Van A naar Beter

Ook nieuwe inwoners zullen gaan werken in Haarlemmermeer of in de regio. Dat vraagt aandacht voor mobiliteit: meer wegen, beter openbaar vervoer of beide? Een gemeentegrensoverschrijdend vraagstuk: hoe sluit de lokale mobiliteit aan op het regionale verkeersnetwerk? Haarlemmermeer kiest een route vanuit regionaal perspectief met oog voor lokale knelpunten. Dat vraagt om maatwerk waarbij volgens HAP juist bij uitstek een rol voor de gemeenteraad is weggelegd. Juist lokaal kan een betere afweging worden gemaakt tussen kosten en baten van busverbindingen. Daarom vindt HAP dat als het regionaal niet goed kan worden geregeld, we het gewoon lokaal moeten doen. HAP heeft hier zo nodig extra middelen voor over.

Kortom
  • De gemeente moet meer invloed krijgen op besluiten over lokaal openbaar vervoer
  • Gecombineerd gebruik van auto, fiets en OV wordt gestimuleerd
  • De Noord/Zuid metrolijn moet worden doorgetrokken van Amsterdam naar Schiphol en Haarlemmermeer
  • Eerst bewegen dan bouwen: er worden pas nieuwe woningen gebouwd als het openbaar vervoer en een passend wegennet gerealiseerd zijn
  • In woonwijken moeten voldoende parkeerplaatsen zijn; je parkeert op je eigen terrein waar dat is afgesproken bij de koop van je huis
  • Veilige routes voor fietsers en voetgangers
  • Renovatie van de bruggen over de N200 moet gebeuren. Voorwaarden zijn: veilige verkeersafwikkeling die sluipverkeer voorkomt en een klachtenmeldpunt voor inwoners en ondernemers
  • Veilige verkeersafwikkeling en duidelijk parkeerbeleid rondom Sugar City zijn nodig voor behoud van een prettige leefomgeving