Voorgenomen bouw Biomassacentrale terrein de Meerlanden

Onderstaande vragen nav voorgenomen bouw Biomassacentrale op terrein de Meerlanden zijn gesteld door HAP.

Geacht College,
Er bereiken ons verontrustende signalen uit Rijsenhout van het voornemen om op het terrein van de Meerlanden in Rijsenhout een Biomassacentrale te plaatsen, op nog geen 100 meter van aangrenzende woningen. Uit de signalen maken wij op dat de vergunningaanvraag al is ingediend en/of komende week zal worden ingediend. In grote lijnen bestaat het beeld dat er een centrale komt met drie grote hoge schoorstenen en drie grote ovens, die 24 uur per dag en 7 dagen per week operationeel zal zijn.Een aantal inwoners heeft een brief ontvangen van de Meerlanden waarin is aangegeven dat de nieuwste filters worden gebruikt om alle vervuilende stoffen eruit te filteren. De HAP fractie deelt de zorgen van direct omwonenden, mede gezien de recente stankoverlast en de vele inspanningen die nodig waren om deze overlast weg te nemen. Wij hebben daarom de volgende vragen aan uw college:

1. Bent u op de hoogte van het voornemen om een Biomassacentrale te plaatsen op het terrein van Meerlanden?
2. Kunt u ons aangeven of, gezien de recesperiode, de (al dan niet) lopende vergunningaanvraag en de signalen van verontruste inwoners, de gemeenteraad tijdig in de gelegenheid wordt gesteld hier haar mening over te vormen en te uiten alvorens er onomkeerbare stappen worden gezet?
3. Kunt u ons aangeven door wie en hoe inwoners van Rijsenhout betrokken zijn bij dit voornemen?
4. Kunt u ons aangeven op welke wijze de Dorpsraad Rijsenhout betrokken is?
5. Bent u bekend met een wetenschappelijk onderzoek uit de Verenigde Staten waaruit blijkt dat biomassa behoort tot de grootste milieuvervuilers en dat Biomassacentrales 50% meer CO2 uitstoten
dan de grootste CO2 vervuiler, steenkool?
6. Bent het met ons eens dat de bedrijfsvoering van de Meerlanden op genoemde locatie op gespannen voet staat met het woonplezier van omwonenden en met dit voorgenomen plan van een
Biomassacentrale dit een te grote wissel trekt op de leefbaarheid van direct omwonenden?
7. Wij constateren enorme bedrijvigheid in en rondom Rijsenhout. Er is onduidelijkheid over de bebouwde kom grens. Kunt u aangeven of het terrein van de Meerlanden wel of niet binnen de bebouwde kom ligt en/of bebouwde kom grenzen aangepast gaan worden op basis van huidige ontwikkelingen?

In afwachting van uw antwoord,
Namens de fractie van HAP,
Johan G.Rip
Fractievoorzitter

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!