Zienswijze bij concept beleidskader mobiliteit

Onderstaand de zienswijze die HAP indient bij het concept beleidskader mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam:

Geacht Bestuur,

Wij ontvingen van u het concept Beleidskader Mobiliteit. Tot 7 november 2017 biedt u ons de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen alvorens het concept met de reactie op de ingediende zienswijzen ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de Regioraad.

De lokale politieke partij HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek) maakt graag gebruik van deze mogelijkheid.
Op de eerste plaats stellen wij dat HAP de gemeenschappelijke zienswijze, zoals verwoord door de samenwerkende gemeenten in het Amstelland-Meerlandenoverleg, ook onderschrijft.
Ook HAP kan zich vinden in de beschrijving van de ontwikkelingen en de daar door u aan verbonden conclusies.
Evenzeer geven de samenwerkende gemeenten in het Amstelland-Meerlandenoverleg u nog een aantal punten mee met het verzoek het Beleidskader voor zover nodig hierop aan te passen. Ook dat onderschrijven wij, maar HAP wenst een aantal zaken nog iets explicieter onder de aandacht te brengen.

Bij de ‘Strategische Opgaven’, onder het kopje ‘Inzet Vervoerregio’ stelt u dat er bij de afwegingen gekeken wordt naar de bereikbaarheid van deur tot deur, daar waar de netwerken elkaar versterken en naar het slim combineren van modaliteiten.

De samenwerkende gemeenten in het Amstelland-Meerlandenoverleg stellen in hun ingediende zienswijze, dat zij vragen om voldoende aandacht voor de sociale functie van het openbaar vervoer en voor minder zelfstandige reizigers, die ook in staat moeten zijn om van het mobiliteitsysteem gebruik te blijven maken.

HAP onderschrijft dat, maar wij stellen dat dit toch wat te vaag is geformuleerd. Dat motiveren wij als volgt:
Het overkomt HAP (maar ook de andere partijen in onze gemeenteraad) regelmatig, dat inwoners zich met noodkreten naar de lokale politiek wenden als er bekend wordt, dat er veranderingen worden aangebracht in de frequentie van buslijnen en in de routering ervan. Evenzeer worden wij aangesproken als er bushalten worden verplaatst, opgeheven of samengevoegd. Ook het opheffen van lijnen en het instellen van nieuwe lijnen zorgt voor vragen aan de lokale politiek, die vaak gepaard gaan met verwijten over de afwezigheid van ‘participatie- en/of inspraaktrajecten’.

Het is in toenemende mate moeilijk, zo niet onmogelijk uit te leggen aan onze inwoners, dat de beslissingsbevoegdheid niet bij de gemeenteraad, maar bij de VRA ligt.

Daarom stellen wij, dat de stemmen van de vertegenwoordigers van een gemeente in de Stadsregio, waar zaken spelen, die specifiek op zeer lokaal niveau hun uitwerking hebben (verslechtering in de bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen of instellingen met een sterke lokale sociale functie en ook zelfs verkeersveiligheidsaspecten) verzwaard horen door te werken in de uiteindelijke beslissing, omdat die gemeenteraad bij uitstek het gremium is, dat van de lokale situatie op de hoogte is en beter in staat zal zijn de afweging te maken of een aanpassing in de routering, de haltering o.i.d. wenselijk is. Hierin kunnen pilots en experimenten met gemeenten een belangrijke rol spelen.

HAP is graag bereid om samen met de Vervoerregio, en andere partijen, e.e.a. binnen de wettelijke kaders uit te werken en daarmee in te spelen op een sterke behoefte onder de lokale inwoners.

Hoogachtend,

J. Rip
Fractievoorzitter HAP

 

 

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!