Uitleg standpunt HAP toekomst AM Groep – 23 maart 2015

Zoals u wellicht bekend is, is er een voorgenomen besluit van het college om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) AM Groep af te bouwen. Daar is veel onrust over ontstaan bij de AM Groep (de organisatie).
Wat zijn de gevolgen van deze ontbinding van de GR voor de AM Groep? Is het verantwoord om dit te doen; het is immers nu een goedlopend bedrijf? Wat gebeurt er met de kwetsbare doelgroep huidige WsW-ers? Begrijpt men wel wat dit voor deze kwetsbare doelgroep en de overige personeelsleden betekent?

Met betrekking tot dat laatste, kan ik kort zijn: Ja, dat begrijpt HAP.
We begrijpen daarbij ook de emoties en reacties die deze afbouw teweeg brengt.

Om u als lezer daar meer inzicht in te geven – en waarom HAP achter deze afbouw staat – zetten we graag een paar feiten op een rijtje.

Wat houdt de Gemeenschappelijke Regeling eigenlijk in?
De Regeling behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de sociale werkvoorziening; de zogenaamde WsW-ers. Het draagt daarbij de zorg voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de in de wet opgedragen taken.

De Regeling is een ‘openbaar lichaam’, welke bestaat uit 5 gemeenten met elk één wethouder die zijn/haar gemeente vertegenwoordigd binnen de Gemeenschappelijke Regeling, te weten: Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer.

Wat wijzigt er precies?
In 2013 zijn de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) en de regering tot een Sociaal Akkoord gekomen. In dit Sociaal Akkoord is overeengekomen dat per
1 januari 2015 de Participatiewet arbeidsplaatsen garandeert voor mensen met een arbeidsbeperking. Uitgangspunt van de Participatiewet is om alle verschillende regelingen (Wajong, WSW en WWB) voor mensen die kunnen werken, maar zijn aangewezen op ondersteuning, op te nemen in één regeling die door gemeenten uitgevoerd dienen te worden.

Als het goed loopt, waarom dan de GR AM Groep afbouwen?

Uit onderzoeken blijkt dat de huidige manier van uitvoeren binnen de GR AM Groep niet aansluit bij de Participatiewet. De vijf AM-gemeenten willen bij de invoering van de Participatiewet meer vrijheid krijgen om zelf, per gemeente, een integraal beleid op het gebied van re-integratie vast te stellen. Zo kunnen ze meer grip krijgen op de uitvoering, beleid sneller aanpassen en werken aan werk dichter bij de thuisomgeving van de inwoners.

Uit de onderzoeken blijkt ook dat het huidige (werk)concept binnen de AM Groep in de nabije toekomst geen duurzame en sluitende exploitatie zal voortbrengen.

Binnen de GR AM Groep worden alleen de doelgroep WsW-ers begeleid naar een baan. Iets waar de AM Groep heel goed in is gebleken voor deze specifieke kwetsbare doelgroep. Vanaf 1 januari 2015 stromen er, door de komst van de Participatiewet, geen WsW-ers meer in bij de AM Groep. Dat betekent dat de formule die zo goed werkt bij de AM Groep in de toekomst niet meer zal werken. De huidige WsW-ers stromen langzaamaan uit de AM Groep (natuurlijk verloop) en zal de AM Groep financieel niet meer tot een sluitende exploitatie komen; dat wat juist de kracht is van deze organisatie.

Maar wat is dan het alternatief?
Hierop anticiperen nu de 5 gemeenten. Zij willen voorkomen dat er in de toekomst ‘gedwongen ontslagen’ gaan vallen.

Daarom onderzochten en onderzoeken de gemeenten hoe zij de huidige WsW-ers kunnen blijven ondersteunen en begeleiden naar banen op de arbeidsmarkt. Bij die onderzoeken staat de ‘menselijke maat’ centraal. Het is een gegeven dat WsW-ers moeilijk kunnen omgaan met veranderingen en dit tot (meer) verzuim kan leiden. Zaak dus om arbeidsvoorwaarden arbeidsovereenkomsten en werkplekken (o.a. beschut werk) zoveel mogelijk bij hetzelfde te laten en ook daar waar het mogelijk is hun begeleiders (overige personeelsleden bij de AM Groep) daarin mee te nemen.

De 5 gemeenten begrijpen dan ook dat de kennis en expertise van de zogenaamde niet-gesubsidieerde personeelsleden zo veel mogelijk behouden moet blijven daar waar het binnen de kaders kan.

Haarlemmermeerse Werkorganisatie
Gemeente Haarlemmermeer loopt voorop ten opzichte van de andere 4 gemeenten. Haarlemmermeer heeft reeds onderzocht hoe bovengenoemde te borgen. Er is daarom een business-case uitgewerkt waarbinnen voor de huidige WsW-ers een duidelijke plek mét behoud van dat wat voor hen zo belangrijk is, te bewerkstelligen.

HAP heeft in december 2014 daartoe meerdere concrete kaders (8) meegegeven aan het college om de business-case van Haarlemmermeer verder uit te gaan werken. Een van die kader is onder andere een mogelijkheid in te bouwen waarbij de andere 4 gemeenten – als zij dat willen – kunnen aansluiten. Haarlemmermeer houdt dan de verantwoordelijkheid en de regie van de ‘bedrijfsvoering’ binnen de nieuw op te richten werkorganisatie in eigen handen en kan daardoor indien noodzakelijk, flexibel, effectief en efficiënt inspelen op de sociaal maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst in relatie tot het re-integreren van mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt.

Zo concreet zijn niet veel andere partijen geweest.

Het verslag van die Raadssessie is niet langer meer geheim (sinds 5 maart 2015). Wellicht interessant voor u om dit verslag eens te lezen. Klik op deze link

Motie voor nog een nieuw onderzoek
Afgelopen donderdag, 19 maart 2015, werd een motie ingediend door 2 partijen die identiek en gelijktijdig ingediend zou worden binnen de 5 deelnemende gemeenten. Zo werd de OR van AM Groep op 16 januari jl. beloofd tijdens een eigen georganiseerde bijeenkomst waarin zij haar visie op de onderzoeksrapporten van KPMG en IROKO deelden met uitgenodigde Raadsleden uit alle 5 gemeenten.

De motie die in Haarlemmermeer werd ingediend was echter van volledig andere inhoud dan de moties die in de andere gemeenteraden werden ingediend en in stemming gebracht. In de andere gemeenteraden waren er zoveel tegengeluiden van partijen met betrekking tot de inhoud van de motie die in Haarlemmermeer werd ingediend, dat ook daar die motie het met die inhoud niet zou halen. Het zou voor nog meer onrust en vertraging zorgen, bepleitten de raadsleden, juist daar waar het bij deze kwetsbare doelgroep niet gewenst is. Daarom hebben de andere gemeenteraden een andere invulling gegeven aan de inhoud van de motie, waardoor uiteindelijk geen identieke motie in alle 5 gemeenten is/wordt ingediend.

Waarom niet eerder AM Groep voorbereiden op toekomst?
In de vorige raadsperiode is er voldoende tijd geweest om met de komst van de Participatiewet de AM-groep (GR en de organisatie) voor te bereiden op de toekomst. Dat is aantoonbaar toen niet gedaan. Daarbij is niet geschroomd scenario’s en toekomstplannen die AM-groep medewerkers hadden voorgelegd, weg te wuiven.

Nu pro-actief AM groep zorgvuldig voorbereiden op de toekomst
De rapporten die er nu liggen, de onderzoeken die hebben plaatsgevonden, de pro-actieve aanpak en uitwerking die het huidige Haarlemmermeerse College ons heeft laten zien, geeft HAP voldoende vertrouwen dat zij een transformatie van de AM Groep naar een nieuw op te richten Haarlemmermeerse Werkorganisatie zorgvuldig, met de menselijke maat centraal en sociaal betrokken, voorbereidt.

Ik kan u hier niet veel meer over informeren of toelichten. Op de inhoud van de onderzoeksrapporten en de uitwerking met betrekking tot de transformatie van de AM Groep-organisatie ligt een geheimhouding.

Uw bevinding, conclusie, beoordeling
Ik kan u zeggen dat HAP en ik als woordvoerder op deze portefeuille een weloverwogen en zorgvuldig besluit kan maken met alle beschikbare informatie omtrent de afbouw van de GR AM Groep en de transformatie van de AM Groep (de organisatie) naar een nieuwe Haarlemmermeerse Werkorganisatie. Een transformatie waarbij de menselijke maat centraal staat. De inhoud, daar waar het dus om gaat en niet om het politieke gewin.

Het is daarom dat ik de conclusies, beoordelingen en bevindingen aan ú over laat.

Brigitte van der Erve
Vice-fractievoorzitter
Woordvoerder Werk & Inkomen

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!