uit naam van de omwonenden van de Meerlanden. Met regelmaat en met centraal één terugkerende vraag: wilt u er zorg voor dragen dat de geur/stankoverlast die de omwonenden van de Meerlanden constateren, wordt opgelost.

Telkenmale antwoordt u dat u de zaak ‘zeer serieus neemt’ en er ‘alles aan doet om dit probleem op te lossen’. Mijn fractie constateert dat de communicatie richting de omwonenden van de Meerlanden van dienaard is, dat zij geen enkel vertrouwen meer hebben in uw beloftes. Ook mijn fractie heeft in dit dossier meerdere malen moeten appelleren aan uw toezeggingen en gevraagd wat de stand van zaken is.

Constaterende dat de klachten m.b.t. de geur- en stankoverlast nog immer structureel en regelmatig gemeld worden bij de Omgevingsdienst (periode jan-sep 2015: 72 klachten/ 2 per week), de Gemeente Haarlemmermeer een groot aandeelhouder is in dit afvalverwerkingsbedrijf, mijn fractie al ruim anderhalf jaar aan u vraagt het probleem op te lossen, wil mijn fractie nu graag antwoord op de volgende twee hoofdvragen en antwoorden op de nog openstaande vragen van de afgelopen twee jaar.

Hoofdvragen

1. Welk resultaat heeft het College geboekt met haar inspanningen om de klachten te reduceren en de
geur/stankoverlast op te lossen?

2. Indien de geur/stankoverlast niet opgelost wordt, wil mijn fractie graag het volgende van u weten: is het
College bereidt om de onderdelen waar stankoverlast door wordt veroorzaakt op een andere locatie
te gaan verwerken? Een (nog nader te bepalen) locatie daar waar inwoners zo min mogelijk
stank/geuroverlast ondervinden.
Zo nee, wilt u de Raad dan uitleggen waarom u dat niet van plan bent te doen?

Nog openstaande vragen:
1. is het biofilter aangepast en wat zijn daar de resultaten van?
2. is er zorg gedragen voor betere afzuiging en wat zijn daar de resultaten van?
3. worden de deuren van de ontvangsthal daadwerkelijk dichtgehouden en wat zijn daar de resultaten van?
4. zijn er stoffen toegevoegd om de ammoniakgeur te elimineren en wat zijn daar de resultaten van?
5. zijn de roosters van de ontvangsthal vervangen en wat zijn daar de resultaten van?
6. kunt u het ‘Geurbeleid’ van de Provincie aan de Raad doen toekomen?
7. kunt u een tijdspad – of zoals u heeft aangegeven ‘de strakke planning’ – m.b.t. tot de bouw van de twee extra tunnels de Raad doen toekomen;
8. de noodoplossing (gordijnen voor hal en afzuiging) is tot eind 2015 ‘gedoogd’. Dit betekent dat per 1 januari 2016 een andere oplossing gerealiseerd moet zijn voor het opslaan van de voormalige buitenopslag. Kunt u de Raad infomeren wat die oplossing als dan betreft?
9. wanneer gaat de E-nose apparatuur geplaatst worden?
10. hoe lang gaat de meting plaatsvinden en wanneer kan de Raad de resultaten daarvan verwachten?
11. wanneer gaat u de beloofde (13mei15) vervolg-Buurtbijeenkomst organiseren? Wij verzoeken u daarbij ook de Dorpsraad Rijsenhout hiervoor uit te nodigen.
12. wanneer gaat u de bijeenkomst m.b.t. de toelichting op het Bestemmingsplan Rijsenhout organiseren en hoe gaat u de geïnteresseerden hiertoe uitnodigen?
13. wanneer komt u met een toelichting op het bestemmingsplan richting de Raad t.a.v. de kwestie of de Meerlanden wel/niet in bebouwde kom ligt en wat als dan wel/niet is toegestaan volgens het bestemmingsplan.

In de bijlage stuur ik u een chronologisch overzicht van het ‘Meerlanden dossier’ opgesteld door HAP ter verduidelijking.

——————————————————————————————

Chronologie dossier Meerlanden – Stankoverlast

1. Constatering stankoverlast sinds 2011. Start van vergistingsprocessen.
2. Mei 2014: buurt meldt zich bij HAP
3. Juni 2014: gemoederen zeer verhit; willen ‘de boel’ zelfs laten stilleggen
4. 17jun14: HAP stelt SV’s (1) over stankoverlast
o 8aug2014: HAP vraagt obv Reglement van Orde waar de ASV blijven
o 22aug2014: HAP ontvangt de antwoorden
5. 5aug14: Meerlanden door Omgevingsdienst krijgt dwangsom van €15.000 per overtreding opgelegd met max van €150.000,-
o er is geen omgevingsvergunning voor open compostering/vergisting
o Gemeente HLMR krijgt hiervan afschrift
o Conclusie Omgevingsdienst: ‘onaanvaardbare breuk op het belang van bescherming van het milieu’
6. 22aug14: ASV College op 17jun14 ontvangen
o het zou niet gaan om een structureel klachten patroon
o er komen extra tunnels die mogelijk de geuroverlast oplossen
o Meerlanden is gehouden de volgende acties uit te voeren om exacte oorzaak te achterhalen en zo mogelijk weg te nemen:
 Biofilter wordt aangepast -> wordt ‘in het bijzonder’ aangemerkt dat deze aanpassing de klachten zal doen wegnemen
 Zorg dragen voor betere afzuiging
 Deuren moeten zoveel mogelijk dichtgehouden worden
 Stoffen worden toegevoegd om ammoniakgeur te elimineren
 Roosters van ontvangsthal worden vervangen
o Indien deze integrale maatregelen geen gewenst effect geven, zal College met Meerlanden praten en praten over een aanpak om dagelijks onderzoek plaats te laten vinden door een onafhankelijk instantie
7. 28aug14: HAP stelt vragen (2) tijdens Vragenuur van de Raad
o wederom zegt College eea serieus te nemen, maar moeten de Meerlanden wel een kans geven om te zorgen dat acties uitgevoerd kunnen worden
o er zou tevens een ‘Geurbeleid’ in de maak zijn bij Provincie (na zomerreces 2014 klaar)
8. 26nov14: HAP constateert dat de half-compestering die op het terrein ‘bewaard’ werd nu opgeslagen wordt in een loods, maar die heeft geen deuren, waardoor de stankoverlast blijft.
9. Dec14: optreden van directeur van de Meerlanden richting omwonenden houdt (op zijn zachts gezegd) te wensen over. Meerdere gemeenten (Bloemendaal, Aalsmeer, Lisse) worden hierover in kennis gesteld door omwonenden. Allen verwijzen echter naar Gemeente Haarlemmermeer.
10. 29jan15: HAP stelt wederom vragen (3) tijdens Vragenuur van Raad
o College heeft brief van inwoner over stankoverlast d.d. 15nov14 nog steeds niet beantwoord
o Wat is de status van de acties die door Meerlanden genomen moesten worden (28aug14)
o Antwoord College: zal op korte termijn met Meerlanden in gesprek gaan om de status te bespreken en te vragen wat zij hebben gedaan aan het probleem. HAP vraagt daarop aan College om ook met de omwonenden te gaan spreken. College zegt toe dit te gaan doen.
11. 4feb15: Meerlanden komt met bericht naar buiten dat de (bouw)vergunning van betreffende tunnels geregeld is en er binnen een paar maanden gebouwd gaat worden. Teven melden zij dat door die ‘nieuwbouw’ geen geuroverlast meer aanwezig zal zijn. Ook is de oorzaak van de geuroverlast duidelijk: op het vergisten en composteren worden bacteriën losgelaten op het GFT-afval. Dat was niet in balans. Balans zou nu beter zijn.
12. 13mei15: Ruim 3 maanden (!) na belofte van College (29jan15) vindt gesprek met omwonenden plaatst (Buurtbijeenkomst). College en Omgevingsdienst zijn aanwezig
o directie wordt via Raad v Commissarissen aangesproken op wijze van communiceren met omwonenden
o College heeft ook overleg met Omgevingsdienst over feit dat Meerlanden zich aan regels moet (gaan) houden
o Tunnels blijken nog niet gebouwd te worden; er dient nog een aanbesteding plaats te vinden
o Buitenopslag is verplaatst naar hal welke nu dichtgemaakt zou zijn met gordijnen en voorzien van afzuiging; DIT BETREFT EEN NOODOPLOSSING en wordt GEDOOGD TOT EIND 2015.
o Voor realisatie van 2 extra tunnels zijn strakke termijnen afgesproken
o College zegt toe:
 Onderzoek te doen en beschikbaarheid van E-nose apparatuur om te plaatsen en monitoren van geuroverlast
 Binnen 1 maand (=jun15) moet mogelijkheid van E-nose inzichtelijk zijn zo ook de planning (niet gebeurd)
 In sep15 zal opnieuw een buurtoverleg georganiseerd worden mbt stand van zaken (niet gebeurd)
 Te zorgen voor een toelichting op het bestemmingsplan t.a.v. de kwestie ‘ligt de Meerlanden wel/niet in bebouwde kom en wat is dan wel/niet toegestaan volgens het bestemmingsplan’. Geïnteresseerden ontvangen een uitnodiging voor een bijeenkomst die daartoe georganiseerd gaat worden (niet gebeurd).
13. 14aug15: inwoner schrijft brief aan verantwoordelijk wethouders en vraagt naar stand van zaken mbt afspraken van 13mei15. Hierop is geen antwoord gekomen richting schrijver.
14. 8okt15: HAP leest in lokale media dat er per 1 nov 2015 een nieuwe directeur start
15. nov15: HAP concludeert dat de stank/geuroverlast- klachten nog immer structureel van aard zijn. Periode jan-sep 72 klachten (8 klachten per maand/2 per week)

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!