Duurzaam leven

Energietransitie
De gemeente werkt, samen met anderen in Nederland, aan de reductie van CO2-uitstoot. Het Haarlemmermeers Energieakkoord voorziet erin dat de gemeente in 2040 energieneutraal of zelfs energieleverend moet zijn met behulp van natuurlijke energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte: duurzame energie. Dat stelt eisen aan nieuw te bouwen woningen (denk aan gasloos, energieneutraal en (her)gebruik van materialen) en vergt grote inspanningen voor de bestaande bouw. Haarlemmermeer is niet groot genoeg om met alternatieve energiebronnen zelfvoorzienend te worden. Samenwerking met de regio, de provincie en het Rijk is nodig om dat op te lossen. Van belang voor het slagen van de lokale energietransitie is dat inwoners, bedrijven en gemeente samen werken aan een haalbare, betaalbare en voor iedereen toegankelijke transitie. De maatschappij participeert, de gemeente regisseert en faciliteert.

HAP kiest ervoor duurzaamheid praktisch aan te pakken. Dat betekent dat de leefwereld van onze inwoners en ondernemers het uitgangspunt moet zijn van ons denken en handelen. Duurzaamheid moet een vanzelfsprekendheid zijn. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld.

De energietransitie vindt deels plaats in de bebouwde omgeving door inwoners, ondernemers en instellingen. Maar natuurlijk ook in de openbare ruimte. Dit heeft invloed op onze de woon- en werkomgeving.

Zon op het dak
In Haarlemmermeer zijn op diverse daken van woningen en bedrijvendaken zonnepanelen gelegd. Dat aandeel zal de komende jaren nog groeien. Ook op steeds meer daken van het maatschappelijk vastgoed verschijnen zonnepanelen.

HAP is voorstander van het optimaal benutten van daken van woningen, bedrijven en het maatschappelijk vastgoed voor de energietransitie. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie.

Zon en wind op land
De opgave van de energietransitie kan niet worden ingevuld met zon op dak alleen. In de Regionale Energie Strategie (RES) zijn daarom zoekgebieden opgenomen voor grootschalige zonneweides en windmolens op land om de doelstellingen voor opwekken van hernieuwbare energie te kunnen behalen. HAP realiseert zich dat dit soort projecten impact hebben op de leefomgeving. Haarlemmermeer zet in op participatie en lokaal eigenaarschap voor deze projecten, zodat lusten en lasten goed verdeeld worden. HAP vindt dat voor een goed draagvlak voor de energietransitie strikte naleving van het principe van participatie en lokaal eigenaarschap noodzakelijk is. Voor diegenen die door de ontwikkelingen ernstig worden benadeeld biedt een in te stellen Omgevingsfonds compensatie.

Warmtetransitie
De warmtetransitie (van het gas af) staat voor de deur. In een wijk- of gebiedsaanpak zullen stapsgewijs lokale oplossingen worden toegepast.

De gemeente voert regie op de warmtetransitie waarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn dat deze haalbaar, betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. Draagvlak onder de inwoners en bedrijven is nodig voor succes. Er gebruik wordt gemaakt van betrouwbare en veilige technieken. Kortom: de maatschappij participeert, de gemeente regisseert en faciliteert. HAP steunt de aanpak om te beginnen met kleinschalige warmtenetten in lokaal of coöperatief eigendom. We willen wel dat in de toekomst netten aan elkaar gekoppeld kunnen worden (kralen rijgen). Lokale (grootschalige) werkzaamheden –zoals het vervangen van de riolering– kunnen een aanleiding zijn om een grootschalig warmtenet te realiseren. Hierbij zullen we inwoners, gebouweigenaren en marktpartijen betrekken en waar het kan neemt de gemeente drempels weg.

Circulaire economie
HAP ziet het belang en de waarde van de circulaire economie, ook op lokaal niveau. Hierbij staat centraal dat er gebruik gemaakt wordt van hernieuwbare grondstofbronnen, liefst uit de regio. Gebruikte materialen worden opnieuw ingezet in het productieproces na gebruik. HAP zet in op het vestigen van innovatieve ondernemingen. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door maatschappelijk verantwoord in te kopen en houdt focus op de ambitie voor duurzame ontwikkeling. Geen afval scheiden maar grondstoffen inzamelen die hergebruikt kunnen worden is goed voor het milieu én je portemonnee. HAP steunt lokale initiatieven van ondernemers en inwoners waar invulling wordt gegeven aan de circulaire economie.

Klimaat adaptief: slim omgaan met water
Door klimaatverandering wordt het enerzijds droger en anderzijds natter. In perioden van langdurige droogte, moet er water worden gespaard. Verzilting ligt op de loer als er niet genoeg zoet water is om te ‘spoelen’. Door hevige regenval en/of clusterbuien zal er sprake zijn van overtollig water dat moet worden opgevangen. Hiervoor ontwikkelt Hoogheemraadschap Rijnland bijvoorbeeld een opvanggebied bij Abbenes. HAP steunt ontwikkelingen zoals het ontkoppelen van drinkwater, hemelwater en afvalwater. HAP staat voor een groene en bio-diverse openbare ruimte als natuurlijke buffer voor water.

In het ontwerp voor de nieuwe woonwijk in Lisserbroek Noord zijn overstroom zones opgenomen rond de sloten in de openbare ruimte. Zij maken deel uit van een watermanagementsysteem maar dragen ook bij aan de groenblauwe verblijfskwaliteit.

Groen en biodiversiteit
Met meer en divers openbaar groen in en rond de wijken en dorpen wordt de natuur versterkt, verbetert het leef- en verblijfklimaat en kan hittestress in de stedelijke omgeving worden bestreden. HAP vindt dat de gemeente het openbaar groen meer divers moet inrichten en onderhouden. De gemeente moet bedrijven en inwoners stimuleren meer en divers groen toe te passen in hun bedrijfs- en woonomgeving.

Gezonde leefomgeving
Een gezonde fysieke en sociale leefomgeving is een prettige plek om te leven die uitnodigt tot gezond gedrag en ontmoeting. Kenmerken van een gezonde leefomgeving zijn plekken waar groen en water is, een goede luchtkwaliteit en plekken met stilte en rust. Kortom een aantrekkelijke en gezonde omgeving waar mensen graag willen wonen, werken en verblijven.

Schiphol en de leefomgeving
Schiphol neemt een belangrijke plaats in de gemeente in. De nationale luchthaven is de verbinding van de metropool met de wereld. Economisch van belang en een grote werkgever in de regio. Maar de activiteiten op en rond de luchthaven hebben ook impact op de leefomgeving. HAP vindt dat er een betere afweging voor Schiphol moet worden gemaakt tussen kwaliteit van de leefomgeving (inclusief veiligheid en gezondheid van omwonenden en het ruimtelijk beslag) en de economische belangen van Schiphol en Haarlemmermeer. Daarom zijn er grenzen aan de groei van Schiphol.

HAP vindt groei van de luchtvaartactiviteiten niet langer vanzelfsprekend. De luchthaven moet sturen op toegevoegde waarde voor onze samenleving binnen verantwoorde kaders voor gezondheid en veiligheid.

HAP waardeert de duurzame initiatieven van Schiphol, maar verwacht meer urgentie bij de luchtvaartsector als grootste veroorzaker van overlast, voor oplossingen en bijdragen op korte en langere termijn. HAP vindt dat als blijkt dat gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor omwonenden van Schiphol aan de orde zijn optreden door bevoegde instanties noodzakelijk is.

Invloed van de omgeving op Schiphol
De kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot Schiphol beslaat meerdere thema’s: leefbaarheid (wonen en vliegen), geluidshinder, duurzaamheid, gezondheid (ultra fijnstof, stikstof), veiligheid, toezicht en participatie, bereikbaarheid, klimaat en innovatie. Deze vraagstukken kunnen alleen in samenhang worden opgelost en dat vraagt samenwerking tussen Schiphol, de gemeente en de omgeving. HAP staat achter het voorstel van de commissie Geel en pleit voor een maatschappelijke raad en een gescheiden bestuurlijke kolom waarbij het rijk de kaders stelt met aandacht voor een stevige regionale uitwerking. De lusten en lasten van Schiphol voor de directe omgeving beter in balans brengen is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Multimodale hub
Schiphol kan zich meer ontwikkelen als multimodale hub. Niet alleen luchtvaart, maar ook inzetten op treinverkeer. HAP is voorstander van het stimuleren van het gebruik van de internationale trein voor afstanden tot 500-700 km vanaf Schiphol, als alternatief voor of aansluiting op het vliegverkeer. Op en rond Schiphol vindt zoveel mogelijk elektrisch vervoer plaats, zowel voor passagiers als voor vracht.

Geluidsoverlast
Geluidsoverlast en verstoring van de nachtrust leiden tot gezondheidsklachten van omwonenden. HAP ondersteunt de initiatieven voor geluid adaptief (nieuw)bouwen, maar beseft dat dit niet afdoende is. Op langere termijn zullen technische ontwikkelingen het vliegverkeer stiller maken, maar tot die tijd zullen meer stringente maatregelen nodig zijn om geluidsoverlast te beperken.

HAP vindt dat nachtvluchten moeten worden verboden en dat aanvlieg -en vertrekroutes en start- en landingsprocedures zodanig moeten worden ingezet dat woongebieden optimaal worden ontlast.

Kortom
  • Duurzaamheid vul je praktisch in. Niet met luchtfietserij, maar met acties thuis, in je bedrijf en in je leefomgeving.
  • Geen afval scheiden maar grondstoffen inzamelen die hergebruikt kunnen worden, is goed voor het milieu én je portemonnee.
  • De grenzen van de groei van Schiphol zijn bereikt, het aantal vluchten mag niet groeien.
  • Nachtvluchten moeten worden verboden en de reservering van de parallelle Kaagbaan moet verdwijnen.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!