Vragen over privacy (AVG) en gebruik Kaspersky software

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

Geacht College,

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacyverordening, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Een zeer complexe opgave voor de gemeente Haarlemmermeer, mede door de decentralisatie in het sociaal domein, de verdere overheveling van overheidstaken naar de gemeente en de toenemende gegevensuitwisseling van gegevens met (keten)partners. Echter, de datum van 25 mei is nu ruim een week verstreken en mijn fractie vraagt zich af in hoeverre de overgang soepel is verlopen. Voldoet Haarlemmermeer volledig aan de AVG? Mede daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. In hoeverre is Haarlemmeer AVG-proof? Is de deadline van 25 mei gehaald en kunt u aangeven of meteen alle zaken rondom de AVG op orde waren of wordt er achter de schermen nog druk gewerkt om één en ander op orde te krijgen?
  2. In hoeverre hebben verbonden partijen en partijen aan wie de gemeente Haarlemmermeer subsidie verleend de AVG geïmplementeerd?
  3. Zijn de medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer meegenomen in het traject van de AVG en zich hierdoor bewust van de veranderingen die de AVG met zich meebrengt?
  4. Op welke wijze wordt met de inwoners van Haarlemmermeer gecommuniceerd over de consequenties van de AVG? En waar kunnen inwoners van Haarlemmermeer hun persoonlijke gegevens inzien?

    Een goed voorbeeld waar de complexiteit van de nieuwe regelgeving naar voren komt is het gebruik van Whatsapp, onderdeel van Facebook, door de gemeente. HAP is groot voorstander van deze vorm van digitale bereikbaarheid, echter kleven er ook nadelen aan het gebruik van ‘buitenlandse’ apps. Het is namelijk onbekend waar een Amerikaans bedrijf, zoals Whatsapp persoonlijke gegevens opslaat of wat ze hier verder mee doen.

  5. Kan het College aangeven of dit specifieke voorbeeld is getoetst aan de AVG? Zo ja, wat zijn de bevindingen? Zo nee, waarom niet?

Een ander voorbeeld dat te maken heeft met de beveiliging van persoonsgegevens – en wat ook recentelijk de media heeft gehaald – is het gebruik van antivirus software van Kaspersky door de Rijksoverheid. Het kabinet heeft besloten uit voorzorg het gebruik van deze Russische software uit te faseren vanwege risico’s op misbruik, sabotage en digitale spionage.1

6. Is de gemeente bekend met dit bericht? En zo ja, heeft de gemeente lopende contracten met deze partij?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk,

Namens de fractie van de HAP,
Hoogachtend,

Tim van Essen
Fractielid

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!