Navigation

Op deze pagina vindt u de standpunten van HAP. Als u op één van de onderwerpen klikt kunt u onze standpunten lezen. U kunt via deze link het volledige programma (2014-2018) van HAP downloaden.

De gemeente voor jou

 • De gemeente informeert inwoners en ondernemers op tijd en in begrijpelijke taal
 • Participatie vindt plaats bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van plannen en beleid
 • Er moeten meer toezichthouders komen, die actief in een vaste wijk of kern worden ingezet, zowel signalerend als handhavend
 • Je betaalt niet meer belasting dan écht nodig is en het is duidelijk waar het aan besteed wordt

Jong geleerd … is oud gedaan

 • De aanpak ‘Eén gezin, één plan, één coach’ wordt ingezet bij gezinnen waar extra zorg nodig is
 • Preventie is belangrijk, maar geen toverwoord: waar nodig moet zorg op maat beschikbaar zijn
 • Tijdens de veranderingen in de zorg (transities sociaal domein) valt niemand tussen wal en schip
 • Jongeren en ouders kunnen kiezen uit een kleine of grote school en het type onderwijs dat bij hen past
 • Scholen krijgen een bredere functie in de wijk; alle wijkbewoners kunnen er terecht. Dat kan zowel een basisschool als een school voor voortgezet onderwijs zijn
 • Jongerencentra moeten elke dag open zijn voor ontmoeting en activiteiten van tieners en jongeren
 • Goede aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs is essentieel voor een kansrijke toekomst

Werk is belangrijk

 • Een goede opleiding, een stageplek en werk moet voor iedereen bereikbaar zijn
 • De gemeente begeleidt werklozen actief bij het vinden van een passende baan, onder meer door scholing en training aan te bieden
 • Het minimabeleid wordt verder uitgebreid als onderdeel van een rechtvaardig sociaal beleid

Geen beursdag zonder Haarlemmermeer

 • Overbodige regels worden afgeschaft en de gemeentelijke service wordt verder verbeterd
 • Bij het gemeentelijk aanbestedingsbeleid moet je voorrang geven aan lokale ondernemers, zeker als zij maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Schiphol mag beperkt groeien en neemt maatregelen om geluids- en milieuoverlast te verminderen
 • Er komen bedrijfspanden voor startende ondernemers waarin zij faciliteiten en kennis kunnen delen

Zorg voor elkaar

 • Bij een zorgvraag wordt doorgevraagd om maatwerk te kunnen bieden
 • Met een inkomen tot 120% van het minimum is er geen eigen bijdrage voor WMO voorzieningen
 • Er is maximale keuzevrijheid door de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget te verbeteren
 • Vrijwilligers en mantelzorgers worden optimaal ondersteund: geen overbodige papierwinkel en passende respijtzorg
 • Stille armoede en eenzaamheid wordt actief opgespoord en bestreden, onder meer door de inzet van ouderenadviseurs en intermediairs
 • Het dorpshuis of wijkcentrum zijn het bruisende hart van dorp of wijk: het kopje koffie is betaalbaar en er is altijd iets te doen
 • Alle voorzieningen zijn toegankelijk en bereikbaar voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat geldt ook voor evenementen en de openbare buitenruimte

Van sportheld tot theaterfanaat

 • Sportvoorzieningen blijven behouden in de wijken en worden uitgebreid waar dat kan
 • Kinderen kunnen dichtbij huis buitenspelen op veilige en uitdagende speeltoestellen in speeltuintjes die goed worden onderhouden
 • Behoud van cultureel erfgoed en cultuureducatie zijn bepalend voor de identiteit van Haarlemmermeer
 • Functionaliteit van voorzieningen is belangrijker dan dure franje
 • Behoud van voorzieningen in de wijken en kernen gaat vóór dure, geldverslindende projecten
 • Prestigeprojecten zoals het Huis van de Sport en de dure extra’s voor Major League Baseball heeft HAP niet gesteund

Van A naar Beter

 • Bedrijven, instellingen en voorzieningen moeten goed en veilig bereikbaar zijn
 • Er komen experimenten met kleinschalig lokaal openbaar vervoer tussen de kernen en de grotere centra
 • Duidelijke informatie- en verkeersborden en veilige routes voor fietsers en voetgangers zijn een voorwaarde voor veilig verkeer in alle wijken en kernen

Slim omgaan met ruimte

 • Levensloop bestendig bouwen is het uitgangspunt bij nieuwbouwplannen. Er moet blijvend gekeken worden naar diversiteit in woonwensen
 • Waar mogelijk worden leegstaande kantoren omgebouwd naar woningen voor jongeren, studenten en starters
 • Eerst bewegen dan bouwen: er worden pas nieuwe woningen gebouwd als het openbaar vervoer en een passend wegennet gerealiseerd zijn
 • Wijkparken worden behouden en opgeknapt, er worden wandelpaden met bankjes aangelegd en langs wandelroutes komen sporttoestellen
 • Straten, wegen en openbaar groen moeten goed worden onderhouden, zodat de leefomgeving schoon, heel en veilig is
 • Er komt een centraal advies- en informatiepunt waar je terecht kan met vragen over dierenwelzijn

Klimaat: gewoon doen!

 • De gemeente geeft het goede voorbeeld waar het gaat om klimaatbewust denken en doen: dat wordt onder meer zichtbaar in de eigen gebouwen en voertuigen
 • Afvalscheiding wordt nog beter door het op tijd legen van de glasbakken, op meer plaatsen inzamelbollen voor plastic en goede voorlichting door de gemeente